Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng excel

Được đăng lên bởi huong le
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1954 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa CNTT

Bài 5: Bảng biểu và Hình vẽ

Bài 5: Bảng Biểu và Hình vẽ
I - Mục tiêu: Bảng biểu và Hình vẽ
•
•

Các thao tác với bảng: Tạo bảng, hiệu chỉnh, trang trí bảng.
Các thao tác với hình vẽ.

II - Bảng biểu
1. Tạo bảng
Bảng biểu (Table) là một cách trình bày văn bản gồm các ô (Cell) có dạng hàng (Row) và
cột (Column).
Bảng sau đây sẽ cho ta biết rõ hơn về các đối tượng trong bảng:

Bảng biểu

Ô

Cell

Một ô trong bảng biểu chứa chữ, số hoặc
hình vẽ

Hàng

Row

Các ô nằm liên tiếp theo chiều ngang

Cột

Column

Các ô nằm liên tiếp theo chiều dọc

Bảng biểu

Table

Số hàng * số cột

Hình 5.1 : Bảng Biểu

2. Chèn bảng biểu
Bảng biểu có thể được chèn vào theo nhiều cách khác nhau.
Cách 1
• Đặt con trỏ text ở vị trí thích hợp, trên thanh công cụ Tables and Borders nhắp chọn
, một bảng mẫu hiện ra.
biểu tượng Insert Table
• Đặt con trỏ chuột ở ô đầu tiên, kéo chuột xuống dưới để chọn số hàng, kéo chuột sang
phải để chọn số cột. Khi nhả chuột, một bảng biểu được chèn vào văn bản có đủ số
hàng và cột đã chọn, các cột có độ rộng bằng nhau và độ rộng của mỗi cột bằng lề
trang in chia cho số cột đã chọn.

Hình 5.2: Bảng biểu 3x4

Ví dụ: Tạo bảng biểu có 3 hàng và 4 cột (hay bảng biểu 3x4 như hình bên).

Trang 61

Khoa CNTT

Bài 5: Bảng biểu và Hình vẽ

Cách 2
Đặt con trỏ text ở vị trí thích hợp trong văn bản, nhắp Menu Table chọn lệnh Insert
Table/Table, một cửa sổ hiện ra như sau:

Hình 5.3 : Hộp hội thoại Insert Table

Trong cửa số này:
• Number of columns: Số cột
• Number of rows : Số hàng
• Column width
: Độ rộng của một cột (các cột có độ rộng bằng nhau). Giá trị
Auto tức là độ rộng tự động (bằng lề trang in chia cho số cột).
Chọn OK, sẽ có một bảng biểu được chèn vào tại vị trí ban đầu của con trỏ text.
Ví dụ: Chèn bảng biểu = 5x4 (5 hàng và 4 cột), độ rộng của cột (Column width)=1.
Khi đó bảng có dạng sau:

Chú ý: Để việc tạo bảng biểu được thực hiện dễ dàng hơn, cần có cách gọi tên thống nhất
như sau:
Tên của hàng: Bắt đầu là chữ h, kèm theo sau là số thứ tự của hàng. Ví dụ h3 là
hàng thứ 3, h4..h6 là 3 hàng từ hàng thứ 4 đến hàng thứ 6.
Tên của cột: Bắt đầu là chữ c, kèm theo sau là số thứ tự của cột. Ví dụ c2 là cột thứ
2, c4..c6 là 3 cột từ cột thứ 4 đến cột thứ 6.
Tên của ô: Bắt đầu là chữ ô, kèm theo sau là (số thứ tự của hàng, số thứ tự của
cột). Ví dụ ô(2,3) ô nằm ở hàng thứ 2 cột thứ 3, ô(3,4)..ô(5,5) gồm các ô bắt đầu từ
hàng thứ 3 đến hàng thứ 5, từ cột thứ 4 đến cột thứ 5.

Trang 62

Khoa CNTT

Bài 5: Bảng biểu và Hình vẽ

2. Nhập nội dung ch...
Khoa CNTT Bài 5: Bng biu và Hình v
Trang
61
Bài 5: Bng Biu và Hình v
I - Mc tiêu: Bng biu và Hình v
Các thao tác vi bng: To bng, hiu chnh, trang trí bng.
Các thao tác vi hình v.
II - Bng biu
1. To bng
Bng biu (Table) là mt cách trình bày văn bn gm các ô (Cell) có dng hàng (Row) và
ct (Column).
Bng sau đây s cho ta biết rõ hơn v các đối tượng trong bng:
Ô Cell
Mt ô trong bng biu cha ch, s hoc
hình v
Hàng Row Các ô nm liên tiếp theo chiu ngang
Ct Column Các ô nm liên tiếp theo chiu dc
Bng biu
Bng biu Table S hàng * s ct
2. Chèn bng biu
Bng biu có th được chèn vào theo nhiu cách khác nhau.
Cách 1
Đặt con tr text v trí thích hp, trên thanh công c Tables and Borders nhp chn
biu tượng Insert Table
, mt bng mu hin ra.
Đặt con tr chut ô đầu tiên, kéo chut xung dưới để chn s hàng, kéo chut sang
phi để chn s ct. Khi nh chut, mt bng biu được chèn vào văn bn có đủ s
hàng và ct đã chn, các ct có độ rng bng nhau và độ rng ca mi ct bng l
trang in chia cho s ct đ
ã chn.
Ví d: To bng biu có 3 hàng và 4 ct (hay bng biu 3x4 như hình bên).
Hình 5.1 : Bng Biu
Hình 5.2: Bng biu 3x4
hướng dẫn sử dụng excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng excel - Người đăng: huong le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng excel 9 10 982