Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn soạn giáo án điện tử bằng POWER POINT

Được đăng lên bởi Jonh Buccabia
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1200 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường trung học cơ sở Thuận Hòa 2

Tröôøng THCS Thuaän Hoøa 2

So¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö
trªn phÇn mÒm power point
Tải các tư liệu và bài giảng điện tử

Năm học : 2009 - 2010
Trần Văn Thuận

Trang: 1

Trường trung học cơ sở Thuận Hòa 2

PHẦN I

So¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö
trªn phÇn mÒm Power Point

I/. THAO TÁC CƠ BẢN:
1/. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM.
Microsoft PowerPoint là một phần mềm trình chiếu trong bộ phần mềm
Microsoft Office.
Biểu tượng của phần mềm PowerPoint

2/. KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM.
Cách 1: Click chuét Start à Programs à
Microsoft Office à Microsoft PowerPoint.

Trần Văn Thuận

Trang: 2

Trường trung học cơ sở Thuận Hòa 2

Cách 2: Bấm đúp chuột vào biểu tượng Power Point trên màn hình nền.

3/. MÀN HÌNH LÀM VIỆC CỦA POWER POINT
Sau khi khëi ®éng Microsoft PowerPoint mét mµn h×nh hiÖn ra:

Trần Văn Thuận

Trang: 3

Trường trung học cơ sở Thuận Hòa 2

Hoặc

Hoặc

Trần Văn Thuận

Trang: 4

Trường trung học cơ sở Thuận Hòa 2

- Khi mµn h×nh lµm viÖc xuÊt hiÖn ®· cã mét Slide ®îc më s½n. NÕu muèn
më thªm Slide ta chØ viÖc bấn chuột vào Slide bên danh sách, rồi nhÊn Enter

4/. LƯU, MỞ TẬP TIN VÀ THOÁT CHƯƠNG TRÌNH:
Thao tác tương tự như phần mềm soạn thảo văn bản Word

II/. CÁC THAO TÁC SOẠN GIÁO ÁN:
1/. Thay ®æi nÒn cña c¸c siled.
a/. Thay ®æi kiÓu cña c¸c slide
+ Thay ®æi kiÓu cña c¸c Slide:
- BÊm chuét vµo Format ® Slide Design… ( Chän kiÓu
nÒn Slied cã s½n):

+ Sau khi chän Slide Design ta thÊy xuÊt hiÖn ë bªn ph¶i cña mµn h×nh
so¹n th¶o mét b¶ng c¸c kiÓu Slide.

Tuú vµo bµi so¹n mµ ta cã thÓ chän c¸c mÉu Slide cã s½n.
Trần Văn Thuận

Trang: 5

Trường trung học cơ sở Thuận Hòa 2

Chän Slide
cã s½n

b. Thay ®æi mµu nÒn cña c¸c slides
- Chän mét Slide cÇn thay ®æi mµu nÒn ở bên trái màn hình.
- BÊm chuét vµo Format ® Background

- XuÊt hiÖn b¶ng chän Background. Ta chän c¸c mµu cã s½n cho Slide, nÕu
muèn chän mµu kh¸c bÊm chuét vµo More Colors

- BÊm chuét vµo Apply ®Ó thay ®æi mµu cho Slide ®· chän ban ®Çu. NÕu
bÊm chuét vµo Alpply to All sÏ thay ®æi mµu nÒn cho tÊt c¶ c¸c Slide cã
trong bµi so¹n.
Trần Văn Thuận

Trang: 6

Trường trung học cơ sở Thuận Hòa 2

c.T¹o míi, sao chÐp, xo¸, di chuyÓn c¸c slied
*T¹o Slide míi:
+ Click chuét vµo biÓu tîng New Silde trªn thanh c«ng cô.
+ Click chuét Insert -> New Sileds ( BÊm tæ hîp phÝm Ctrl+M)
* Sao chÐp, xo¸ c¸c Siled:
+ Chän Silde cÇn thùc hiÖn råi thùc hiÖn c¸c thao t¸c như Word
* Di chuyÓn c¸c Siled:
+ Chän Siled cÇn thay ®æi, click vµ gi÷ nguyªn chuét kÐo tíi vÞ trÝ cÇn di
chuyÓn.
2/. So¹n th¶o trong powerpoint
Bi...
Trường trung học cơ sở Thuận Hòa 2
Trần Văn Thuận Trang: 1
So¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö
trªn phÇn mÒm power point
Tải các tư liệu và bài giảng điện tử
Năm học : 2009 - 2010
Tröôøng THCS Thuaän Hoøa 2
Hướng dẫn soạn giáo án điện tử bằng POWER POINT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn soạn giáo án điện tử bằng POWER POINT - Người đăng: Jonh Buccabia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Hướng dẫn soạn giáo án điện tử bằng POWER POINT 9 10 836