Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn mongodb căn bản

Được đăng lên bởi Vật Văn Phế
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MongoDB

MongoDB (bắt nguồn từ “humongous”) là một hệ cơ sở dữ liệu NoSQL mã
nguồn mở.

NoSQL
Khái niệm




NoSQL là một khái niệm chỉ về một lớp các hệ cơ sở dữ liệu không sử dụng mô
hình quan hệ. (RDBMS). RDBMS vốn tồn tại khá nhiều nhược điểm như có hiệu
năng không tốt nếu kết nối dữ liệu nhiều bảng lại hay khi dữ liệu trong một
bảng là rất lớn.
NoSQL ra đời năm 1998 bởi Carlo Strozzi khi ông lập mới một hệ cơ sở dữ liệu
quan hệ mã nguồn mở nhanh và nhẹ không liên quan đến SQL Vào năm 2009,
Eric Evans, nhân viên của Rackspace giới thiệu lại thuật ngữ NoSQL khi Johan
Oskarsson của Last.fm muốn tổ chức một hội thảo về cơ sở dữ liệu nguồn mở
phân tán. Thuật ngữ NoSQL đánh dấu bước phát triển của thế hệ CSDL mới:
phân tán (distributed) + không ràng buộc (non-relational).

Đặc điểm


NoSQL lưu trữ dữ liệu của mình theo dạng cặp giá trị “key – value”. Sử dụng số
lượng lớn các node để lưu trữ thông tin – Mô hình phân tán dưới sự kiểm soát
phần mềm



Chấp nhận dữ liệu bị trùng lặp do một số node sẽ lưu cùng thông tin giống
nhau
Một truy vấn sẽ được gửi tới nhiều máy cùng lúc, do đó khi một máy nào đó
không phục vụ được sẽ không ảnh hưởng lắm đến chất lượng trả về kết quả






Phi quan hệ – không có ràng buộc nào cho việc nhất quán dữ liệu
Tính nhất quán không theo thời gian thực: Sau mỗi thay đổi CSDL, không cần
tác động ngay đến tất cả các CSDL liên quan mà được lan truyền theo thời
gian.

MongoDB
Khái quát
Thay cho việc lưu trữ dữ liệu vào các bảng có quan hệ với
nhau như truyền thống, MongoDB lưu các dữ liệu cấu trúc dưới
dạng giống với JSON(JavaScript Object Notation) và gọi tên là
BSON. Dự án được bắt đầu triển khai vào tháng 10 năm 2007
bởi 10gen trong khi công ty này đang xây dựng một nền tảng
như là dịch vụ (Platform as a Service) giống như Google App
Engine. Phải đến năm 2009, dự án này được tách độc lập. Hệ
thống có thể chạy trên Windows, Linux, OS X và Solaris. Nó
được một số tổ chức sử dụng trong thực tế như:
●

●

●

●

Caigslist : Công ty làm việc trong lịch vực môi giới quảng cáo trên các website
khác (giống adMicro của Việt Nam). MongoDB giúp cho công ty này quản lý
hàng tỉ các bản ghi quảng cáo thuận tiện và nhanh chóng.
Foursquare là một mạng xã hội gắn các thông tin địa lý. Công ty này cần lưu dữ
liệu của rất rất nhiều vị trí của các địa điểm như quán cafe, nhà hàng, điểm giải
trí, lịch sử, … và ghi lại những nơi mà người sử dụng đã đi qua.
CERN : Trung tâm nghiên cứu năng lượng nguyên tử của Châu Âu, sử dụng
MongoDB để lưu trữ lại ...
MongoDB
MongoDB (bắt nguồn từ “humongous”) là một hệ cơ sở dữ liệu NoSQL mã
nguồn mở.
NoSQL
Khái niệm
NoSQL là một khái niệm chỉ về một lớp các hệ cơ sở dữ liệu không sử dụng mô
hình quan hệ. (RDBMS). RDBMS vốn tồn tại khá nhiều nhược điểm như có hiệu
năng không tốt nếu kết nối dữ liệu nhiều bảng lại hay khi dữ liệu trong một
bảng là rất lớn.
NoSQL ra đời năm 1998 bởi Carlo Strozzi khi ông lập mới một hệ cơ sở dữ liệu
quan hệ mã nguồn mở nhanh và nhẹ không liên quan đến SQL Vào năm 2009,
Eric Evans, nhân viên của Rackspace giới thiệu lại thuật ngữ NoSQL khi Johan
Oskarsson của Last.fm muốn tổ chức một hội thảo về cơ sở dữ liệu nguồn mở
phân tán. Thuật ngữ NoSQL đánh dấu bước phát triển của thế hệ CSDL mới:
phân tán (distributed) + không ràng buộc (non-relational).
Đặc điểm
NoSQL lưu trữ dữ liệu của mình theo dạng cặp giá trị “key – value”. Sử dụng số
lượng lớn các node để lưu trữ thông tin – Mô hình phân tán dưới sự kiểm soát
phần mềm
Chấp nhận dữ liệu bị trùng lặp do một số node sẽ lưu cùng thông tin giống
nhau
Một truy vấn sẽ được gửi tới nhiều máy cùng lúc, do đó khi một máy nào đó
không phục vụ được sẽ không ảnh hưởng lắm đến chất lượng trả về kết quả
hướng dẫn mongodb căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn mongodb căn bản - Người đăng: Vật Văn Phế
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
hướng dẫn mongodb căn bản 9 10 684