Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn khắc phục sự cố máy tính

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Page 1 of 34

Thủ thuật cắt BAD ổ cứng
Thông thường khi ổ cứng (HDD) của bạn bị hư hỏng (xuất hiện Bad Sector) thì để bảo đảm an toàn dữ liệu,
cách tốt nhất là thay đĩa cứng mới. Tuy nhiên, giá một ổ cứng không phải rẻ, bạn đừng vội vất nó vào sọt rác
mà hãy cố gắng cứu chữa nó bằng các tiện ích chuyên dùng.
Nhận biết đĩa cứng bị bad:
1. Trong lúc đang cài đặt Windows hệ thống bị treo mà không hề xuất hiện một thông báo lỗi nào (đĩa cài
đặt Windows vẫn còn tốt), mặc dù vẫn có thể dùng Partition Magic phân vùng cho HDD một cách bình
thường.
2. không Fdisk được: khi Fdisk báo lỗi no fixed disk present (đĩa cứng hiện tại không thể phân chia) hoặc
Fdisk được nhưng rất có thể máy sẽ bị treo trong quá trình Fdisk.
3. không Format được HDD: khi tiến hành format đĩa cứng máy báo lỗi Bad Track 0 – Disk Unsable.
4. khi đang format thì máy báo Trying to recover allocation unit xxxx. Lúc này máy báo cho ta biết cluster
xxxx bị hư và nó đang cố gắng phục hồi lại cluster đó nhưng thông thường cái ta nhận được là một bad
sector!
5. đang chạy bất kì ứng dụng nào, nhận được một câu thông báo như Error reading data on dirver C:, Retry,
Abort, Ignore, fail? Hoặc A serious error occur when reading driver C:, Retry or Abort?
6. khi chạy Scandisk hay NDD (Norton Disk Doctor) hay bất kỳ phần mềm kiểm tra bề mặt đĩa (surface
scan) nào, ta sẽ gặp rất nhiều bad sector.
Cách khắc phục:
(tất cả các chương trình giới thiệu dưới đây nằm gọn trong đĩa Hiren’s Boot có bán ở các cửa hàng phần
mềm tin học phiên bản 7.7 hoặc 7.8).
o Cách 1: Dùng partition Magic cắt bỏ chỗ bad.
Thực hiện như sau:
Đầu tiên dùng chương trình NDD, khởi động từ đĩa Hiren’s Boot, ở menu của chương trình chọn mục 6.
Hard Disk Tools, chọn tiếp 6. Norton Utilities, chọn 1.Norton Disk Doctor.
Sau khi dùng NDD xác định được vị trí bị bad trên HDD, tiến hành chạy chương trình Partition Magic cắt
bỏ phần bị bad bằng cách đặt partition chứa đoạn hỏng đó thành Hide Partition.
Ví dụ: khoảng bị bad từ 6.3GB đến 6.6GB, bạn chia lại partition, chọn partition C đến 6GB, partition D bắt
đầu từ 7GB, cứ như thế bạn tiến hành loại bỏ hết hẳn phần bị bad.
Cách này sử dụng rất hiệu quả tuy nhiên nó chỉ khắc phục khi đĩa cứng của bạn có số lượng bad thấp.
Cách 2: dùng chương trình HDD Regenerator:
o Thông thường nhà sản xuất luôn để dự phòng một số sector trên mỗi track hoặc cylinder, và thực chất kích
thước thực của sector vẫn lớn hơn 512bytes rất nhiều (tùy loại hãng đĩa). Như thế nếu như số sector bị bad ít
hơn số dự phòng còn tốt...
Th thut ct BAD cng
Thông thường khi cng (HDD) ca bn b hư hng (xut hin Bad Sector) thì để bo đảm an toàn d liu,
cách tt nht là thay đĩa cng mi. Tuy nhiên, giá mt cng không phi r, bn đừng vi vt nó vào st rác
mà hãy c gng cu cha nó bng các tin ích chuyên dùng.
