Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng các lệnh nâng cao trong Proe

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nha Trang University

------------------------MR.ðẶNG --------------------------

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC LỆNH NÂNG CAO
TRONG PROE/CREO
Cách sử dụng các lệnh nâng cao trong phiên bản mới Creo Parametric
hoàn toàn giống như cách sử dụng trong ProE 5.0. Ở ñây mình hướng
dẫn theo phiên bản ProE 5.0 M050.

Cách lấy lệnh nâng cao trong ProE 5.0
Vào Tool- option xuất hiện hộp option chọn như hình các hình dưới sau ñó
click Apply – OK - Close

ðẶNG VĂN PHÚ (lớp 50ckct_2)
vanphu50ckct@gmail.com

1

Nha Trang University

------------------------MR.ðẶNG --------------------------

Sau khi lấy lệnh bạn vào Insert - Advanced ta ñược như hình dưới.

ðẶNG VĂN PHÚ (lớp 50ckct_2)
vanphu50ckct@gmail.com

2

Nha Trang University

------------------------MR.ðẶNG --------------------------

ðẶNG VĂN PHÚ (lớp 50ckct_2)
vanphu50ckct@gmail.com

3

Nha Trang University

------------------------MR.ðẶNG -------------------------Cách dùng lệnh Shaft (Tạo trục)
Trước khi dung lệnh Shaft bạn phải có 1 chi tiết như hình dưới

Vào Insert – Advanced – Shaft xuất hiện Menu Manager
chọn Linear – Done
Xuất hiện Sketch vẽ tiết diện như hình rồi Done

ðẶNG VĂN PHÚ (lớp 50ckct_2)
vanphu50ckct@gmail.com

4

Nha Trang University

------------------------MR.ðẶNG -------------------------\

Sau ñó chọn mặt trên chi tiết ñể ñặt Shaft.Rồi chọn 2 mặt bên nhập giá trị
100 cho 2 mặt bên ta ñược sản phẩm cuối cùng như

ðẶNG VĂN PHÚ (lớp 50ckct_2)
vanphu50ckct@gmail.com

5

Nha Trang University

------------------------MR.ðẶNG -------------------------Kích thước ñể vẽ ô tô ở trên

ðẶNG VĂN PHÚ (lớp 50ckct_2)
vanphu50ckct@gmail.com

59

Nha Trang University

------------------------MR.ðẶNG -------------------------3. Thiết kế ghế dựa

Chú ý: Các sản phẩm trên mình thiết kế trên môi trường Style là chủ yếu,
nhưng những bước thiết lập ñầu tiên mình vẫn vẽ trên Skecth ñể khống
chế kích thước.

---------------------------------MR.ðẶNG---------------------------------

ðẶNG VĂN PHÚ (lớp 50ckct_2)
vanphu50ckct@gmail.com

60

...
N
h
a
T
ra
n
g
U
n
i
v
ersi
y
------------------------
MR.ðNG
--------------------------
ð
NG
V
ĂN P
H
Ú
(
l
p 50
c
k
ct
2
)
vanphu50ckct@gmail.com
HƯỚNG DN S DNG CÁC LNH NÂNG CAO
TRONG PR
OE/CREO
Cách s dng các lnh nâng cao trong phiên bn mi Creo Parametric
hoàn toàn ging như cách s dng trong ProE 5.0. ñây mình hướng
dn theo phiên bn ProE 5.0 M050.
Cách ly lnh nâng cao trong ProE 5.0
Vào Tool- option xut hin hp option chn như hình các hình dưới sau ñó
click Apply – OK - Close
Hướng dẫn sử dụng các lệnh nâng cao trong Proe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng các lệnh nâng cao trong Proe - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng các lệnh nâng cao trong Proe 9 10 370