Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng excel

Được đăng lên bởi huong le
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2498 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PH N 6
LÝ B NG TÍNH EXCEL

Giáo viên biên so n:
•

ng Vi t Nguyên

• Ph m H ng Thái

-1-

GI I THI U
Excel là ch

ng trình x lý b ng tính n m trong b Microsoft Office c a hãng

ph n m m Microsoft.
C ng nh các ch

ng trình b ng tính Lotus, Quattro Pro, … b ng tính c a Excel

c ng bao g m nhi u ô

c t o b i các dòng và c t, vi c nh p d li u và l p công

th c tính toán trên Excel c ng có nh ng

mt

ng t , tuy nhiên Excel có nhi u tính

ng u vi t và có giao di n r t thân thi n v i ng

i s d ng.

Hi n nay có nhi u phiên b n c a Excel nh Excel 5.0, Excel 95, Excel 97, Excel
2000. Ch

ng trình này h

các phiên b n tr

ng d n s d ng Excel 2000, n u b n ch a t ng s d ng

c c a Excel thì vi c h c ch

ng trình này c ng không có gì tr ng i.

Khi h c Excel b n nên xem ph n lý thuy t và minh ho , sau ó kh i

ng Excel

v a h c v a th c t p.
v

c

m c a Excel 2000

Excel 2000 là m t ph n trong b Office 2000 c a Microsoft ch y trên môi tr
t Windows 95 tr nên do ó Excel 2000 có nhi u
cách

ng

m gi ng v i Word 2000 trong

nh d ng và trang trí, khi s d ng Excel 2000 c n chú ý m t s

m sau:

H u h t các nguyên t c và các thao tác th c hi n trong Excel 5.0, Excel 95 và
Excel 97

u có th th c hi n trong Excel 2000.

Các t p t o b i Excel 5.0, Excel 95 và Excel 97
2000, nh ng các t p t o b i Excel 97 s không t
tuy nhiên n u c n Excel 97 có th ghi t p d
tr

u t

ng thích trong Excel

ng thích v i các phiên b n tr

i d ng t

c,

ng thích v i các phiên b n

c.
* B Offce 2000 bao g m Word 2000 (so n th o v n b n), Excel 2000 (X lí

b ng tính), Access 2000 (qu n tr c s d li u), Power Point 2000 (thuy t trình) và
Outlook 2000 (th tín i n t ), FrontPage (l p trình Web).

-2-

BÀI TH C HÀNH S
o b ng tính
1

1 (3 ti t)
n gi n

N I DUNG TH C HÀNH
v Làm quen v i Excel
o Cách kh i

ng, t t ch

ng trình Microsoft Excel 2000.

o Thao tác màn hình c a Microsoft Excel: Thanh th c
thanh

n, thanh công c ,

nh d ng, thanh tr ng thái.

v Thao tác v i b ng tính trong m t Workbook
o Các khái ni m c b n Workbook, Worksheet và các thành ph n m t
b ng tính.
o Ch n m t b ng tính,

i tên b ng tính.

o Chèn, xóa, di chuy n ho c sao chép b ng tính
v Thao tác v i File d li u
o M file có s n, t o m t file m i, óng file hi n th i.
o Ghi file hi n th i vào

a, ghi vào

a v i tên khác.

v Nh p d li u
o N m
c các ki u d li u trong Excel: ki u s , ký t , ki u ngày tháng,
ki u công th c
o Cách di chuy n con tr trong b ng tính.
o Cách nh p, s a và xóa d li u trên b ng tính.
v Thao tác v i hàng, c t, ô trong b ng ...
- 1 -
PHN 6
 LÝ BNG TÍNH EXCEL
Giáo viên biên son:
ng Vit Nguyên
Phm Hng Thái
hướng dẫn sử dụng excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng excel - Người đăng: huong le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng excel 9 10 600