Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn phương pháp sử dụng chương trình MS project

Được đăng lên bởi khongnguoi22
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 88 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Híng dÉn lËp tiÕn ®é theo ph¬ng ph¸p s¬ ®å ngang víi phÇn mÒm
Microsoft Project
Ngêi so¹n: NguyÔn V¨n Viªn
Tr×nh tù lËp tiÕn ®é theo ph¬ng ph¸p s¬ ®å ngang b»ng Microsoft Project
- ch¬ng tr×nh Microsoft Project (98, 2000, 2002). Ch¬ng tr×nh lµm viÖc
ngay víi biÓu ®å d¹ng Gantt Chart
- T¹o lËp nh÷ng cét:
+ Cét thø tù (STT) thuéc trêng (ID)
+ T¹o cét ph©n cÊp c«ng viÖc (P.cÊp) thuéc trêng (Outline Number)
+ T¹o cét (Tªn c«ng viÖc) thuéc trêng Name
+ T¹o cét thêi gian (T.gian) thuéc trêng Duration
+ T¹o cét ®¬n vÞ (§.vÞ) thuéc trêng Text1 (tõ Text1 ®Õn Text30)
+ T¹o cét ®Þnh møc (§.møc) thuéc trêng Text2
+ T¹o cét khèi lîng (K.lîng) thuéc trêng Text3
+ T¹o cét nhu cÇu (N. cÇu) thuéc trêng Text4
+ T¹o cét (B¾t ®Çu) thuéc trêng Start
+ T¹o cét (KÕt thóc) thuéc trêng Finish
+ T¹o cét (Quan hÖ) víi c«ng viÖc tríc ®ã thuéc trêng Predecessors
+ T¹o cét nh©n c«ng (N. c«ng) thuéc trêng Resource Names
* Nh÷ng cét thuéc trêng Text nh÷ng cét ®éc lËp kh«ng quan víi
nhau.
* Cét (B¾t ®Çu), (KÕt thóc), (T.gian), (N.c«ng) cã quan hÖ víi nhau:
(KÕt thóc) - (B¾t ®Çu) = (T.gian)
(T.gian) * (N.c«ng) = (N.cÇu)
§Þnh d¹ng:
* Bªn phÇn cét:
- §Þnh d¹ng Font cho toµn bé vµo Format\Text Styles
- §Þnh d¹ng cña cét (B¾t ®Çu), (KÕt thóc) c¸ch hiÖu thêi gian vµo Tools\
Options vµo View chän môc Date format:
- §Þnh d¹ng cho cét (T.gian) c¸ch hiÖu cña ngµy vµo Tools\Options vµo Edit
chän môc Days:
1
Hướng dẫn phương pháp sử dụng chương trình MS project - Trang 2
Hướng dẫn phương pháp sử dụng chương trình MS project - Người đăng: khongnguoi22
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn phương pháp sử dụng chương trình MS project 9 10 331