Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng 40D canon

Được đăng lên bởi redskullmetal
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CANON EOS 40D.
CHÖÔNG 1.

Caùc phuï kieän keøm theo maùy ( khi mua nguyeân boä )
EOS 40D /thaân maùy ( vôùi naép che khung ngaém , naép ñaäy mieäng gaén OK vaø
pin lithium ñeå ñaët ngaøy giôø .
• OK EF –S 18-55mm f/3.5 -5.6 IS hoaëc EF –S 17-85mm f/4 -5.6 IS USM vôùi
naép che OK vaø naép che buïi gaén phía sau OK .
• PIN BP-511 A coù hoäp baûo veä .
• Xaïc pin CG-580/CB5L ( moät trong hai loïai ) .
• Daây caém ( rieâng cho boä xaïc CB 5L )
• Caùp USB.
• Caùp video VC 100
• Naép che khung ngaém EW-100DGR.
• Dóa phaàn meàm .
• Dóa digital photo professional.
• Saùch höôùng daån .
• Phaàn meàm höôùng daån EOS 30D ( xöû lyù file RAW ) .
• Pin BP -511A .
• Höôùng daån veà OK .( trong troïn boä coù OK ).
• Theû baûo haønh .
• Theû baûo haønh OK .( trong troïn boä coù OK ).
Khoâng bao goàm theû nhôù ( Card CF )
•

1

2

.

3

4

5

XAÏC PIN
1. laáy mieáng che baûo veä pin
ra
2. gaén vaøo boä xaïc . ñaàu cöïc
Pin theo ñuùng daáu < - >
trong hoäc pin xaïc .
3. vôùi boä CG-50 , baïn gôû
ñaàu chaáu vaø caém vaøo oå
ñieän . Vôùi boä CB-5L ,
baïn noái daây caém vaøo .
thôøi gian xaïc Pin hoøan taát laø :
• Pin BP -511 A vaø BP-514 khoaûng 100 phuùt .
• Pin BP -511 vaø BP-512 khoaûng 90 phuùt .
Theo doûi treân boä xaïc khi xaïc Pin .
• Töø 0 -50% : ñeøn ñoû nhaáp nhaùy töøng giaây moät .
• Töø 50 -75% : ñeøn ñoû nhaáp nhaùy hai laàn /giaây
• Töø 75 -90% : ñeøn ñoû nhaáp nhaùy ba laàn / giaây
• Töø 90% -möùc cao : ñeøn ñoû saùng .
Löu yù : Khoâng ñöôïc söû duïng caùc boä xaïc khaùc ngoøai boä BP -511 A , BP -511 ,BP 512 ,BP -514 . Khi khoâng söû duïng maùy baïn neân laáy Pin ra khoûi maùy vaø gaén mieáng
baûo veä vaøo . khi söû duïng laïi sau moät thôøi gian , caàn xaïc laïi tröôùc khi chuïp .
• Pin hoïat ñoäng trong moâi tröôøng nhieät ñoä töø 0ñoä C cho ñeán 40ñoä C . Tuy
nhieân söû duïng nguoàn Pin toái öu töø 10ñoä C cho ñeán 30ñoä C .
• Khi nhaän thaáy thôøi gian hoïat ñoäng cuûa Pin giaõm hôn möùc bình thöôøng , caàn
thay nguoàn Pin môùi .
KIEÃM TRA NGUOÀN PIN
• Khi môû nguoàn , daáu baùo tình traïng Pin seõ hieän treân LCD moät trong ba möùc .
Pin ñaày , Pin gaàn heát , Pin caïn caàn xaïc gaáp .

Pin hoïat ñoäng :
Nhieät ñoä

Ñieàu kieän chuïp
Khoâng Flash
Duøng 50% Flash
Taïi 20ñoä C
Khoûang 1000
Khoûang 700
Taïi 0ñoä C
Khoûang 750
Khoûang 550
• Soá löôïng hình chuïp thöïc teá khaùc haún vì coøn tuøy thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän chuïp
• Soá löôïpng hình cuõng giaõm khi söû duïng lieân tuïc taét môû maøn hình LCD vaø khi
giöõ nuùt chuïp hoïat ñoäng AF trong t...
CANON EOS 40D.
CHÖÔNG 1.
Caùc phuï kieän keøm theo maùy ( khi mua nguyeân boä )
EOS 40D /thaân maùy ( vôùi naép che khung ngaém , naép ñaäy mieäng gaén OK vaø
pin lithium ñeå ñaët ngaøy giôø .
OK EF –S 18-55mm f/3.5 -5.6 IS hoaëc EF –S 17-85mm f/4 -5.6 IS USM vôùi
naép che OK vaø naép che buïi gaén phía sau OK .
PIN BP-511 A coù hoäp baûo veä .
Xaïc pin CG-580/CB5L ( moät trong hai loïai ) .
Daây caém ( rieâng cho boä xaïc CB 5L )
Caùp USB.
Caùp video VC 100
Naép che khung ngaém EW-100DGR.
Dóa phaàn meàm .
Dóa digital photo professional.
Saùch höôùng daån .
Phaàn meàm höôùng daån EOS 30D ( xöû lyù file RAW ) .
Pin BP -511A .
Höôùng daån veà OK .( trong troïn boä coù OK ).
Theû baûo haønh .
Theû baûo haønh OK .( trong troïn boä coù OK ).
Khoâng bao goàm theû nhôù ( Card CF )
1
Hướng dẫn sử dụng 40D canon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng 40D canon - Người đăng: redskullmetal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng 40D canon 9 10 969