Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Creo

Được đăng lên bởi Tra Mai
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nguyeãn Ñình Thaéng

0984499008

Höôùng daãn söû duïng Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 1.0 laø phieân baûn môùi nhaát cuûa haûng PTC cho thieát keá CAD /CAM/ CNC.
Link Download
nhớ cài NET Framework 3.5 hoặc NET Framework 4.0

Vôùi phieân baûn naøy ta thaáy Creo Parametric 1.0 ñöôïc caûi tieán raát nhieàu so vôùi caùc phieân baûn
Pro/E Wildfire.
Sau ñaây mình seû höôùng daãn caùc baïn baét ñaàu laøm quen vôùi Creo Parametric 1.0
1: Veà phöông phaùp caøi ñaët Setup.exe thì gioáng vôùi caøi ñaët caùc phieân baûn tröôùc.
Vôùi phieân baûn tröôùc thì ta chæ caàn caøi ñaët

Coøn vôùi phieân baûn Creo 1.0 seû coù theâm 1 soá chöùc naêng môùi
Mình seû höôùng daãn 3 chöùc naêng cô baûn treân ñeå caùc baøn deã hoïc vaø so saùnh caùc versions cuû.
I: Creo Parametric 1.0
Thieát keá theo tham soá: Phaàn naøy chính laø phaàn chuõng ta thöôøng hay söû duïng noù ñöôïc thay theá

teân laø

vaø phieân baûn moùi laø

A: TOÅNG QUAN
1: Giao dieän ngöôøi duøng:
Tröôùc heát ñaäp vaøo maét chuùng ta laø phieân baûn Creo Parametric 1.0 coù thieát keá giao dieän khaùc raát
nhieàu so vôùi caùc phieân baûn cuû.

Nguyeãn Ñình Thaéng

2. Moâi tröôøng laøm vieäc
Giao dieän moâi tröôøng Part / Soild

Giao dieän moâi tröôøng Part / Sheetmetal

0984499008

Nguyeãn Ñình Thaéng
Giao dieän moâi tröôøng Assembly

Giao dieän moâi tröôøng Manufacturing /NC Assembly

Giao dieän moâi tröôøng Manufacturing / Mold Cavity

0984499008

Nguyeãn Ñình Thaéng

0984499008

Giao dieän moâi tröôøng Drawing

Treân laø nhöøng nhình aûnh so saùnh giöõa Pro/Engineer Wildfire 5.0M060 vaø Creo Parametric 1.0
Ta coù theå thaáy roõ giao dieän ñaõ hoã trôï hoaøn toaøn baèng Ribbon raát trựïc quan, vieäc quaûn lyù caùc
Ribbon vaø layer raát linh ñoäng, khoâng coøn söû duïng Menu Bar nhö caùc phieân baûn tröôùc.
Baây giôø chuùng ta seû ñi saâu vaøo PTC Creo Parametric 1.0 ñeå thaáy roõ hôn söï khaùc bieät so vôùi caùc
phieân baûn cuõ.
B: PTC Creo Parametric 1.0

Nguyeãn Ñình Thaéng
1: Thay ñoåi maøu saéc cho heä thoáng.

Choïn bieåu töôïng Colors
Hoaëc vaøo File/ Creo Parametric Options.

Chuùng ta coù theå thay ñoåi maøu saéc cho neàn ñoø hoïa vôùi caùc löïa choïn

0984499008

Nguyeãn Ñình Thaéng
2: Taïo theâm caùc Ribbon

vaøo File/ Creo Parametric Options

0984499008

Nguyeãn Ñình Thaéng
Xuaát hieän Ribbon môùi laø New Tab
Ta choïn vaø thay ñoåi teân Rename ôû phía döôùi

Ví du...
Nguyeãn Ñình Thaéng 0984499008
Höôùng daãn söû duïng Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 1.0 laø phieân baûn môùi nhaát cuûa haûng PTC cho thieát keá CAD /CAM/ CNC.
Link Download
http://u.115.com/file/t641bea78
http://u.115.com/file/t638609de9
http://u.115.com/file/t6731af4b6
http://u.115.com/file/t61275affc
nh cài NET Framework 3.5 hoc NET Framework 4.0
Vôùi phieân baûn naøy ta thaáy Creo Parametric 1.0 ñöôïc caûi tieán raát nhieàu so vôùi caùc phieân baûn
Pro/E Wildfire.
Sau ñaây mình seû höôùng daãn caùc baïn baét ñaàu laøm quen vôùi Creo Parametric 1.0
1: Veà phöông phaùp caøi ñaët Setup.exe thì gioáng vôùi caøi ñaët caùc phieân baûn tröôùc.
Vôùi phieân baûn tröôùc thì ta chæ caàn caøi ñaët
Coøn vôùi phieân baûn Creo 1.0 seû coù theâm 1 soá chöùc naêng môùi
Mình seû höôùng daãn 3 chöùc naêng cô baûn treân ñeå caùc baøn deã hoïc vaø so saùnh caùc versions cuû.
I: Creo Parametric 1.0
Thieát keá theo tham soá: Phaàn naøy chính laø phaàn chuõng ta thöôøng hay söû duïng noù ñöôïc thay theá
teân laø vaø phieân baûn moùi laø
A: TOÅNG QUAN
1: Giao dieän ngöôøi duøng:
Tröôùc heát ñaäp vaøo maét chuùng ta laø phieân baûn Creo Parametric 1.0 coù thieát keá giao dieän khaùc raát
nhieàu so vôùi caùc phieân baûn cuû.
Hướng dẫn sử dụng Creo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Creo - Người đăng: Tra Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Creo 9 10 234