Nh
n biết đĩa cng b bad:
1. Trong lúc đang cài đặt Windows h thng b treo mà không h xut hin mt thông báo li nào (đĩa cài
đặt Windows vn còn tt), mc dù vn có th dùng Partition Magic phân vùng cho HDD mt cách bình
thường.
2. không Fdisk được: khi Fdisk báo li no fixed disk present (đĩa cng hin ti không th phân chia) hoc
Fdisk được nhưng rt có th máy s b treo trong quá trình Fdisk.
3. không Format được HDD: khi tiến hành format đĩa cng máy báo li Bad Track 0 – Disk Unsable.
4. khi đang format thì máy báo Trying to recover allocation unit xxxx. Lúc này máy báo cho ta biết cluster
xxxx b hư và nó đang c gng phc h
i li cluster đó nhưng thông thường cái ta nhn được là mt bad
sector!
5. đang chy bt kì ng dng nào, nhn được mt câu thông báo như Error reading data on dirver C:, Retry,
Abort, Ignore, fail? Hoc A serious error occur when reading driver C:, Retry or Abort?
6. khi chy Scandisk hay NDD (Norton Disk Doctor) hay bt k phn mm kim tra b mt đĩa (surface
scan) nào, ta s gp rt nhiu bad sector.
Cách kh
c phc:
(tt c các chương trình gii thiu dưới đây nm gn trong đĩa Hiren’s Boot có bán các ca hàng phn
mm tin hc phiên bn 7.7 hoc 7.8).
o Cách 1: Dùng partition Magic ct b ch bad.
Thc hin như sau:
Đầu tiên dùng chương trình NDD, khi động t đĩa Hiren’s Boot, menu ca chương trình chn mc 6.
Hard Disk Tools, chn tiếp 6. Norton Utilities, chn 1.Norton Disk Doctor.
Sau khi dùng NDD xác định được v trí b bad trên HDD, tiến hành chy chương trình Partition Magic ct
b ph
n b bad bng cách đặt partition cha đon hng đó thành Hide Partition.
Ví d: khong b bad t 6.3GB đến 6.6GB, bn chia li partition, chn partition C đến 6GB, partition D bt
đầu t 7GB, c như thế bn tiến hành loi b hết hn phn b bad.
Cách này s dng rt hiu qu tuy nhiên nó ch khc phc khi đĩa cng ca bn có s lượng bad thp.
Cách 2: dùng chương trình HDD Regenerator:
o Thông thườ
ng nhà sn xut luôn để d phòng mt s sector trên mi track hoc cylinder, và thc cht kích
thước thc ca sector vn ln hơn 512bytes rt nhiu (tùy loi hãng đĩa). Như thế nếu như s sector b
b
ad ít
hơn s d phòng còn tt thì lúc này có th HDD Regenerator s ly nhng sector d phòng còn tt đắp qua
thay cho sector b hư, như vy b mt đĩa tr nên “sch“ hơn và tt tr li. Dĩ nhiên nếu lượng sector d
p
hòng cng ít hơn thì cng s còn b bad mt ít. Bn có th quay li cách 1.
Cách thc hin:
Khi động h thng t đĩa Hiren’s Boot. Ca s đầu tiên xut hin, chn 6.Hard Disk Tools, chn tiếp 2.
HDD Regenerator, bm phím bt kì để xác nhn. Kế đến dòng Starting sector (leave 0 to scan from the
b
eginning) gõ vào dung lư
ng l
n nh
t hin có ca HDD, gõ xong b
m Enter để chư
ơ
ng trình th
c hin.
Page 1 of 34
15/12/08file://C:\Documents and Settin
g
s\N
g
u
y
en Danh Tu
y
en\Local Settin
g
s\Temp\~hh1BC3.ht
...
Hướng dẫn khắc phục sự cố máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn khắc phục sự cố máy tính - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn khắc phục sự cố máy tính 9 10 829