Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn lập trình prolog

Được đăng lên bởi hah3t
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2266 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa TpHCM
Khoa Coâng ngheä thoâng tin

HÖÔÙNG DAÃN KYÕ THUAÄT LAÄP
TRÌNH TURBO PROLOG

09/2001

1

I. Vò töø (predicate) - Tö duy laäp trình vaø ñònh nghóa vaán ñeà treân Prolog
Ñoái vôùi Prolog, moät chöông trình coù theå hieåu nhö laø caùc tri thöùc ñöôïc ngöôøi laäp trình
cung caáp cho heä thoáng Prolog. Nhôø vaøo caùc kieán thöùc ñöôïc cung caáp, heä thoáng coù theå
traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi ñöôïc ñaët ra, vaø caâu traû lôøi coù theå ñaït ñöôïc nhôø cô cheá suy luaän
cuûa heä thoáng döïa treân nhöõng kieán thöùc ñöôïc cung caáp ban ñaàu.
Ñôn vò kieán thöùc maø ngöôøi laäp trình cung caáp cho Prolog goïi laø caùc vò töø (predicate).
Caùc vò töø duøng ñeå bieåu dieãn caùc khaùi nieäm maø ngöôøi laäp trình muoán heä thoáng duøng ñeå
suy luaän ñeå ñaït ñöôïc caùc kieán thöùc khaùc maø mình mong muoán.
Veà maët kyõ thuaät, caùc predicate coù theå ñöôïc xem nhö caùc haøm, nhöng giaù trò traû veà chæ
coù theå laø caùc giaù trò luaän lyù - ñuùng hoaëc sai. Vaø giaù trò traû veà naøy chæ coù theå söû duïng
ñeå suy luaän, Prolog khoâng coù cô theá choàng chaát haøm nhö caùc ngoân ngöõ thuû tuïc khaùc,
chính ñieàu naøy seõ laøm nhöõng ngöôøi quen vôùi vieäc laäp trình thuû tuïc gaëp khoù khaên khi
böôùc ñaàu laäp trình vôùi Prolog.
Coâng vieäc ñaàu tieân khi laäp trình treân Prolog laø ñònh nghóa caùc vò töø - caùc khaùi nieäm maø
mình caàn cung caáp cho chöông trình.
Xeùt caùc ví duï sau:
VD1:
Döõ kieän ban ñaàu : Moïi ngöôøi ñeàu phaûi cheát. Socrates laø ngöôøi.
Yeâu caàu: Chuùng ta muoán heä thoáng phaûi coù khaû naêng suy luaän vaø traû lôøi ñöôïc caùc vaán
ñeà lieân quan ñeán caùc khaùi nieäm treân: ai laø ngöôøi, ai khoâng laø ngöôøi, ai phaûi cheát, ai
khoâng phaûi cheát. ÔÛ ñaây chuùng ta coù moät söï suy luaän thoâng minh ñaëc tröng cho söùc
maïnh cuûa Prolog: heä thoáng seõ töï ñoäng suy luaän raèng Socrates phaûi cheát (ñieàu khoâng
ñöôïc cung caáp ban ñaàu).
Ñeå bieåu dieãn caùc vaán ñeà treân baèng ngoân ngöõ Prolog, chuùng ta caàn phaûi xaùc ñònh caàn
phaûi bieåu dieãn nhöõng khaùi nieäm gì.
Trong vaán ñeà naøy chuùng ta coù hai khaùi nieäm caàn bieåu dieãn : moät thöïc theå naøo ñoù coù
theå laø ngöôøi (hoaëc khoâng), vaø moät thöïc theå naøo ñoù coù theå cheát.
Nhö vaäy chuùng ta bieåu dieãn vaán ñeà ñaàu tieân baèng ngoân ngöõ Prolog nhö sau:
nguoi(symbol)

2

Symbol laø moät kieåu döõ lieäu ñaëc bieät cuûa Prolog, duøng ñeå bieåu dieãn cho moät thöïc theå,
moät khaùi nieäm toång quaùt. Chuùng ta seõ trôû laïi vaá...
1
Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa TpHCM
Khoa Coâng ngheä thoâng tin
HÖÔÙNG DAÃN KYÕ THUAÄT LAÄP
TRÌNH TURBO PROLOG
09/2001
hướng dẫn lập trình prolog - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn lập trình prolog - Người đăng: hah3t
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
hướng dẫn lập trình prolog 9 10 28