Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn SQL Trigger

Được đăng lên bởi Nguyễn Mạnh Cường
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 945 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SQL
Nguyễn Thị Hậu

TRIGGER

1. Khái niệm
• Trigger là một kiểu thủ tục được lưu đặc biệt, chúng được tự
động gọi khi bạn sửa đổi dữ liệu mà trigger được thiết kế để
bảo vệ.
• Các trigger giúp bảo đảm sự toàn vẹn cho dữ liệu của bạn bằng
cách ngăn không cho những sự thay đổi không nhất quán được
thực hiện.
• Vd : lương của nhân viên không thể cao hơn lương của người
quản lý.

2. Tạo trigger
CREATE TRIGGER Trigger_name
ON table | view
[WITH ENCRYPTION]
{ FOR | AFTER | INSTEAD OF } {[DELETE] [,] [INSERT] [,]
[UPDATE] }
AS Sql_statement
Trong đó
WITH ENCRYPTION
Ngăn chặn người dùng khác xem văn bản của trigger

2. Tạo trigger
AFTER :
- trigger được thực thi sau khi tất cả các câu lệnh SQL gây ra trigger đã
thực thi thành công.
- AFTER là kiểu mặc định nếu từ khóa FOR được dùng.
-Không thể định nghĩa trigger AFTER cho view

INSTEAD OF
- trigger được thực thi thay cho các câu lệnh SQL gây ra
trigger.
- INSTEAD OF trigger dùng được cho view.
{[DELETE] [,] [INSERT][,][UPDATE]}
- xác định câu lệnh mà khi thực thi trên bảng hoặc view sẽ gây
ra trigger.

Một số chú ý
• deleted, inserted là các bảng logic lưu các giá trị cũ và mới
của các hàng có thể bị thay đổi.
• IF UPDATE (column_list)
Dùng để kiểm tra hành động Insert, Update (không dùng cho
Delete)

3.Các kiểu trigger
3.1. Insert trigger
Create trigger TongLuong1
On NhanVien
For Insert As
If ( (select MasoDV from Inserted) is Not Null)
Begin
Update DonVi
Set TongLuong = TongLuong + (select luong from Inserted )
Where MasoDV= (select MasoDV from Inserted );
Print 'Da cap nhat tong luong cua don vi. Tong luong1'
End

Kiểm tra :
insert into Nhanvien
values (17,'Phan Nhu','Quynh','1985-04-16','Nu','Nam Dinh',
4000000, 2,3)

3.Các kiểu trigger
3.2. Update Trigger
CREATE TRIGGER UpdateMaNV
ON NhanVien
FOR UPDATE AS
IF UPDATE (MaNV)
BEGIN
PRINT ‘Khong the thay doi gia tri cua MaNV’
ROLLBACK TRANSACTION
END
Kiểm tra :
update NhanVien
set MasoNV=100 where MasoNV=1

3.Các kiểu trigger
3.3. Delete trigger
Create trigger XoaDV
On DonVi
For Delete As
Begin
Delete from NhanVien Where MasoDV=(select MasoDV
from deleted);
Delete from DuAn Where MasoDV=(select MasoDV from
deleted);
End
Kiểm tra : Delete from Donvi Where MasoDV=1

4.Sửa đổi trigger
ALTER TRIGGER trigger_name
ON ( table | view )
[ WITH ENCRYPTION ]
{
{ ( FOR | AFTER | INSTEAD OF ) { [ DELETE ] [ , ] [
INSERT ] [ , ] [ UPDATE ] }
[ NOT FOR REPLICATION ]
AS
sql_statement [ ...n ]
}

5.Xóa trigger
• DROP TRIGGER { trigger_name } [ ,...n ]
Xóa một hay nhiều...
SQL
Nguyn Th
Hu
Hướng dẫn SQL Trigger - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn SQL Trigger - Người đăng: Nguyễn Mạnh Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hướng dẫn SQL Trigger 9 10 554