Ktl-icon-tai-lieu

huong dan load slip vao cad

Được đăng lên bởi long-pham-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cách load bộ lisp :
- Load thư mục "Tong bo Lisp": trong acad bạn gõ "op" -> chọn thẻ Files
-> click đúp vào Support File Search Path -> bấm nút Add -> Browse ->
chọn đường dẫn đến thư mục "Tong bo Lisp" -> ok
Qua bên thẻ System -> click vào mục Load acad.lsp with every drawing
trong mục General Options -> tắt acad và bật lên lại là xong
- Load những thứ còn lại: trong acad gõ lệnh "ap" -> click nút Contents
trong mục Startup suite (có ký hiệu hình chiếc cặp) -> Add tất cả những
lisp còn lại vào -> close
Lưu ý: một số lệnh sau bị trùng lệnh, các bạn sửa lại lệnh bằng cách:
trong acad chọn menu Tools -> Customize -> Edit Program Parameters
(acad.pgp) rồi chỉnh lại các lệnh tắt của acad -> tắt acad và bật lại
các lệnh trùng:
lệnh trim lúc này là "t" nên bạn phải sửa lại lệnh viết text "t" -> ví dụ "t1"
"b" tạo block -> sửa lại ví dụ "bl"
"h" tạo hatch -> sửa lại ví dụ "bh" hay "h1"...
Danh sách các lisp trong bộ lisp này (khá dài):
1. Bộ lisp phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng:
Chèn cọc GPMB và MLG : CG-chen block theo giao diem.Lsp
Xoay cọc GPMB và MLG theo hướng tuyến: LISP QUAY HOGA THEO
HUONG DUONG CONG HOAC THANG.lsp
Điền tên cọc GPMB và MLG (layer TEXT GPMB): mabl.lsp
Vẽ đường ranh GPMB và MLG: mabl.lsp
Xuất tọa độ các cọc GPMB và MLG ra bảng (tạo layer riêng để sau này
xóa số của lisp): vc.lsp
Chỉnh sửa bảng tọa độ: themtext-bottext.lsp
2. Cộng trừ nhân chia số trong text: cong_tru_nhan_chia.lsp
3. Copy nội dung text này dán sang text khác y chang: mat.lsp
4. Đánh số thứ tự bằng tay: num.lsp
5. Đánh số thứ tự tự động: dsbv_1.vlx

6. Diệt virus acad.lsp: gõ “ap” sau đó add lisp cvav_1_04.lsp vào mục
content
7. Hiển thị tọa độ có mũi tên: XTD.lsp, td.lsp
8. Rải đối tượng theo đường dẫn: raidtok.lsp
9. In tự động trong chế độ Model và Layout: INTUDONG folder
10. Lấy lại diện tích từ trắc ngang bị lỗi: Lay dien tich tu Trac ngang
folder
11. Copy, xóa hay move tất cả đối tượng thuộc 1 layer: xoa,copy,move
all doi tg thuoc 1 layer.lsp
12. Tính diện tích và điền số (dùng để sửa khối lượng trắc ngang và tính
diện tích GPMB): TINH DIEN TICH VA GHI SO.lsp (lệnh ss)
13. Scale đối tượng theo 1 chiều: Scale 1 chieu.lsp
14. Nối các line rời rạc khép kín thành 1 polyline kín: NOI CAC LINE ROI
RAC THANH 1 POLYLINE – NN.lsp
15. Đổi điểm chèn của block: DOI DIEM CHEN BLOCK – DBL.lsp (các
block được copy ra cũng thay đổi theo)
16. Tổng cả bộ lisp:
Đổi chữ hoa, chữ thường: lệnh: ca
Chọn số chữ số lẻ của kích thước: acc
Đo kích thước theo phương ngang: h
Canh vị tr...
Cách load bộ lisp :
- Load thư mục "Tong bo Lisp": trong acad bạn gõ "op" -> chọn thẻ Files
-> click đúp vào Support File Search Path -> bấm nút Add -> Browse ->
chọn đường dẫn đến thư mục "Tong bo Lisp" -> ok
Qua bên thẻ System -> click vào mục Load acad.lsp with every drawing
trong mục General Options -> tắt acad và bật lên lại là xong
- Load những thứ còn lại: trong acad gõ lệnh "ap" -> click nút Contents
trong mục Startup suite (có ký hiệu hình chiếc cặp) -> Add tất cả những
lisp còn lại vào -> close
Lưu ý: một số lệnh sau bị trùng lệnh, các bạn sửa lại lệnh bằng cách:
trong acad chọn menu Tools -> Customize -> Edit Program Parameters
(acad.pgp) rồi chỉnh lại các lệnh tắt của acad -> tắt acad và bật lại
các lệnh trùng:
lệnh trim lúc này là "t" nên bạn phải sửa lại lệnh viết text "t" -> ví dụ "t1"
"b" tạo block -> sửa lại ví dụ "bl"
"h" tạo hatch -> sửa lại ví dụ "bh" hay "h1"...
Danh sách các lisp trong bộ lisp này (khá dài):
1. Bộ lisp phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng:
Chèn cọc GPMB và MLG : CG-chen block theo giao diem.Lsp
Xoay cọc GPMB và MLG theo hướng tuyến: LISP QUAY HOGA THEO
HUONG DUONG CONG HOAC THANG.lsp
Điền tên cọc GPMB và MLG (layer TEXT GPMB): mabl.lsp
Vẽ đường ranh GPMB và MLG: mabl.lsp
Xuất tọa độ các cọc GPMB và MLG ra bảng (tạo layer riêng để sau này
xóa số của lisp): vc.lsp
Chỉnh sửa bảng tọa độ: themtext-bottext.lsp
2. Cộng trừ nhân chia số trong text: cong_tru_nhan_chia.lsp
3. Copy nội dung text này dán sang text khác y chang: mat.lsp
4. Đánh số thứ tự bằng tay: num.lsp
5. Đánh số thứ tự tự động: dsbv_1.vlx
huong dan load slip vao cad - Trang 2
huong dan load slip vao cad - Người đăng: long-pham-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
huong dan load slip vao cad 9 10 520