Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn Matlab FULL

Được đăng lên bởi Bỉm Nuxilachabachu
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1214 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. GIỚI THIỆU CHUNG...............................................................................1
1.1

Tổng quan và các đặc điểm của Matlab.....................................................1

1.2

Giao diện và các cửa sổ chính của Matlab................................................1

2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.....................................................................2
2.1

Hoạt động của Matlab trong cửa sổ lệnh...................................................2

2.1.1
2.2

Những đặc điểm của cửa sổ lệnh.............................................................3

Các loại biến, hàm toán học cơ bản trong Matlab.....................................5

2.2.1

Biến trong Matlab....................................................................................5

2.2.2

Các hàm toán học thông thường..............................................................6

2.2.3

Số phức.....................................................................................................8

3. MA TRẬN VÀ CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN.....................................12
3.1

Mảng đơn..................................................................................................12

3.2

Địa chỉ của mảng......................................................................................13

3.3

Cấu trúc của mảng...................................................................................14

3.4

Vector hàng và vector cột..........................................................................17

3.5

Các phép toán đối với mảng.....................................................................19

3.5.1

Phép toán giữa mảng với số đơn...........................................................19

3.5.2

Phép toán giữa mảng với mảng.............................................................20

3.5.3

Mảng với lũy thừa..................................................................................22

3.6

Mảng có phần tử là 0 hoặc 1....................................................................23

3.7

Thao tác đối với mảng..............................................................................24

3.8

Tìm kiếm mảng con..................................................................................29

3.9

So sánh mảng............................................................................................31

3.10 Kích cỡ của mảng.....................................................................................34
3.11 So sánh mảng......
1. GIỚI THIỆU CHUNG...............................................................................1
1.1 Tổng quan và các đặc điểm của Matlab.....................................................1
1.2 Giao diện và các cửa sổ chính của Matlab................................................1
2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.....................................................................2
2.1 Hoạt động của Matlab trong cửa sổ lệnh...................................................2
2.1.1 Những đặc điểm của cửa sổ lệnh.............................................................3
2.2 Các loại biến, hàm toán học cơ bản trong Matlab.....................................5
2.2.1 Biến trong Matlab....................................................................................5
2.2.2 Các hàm toán học thông thường..............................................................6
2.2.3 Số phức.....................................................................................................8
3. MA TRẬN VÀ CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN.....................................12
3.1 Mảng đơn..................................................................................................12
3.2 Địa chỉ của mảng......................................................................................13
3.3 Cấu trúc của mảng...................................................................................14
3.4 Vector hàng và vector cột..........................................................................17
3.5 Các phép toán đối với mảng.....................................................................19
3.5.1 Phép toán giữa mảng với số đơn...........................................................19
3.5.2 Phép toán giữa mảng với mảng.............................................................20
3.5.3 Mảng với lũy thừa..................................................................................22
3.6 Mảng có phần tử là 0 hoặc 1....................................................................23
3.7 Thao tác đối với mảng..............................................................................24
3.8 Tìm kiếm mảng con..................................................................................29
3.9 So sánh mảng............................................................................................31
3.10 Kích cỡ của mảng.....................................................................................34
3.11 So sánh mảng............................................................................................36
3.12 Kích cỡ của mảng.....................................................................................39
3.13 Mảng nhiều chiều.....................................................................................41
3.14 Các ma trận đặc biệt.................................................................................44
4. LẬP TRÌNH TRONG MATLAB............................................................47
4.1 Script M_file..............................................................................................47
4.2 Các phép tính logic và quan hệ................................................................50
i
Hướng dẫn Matlab FULL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn Matlab FULL - Người đăng: Bỉm Nuxilachabachu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Hướng dẫn Matlab FULL 9 10 910