Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn phần mềm quản lý nhà sách

Được đăng lên bởi itliem8990
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1625 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ SÁCH
1 Yêu cầu ứng dụng 
1.1 Danh sách các yêu cầu 
STT

Tên yêu cầu

Biểu mẫu

Qui định

1

Lập phiếu nhập sách

BM1

QĐ1

2

Lập hóa đơn bán sách

BM2

QĐ2

3

Tra cứu sách

BM3

4

Lập báo cáo tháng

BM5

5

Thay đổi qui định

Ghi chú

QĐ6

1.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định 
1.2.1 Biểu mẫu 1 và qui định 1 
BM1:

Phiếu Nhập Sách
Ngày nhập: .....................................

STT

Sách

Thể loại

Tác giả

Số lượng

Đơn giá nhập

1
2

QĐ1: Chỉ nhập các đầu sách có lượng tồn ít hơn 300.

1.2.2 Biểu mẫu 2 và qui định 2 
BM2:

Hóa Đơn Bán Sách

Họ tên khách hàng: ..............................
STT

Sách

Ngày lập hóa đơn: ................................

Thể loại

Số lượng

Đơn giá bán

1
2

QĐ2: Chỉ bán cho các khách hàng nợ không quá 20.000 và đầu sách có lượng tồn sau khi bán ít nhất là
20.

1.2.3 Biểu mẫu 3  
BM3:
STT
1
2

Danh Sách Sách
Tên Sách

Thể Loại

Tác Giả

Số Lượng

1.2.4 Biểu mẫu 5 
Biểu mẫu 5.1
BM5.1:

Báo Cáo Tồn
Tháng: .........................................

STT

Sách

Tồn Đầu

Phát Sinh

Tồn Cuối

1
2

1.2.5 Qui định 6 
QĐ6: Người dùng có thể thay đổi các qui định như sau :
+ QĐ1 : Thay đổi số lượng nhập tối thiểu, lượng tồn tối thiểu trước khi nhập.
+ QĐ2 : Thay đổi tiền nợ tối đa, lượng tồn tối thiểu sau khi bán .
+ QĐ4 : Sử dụng hay không sử dụng qui định này.

2 Xây dựng lớp giao tiếp CSDL 
2.1 Chức năng
Lớp Database đảm nhiệm việc giao tiếp với cơ sở dữ liệu cho toàn ứng dụng. Tất cả việc
tương tác với CSDL dữ liệu diễn ra ở bất cứ nơi nào trong ứng dụng đều được thực hiện thông
qua lớp này.

2.2 Mục đích
Sỡ dĩ chúng ta phải xây dựng lớp này là nhằm mang lại tính dễ bảo trì cũng như tính tiến hóa
cho hệ thống. Nếu sau này cần thay đổi môi trường ứng dụng (sang Oracle, Access, Db2 ...)
thì chúng ta chỉ việc chỉnh sửa lớp Database này mà không cần quan tâm đến phần còn lại của
ứng dụng.

2.3 Lớp Database
2.3.1 Lớp Database 
• Thuộc tính
o Sqlconn : SqlConnection
• Phương thức
o New : Hàm tạo (Constructor)
o Execute : Thực thi một câu lệnh truy vấn và trả về kết quả là một DataTable dùng
cho các câu lệnh Select * from ...
o ExecuteNonQuery : Thực thi một câu lệnh truy vấn không quan tâm đến kết quả
trả về. Dùng cho các câu lệnh Insert, Delete, Update ...
o ExecuteScalar : Thực thi 1 câu lệnh truy vấn trả về 1 giá trị duy nhất

2.3.2 Mã nguồn 
C#
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Text;
System.Data;
System.Data.OleDb;
System.Windows.Forms;

n...
HƯỚNG DN XÂY DNG PHN MM QUN LÝ NHÀ SÁCH
1 Yêucungdng
1.1 Danhsáchcácyêucu
STT Tên yêu cu Biu mu Qui định Ghi chú
1 Lp phiếu nhp sách BM1 QĐ1
2 Lp hóa đơn bán sách BM2 QĐ2
3 Tra cu sách BM3
4 Lp báo cáo tháng BM5
5 Thay đổi qui định QĐ6
1.2 Danhsáchcácbiumuquiđnh
1.2.1 Biumu1quiđnh1
BM1: Phiếu Nhp Sách
Ngày nhp: .....................................
STT Sách Th loi Tác gi S lượng Đơn giá nhp
1
2
QĐ1: Ch nhp các đầu sách có lượng tn ít hơn 300.
1.2.2 Biumu2quiđnh2
BM2: Hóa Đơn Bán Sách
H tên khách hàng: .............................. Ngày lp hóa đơn: ................................
STT Sách Th loi S lượng Đơn giá bán
1
2
QĐ2: Ch bán cho các khách hàng n không quá 20.000 và đầu sách có lượng tn sau khi bán ít nht là
20.
1.2.3 Biumu3
BM3: Danh Sách Sách
STT Tên Sách Th Loi Tác Gi S Lượng
1
2
Hướng dẫn phần mềm quản lý nhà sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn phần mềm quản lý nhà sách - Người đăng: itliem8990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hướng dẫn phần mềm quản lý nhà sách 9 10 481