Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm kế toán trên Excel mới nhất

Được đăng lên bởi phamchithien2013
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Nhất Nghệ
228 Bà Hạt, P.9, Q. 10
Mã số thuế : 0309300584
Tel/Fax : (08) 4252838 - 4252835
Giám đốc

Phạm Trung Dũng

Kế toán trưởng Nguyễn Thị Sương
Người lập phiếu Lê Thị Hằng

Thủ quỹ

Nguyễn T. Kim Nhung

Người ghi sổ

Lê Thị Hằng
Chọn thời gian :

DANH
MỤC

Tài khoản
Khách hàng
Vật tư

Ngày đầu Ngày cuối
1/1/2011 1/31/2011

NHẬP LIỆU
Chứng từ phát sinh
Nguyên vật liệu, SP, HH

Danh mục tài khoản
Nhật ký chung

SỔ
NHẬT KÝ

Nhật ký thu tiền
Nhật ký chi tiền
Nhật ký mua hàng
Nhật ký bán hàng

Báo cáo
thuế

Mẫu số 01-1
Mẫu số 01-2

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bảng cân đối số phát sinh
Cân đối kế toán
Báo cáo kết quả SXKD
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính
Quyết toán thuế TNDN
IN
CHỨNG TỪ

In phiếu thu
In phiếu chi
In phiếu nhập - xuất

Sổ
sách

ệ
Tài khoản NVL, SP, HH
152 Nguyên vật liệu
153 Công cụ, dụng cụ
155 Thành phẩm
156 Hàng hóa
158 Hàng hóa kho bảo thuế

Sổ cái tài khoản
Sổ chi tiết các tài khoản
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ tiền gửi ngân hàng
Sổ kế toán chi tiết QTM
Bảng tổng hợp công nợ
Sổ chi tiết công nợ 131, 331
Sổ chi phí SXKD
Sổ TSCĐ
Sổ chi tiết tiền vay
Sổ chi tiết VL, SP, HH
Bảng tổng hợp VL, SP, HH
Thẻ kho
Báo cáo nhập xuất tồn VL, SP, HH

Sổ chi tiết bán hàng

DANH MỤC TÀI KHOẢN
Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
Mã Tk
111
1111
1112
1113
112
1121
1122
1123
113
1131
1132
121
1211
1212
128
1281
1288
129
131
1311
1312
133
1331
1332
136
1361
1362
1368
138
1381
1385
1388
139
1391
1392
141
142
144
151
152
1521
1522
1523
1524
153
154
155
156

Tên Tài khoản
Tiền mặt
Tiền mặt Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
Tiền gửi ngân hàng
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
Tiền đang chuyển
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Cổ phiếu
Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
Đầu tư ngắn hạn khác
Tiền gửi có kỳ hạn
Đầu tư ngắn hạn khác
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Phải thu khách hàng
Phải thu khách hàng
Phải thu dài hạn khách hàng
Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
Phải thu nội bộ
Vốn kinh doanh ở đơn vi trực thuộc
Phải thu nội bộ dài hạn
Phải thu nội bộ khác
Phải thu khác
Tài sản thiếu chờ xử lý
Phải thu về cổ phần chờ xử lý
Phải thu khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
Tạm ứng
Chi phí trả trước
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu
Nguyên vật liệu chính
Vật liệu phụ
Nhiên liệu
Phụ tùng thay thế
Công cụ, dụng cụ
Chi phí sản ...
Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Nhất Nghệ
228 Bà Hạt, P.9, Q. 10
Mã số thuế : 0309300584
Tel/Fax : (08) 4252838 - 4252835
Giám đốc
Phạm Trung Dũng
Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Sương
Người lập phiếu
Lê Thị Hằng
Thủ qu
Nguyễn T. Kim Nhung
Người ghi sổ Lê Thị Hằng Ngày đầu Ngày cuối
Chọn thời gian : 1/1/2011 1/31/2011
NH P LI U
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
DANH
MỤC
Tài kho n
Sổ
sách
Khách hàng
Ch ng t phát sinh
V t t ư
Nguyên v t li u, SP, HH
Danh m c tài kho n
SỔ
NHẬT KÝ
Nh t ký chung
Nh t ký thu ti n
B ng cân i s phát sinh đ
Nh t ký chi ti n
Cân đối kế toán
Nhật ký mua hàng
Báo cáo k t qu SXKDế
Nhật ký bán hàng
Báo cáo l u chuy n ti n tư
Thuy t minh báo cáo tài chínhế
Quy t toán thu TNDNế ế
Báo cáo
thuế
M u s 01-1
M u s 01-2
IN
CHỨNG TỪ
In phi u thuế
In phi u chiế
In phi u nh p - xu tế
Hướng dẫn làm kế toán trên Excel mới nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn làm kế toán trên Excel mới nhất - Người đăng: phamchithien2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Hướng dẫn làm kế toán trên Excel mới nhất 9 10 221