Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập trình PIC

Được đăng lên bởi Lu Binh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 14 lần
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Hieän nay, trong nöôùc ta ñaõ vaø ñang phoã bieán nhieàu hoï vi ñieàu khieån nhö hoï vi ñieàu
khieån 8051, AVR, PIC… Tuy nhieân vieäc phoå caäp chuû yeáu vaãn laø hoï 8051, töø caùc tröôøng töø
ñaïi hoïc, cao ñaúng ñeán caùc tröôøng trung hoïc ngheà ñeàu daïy 8051.
Beân caïnh ñoù doøng vi ñieàu khieån PIC cuûa haõng Microchip cuõng ñang ñöôïc nhieàu
ngöôøi trong nöôùc chuùng ta söû duïng. Nhöng chuùng toâi thaáy chöa coù moät baûn dòch tieáng Vieät
naøo höôùng daãn cuï theå ñeå laäp trình cho PIC caû, vaäy chuùng toâi maïo muoäi tranh thuû
nhöõng ngaøy nghæ teát ñeå vieát taäp saùch HÖÔÙNG DAÃN LAÄP TRÌNH PIC naøy, vôùi moät chuùt
kinh nghieäm maø chuùng toâi coù ñöôïc , ngoõ haàu seõ ñem laïi nhieàu lôïi laïc vaø nieàm vui cho
anh chò em trong hoïc taäp vaø vieäc laøm.
Taäp saùch ñöôïc tuyeån taäp vaø chaéc loïc töø nhieàu nguoàn taøi lieäu khaùc nhau, vôùi mong
moûi cuûa chuùng toâi laø: Chuù troïng nhieàu vaøo phaàn thöïc haønh, ruùt ngaén thôøi gian tìm hieåu vaø
giuùp ngöôøi hoïc ñi nhanh vaøo öùng duïng thöïc teá! Treân tinh thaàn aáy, chuùng toâi ñaõ coá gaéng
minh hoïa LYÙ THUYEÁT thoâng qua nhieàu hình aûnh tröïc quan vaø nhöõng ví duï sinh ñoäng.
Vaø cuõng ñeå thuaän tieän cho ñoïc giaû, khoâng gioáng nhö caùc taäp saùch khaùc, tröôùc khi
böôùc vaøo nghieân cöùu laäp trình PIC, chuùng toâi coù höôùng daãn theâm phaàn: Laép raùp maïch naïp
vaø maïch ñeå thí nghieäm cho PIC, nhaèm tieát kieäm chi phí vaø thôøi gian tìm kieám coâng cuï
phuïc vuï cho quaù trình hoïc taäp, nghieân cöùu cuûa anh chò em.
Chuùng toâi khoâng coù tham voïng hôn ngoaøi vieäc mong muoán ñöôïc goùp moät chuùt ít
coâng söùc, cuøng kinh nghieäm coù ñöôïc ñeå phuïc vuï cho taát caû caùc anh chò em, ñeå ñaùp laïi söï
quan taâm vaø söï coå vuõ nhieät tình cuûa caùc baïn daønh cho toâi trong khoaûng thôøi gian qua. Vaø
hoâm nay toâi raát laáy laøm haân haïnh laïi ñöôïc giôùi thieäu vôùi caùc baïn theâm taäp saùch naøy.
Ñaây laø taäp saùch maø toâi vieát giaønh cho ngöôøi môùi baét ñaàu nhaäp moân, hoaëc caùc anh
chò em ñaõ töøng laøm vieäc vôùi 8051 nay muoán laøm quen vôùi PIC, tieâu bieåu laø PIC16F84A.
Neáu caùc baïn naøo ñaõ laøm vieäc vôùi PIC16F84A roài, caùc baïn coù theå ñoùn ñoïc taäp: LAÄP
TRÌNH & ÖÙNG DUÏNG PIC16F877A cuûa cuøng taùc giaû. Caùc baïn coù th tìm thaáy nhieàu
ñieàu thuù vaø thöïc tieãn hôn nöõa trong taäp saùch LAÄP TRÌNH & ÖÙNG DUÏNG PIC16F877A
maø coù theå chuùng toâi seõ giôùi thieäu noù ñeán vôùi caùc baïn vaøo cuoái naêm nay!
Do ñieàu kieän khoâng cho pheùp, neân chuùng toâi khoâng giaønh ñöôïc nhieàu thôøi gian hôn
ñeå vieát nhieàu hôn moãi quyeån moät naêm cho caùc baïn. Tuy nhieân chuùng toâi luùc naøo cuõng saün
saøng vaø coá gaéng laøm heát khaû naêng maø chuùng toâi coù ñöôïc ñeå phuïc vuï cho anh chò em!
Chuùng toâi chaân thaønh coù lôøi tri ôn saâu saéc ñeán caùc baïn ñoïc giaû ñaõ uûng hoä vaø söû
duïng taäp saùch naøy. Tuy chuùng toâi ñaõ coù nhieàu coá gaéng nhöng khieám khuyeát laø ñieàu khoù
coù theå traùnh khoûi, vaäy chuùng toâi xin ñöôïc laéng nghe söï goùp cuûa caùc anh chò em ñeå
cho taäp saùch ngaøy moät hoaøn thieän hôn.
Moät laàn nöõa chuùng toâi chaân thaønh caûm ôn caùc baïn ñaõ ñoïc quyeån saùch naøy!
Leâ Duy Phi
Nha Trang, ngaøy 10-01-2006- aâm lòch.
Moïi goùp yù xin gôûi veà ñòa chæ sau:
Email: duyphi@yahoo.com hoaëc Ñieän thoaïi: 090.8951.000
Nieàm vui cuûa baïn, vieäc laøm cuûa chuùng toâi!
Hướng dẫn lập trình PIC - Người đăng: Lu Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hướng dẫn lập trình PIC 9 10 48