Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng file ghost và tạo file ghost

Được đăng lên bởi Nguyễn Kháng
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn sử dụng Ghost
Norton Ghost là phần mềm rất phổ biến và cực
kỳ hữu hiệu trong việc khôi phục hệ điều hành.
Chỉ mất vài phút dùng Norton Ghost là bạn có
thể khôi phục HĐH như mới. Hầu hết, đa phần
người dùng máy tính nghiệp dư đều rất mơ hồ
vè phần mềm này.
Chức năng chính của Norton Ghost
Phần mềm này có thể sao lưu một cách nhanh nhất toàn bộ đĩa cứng, hoặc cũng
có thể sao lưu từng phân vùng một cách rất nhanh và tiện lợi. Điểm mạnh của
Norton Ghost là có khả năng nén file rất mạnh, hơn nữa, lại chỉnh sửa được file
Ghost. Sử dụng phần mềm này, bạn có thể phục hồi hệ điều hành như cũ chỉ
trong cùng lắm là 10 phút!
Thực ra, Windows XP cũng có chức năng phục hồi hệ điều hành, đó là System
Restore. Thế nhưng chức năng này vừa cồng kềnh vừa vô dụng. Hơn nữa, khi
Windows lỗi thì System Restore rất hiếm khi tỏ ra có thể hoạt động.
Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn ghost win từ DOS một cách tỉ mỷ. Sử dụng ghost
thành thạo, bạn sẽ thấy việc phục hồi hệ điều hành- trước kia đồng nghĩa với
việc cài lại máy là cả một cực hình - thì nay chỉ còn là chuyện nhỏ.

Phần I: Tạo file Ghost
ác bạn mở chương trình ghost bằng đĩa boot và sử dụng nó để khôi
phục khi Windows của bạn có vấn đề . Còn phần tạo file ghost thì
Minh sẽ nói trong một bài khác.
Đầu tiên chúng ta đưa đĩa boot vào, chờ qua màn kiểm tra thiết bị chúng ta sẽ
đến với menu lựa chọn để vào đĩa boot. Các bạn chỉ việc làm theo hình:

C

Để tiến hành ghost thì chúng ta cần có đĩa boot để vào Dos ở đây Minh dùng
Hiren’s BootCD v9.2. Trước khi sử dụng cần thiết đặt boot cho ổ CD trong Bios.
Ở đây Minh không nói đến vấn đề này. Mà Minh ở đây chỉ hướng dẫn các bạn
mở chương trình ghost bằng đĩa boot và sử dụng nó để khôi phục khi Windows
của bạn có vấn đề Còn phần tạo file ghost thì Minh sẽ nói trong một bài khác.
Đầu tiên chúng ta đưa đĩa boot vào, chờ qua màn kiểm tra thiết bị chúng ta sẽ
đến với menu lựa chọn để vào đĩa boot. Các bạn chỉ việc làm theo hình:

DuyMinh Software

Trang 1DuyMinh Software

Trang 2DuyMinh Software

Trang 3DuyMinh Software

Trang 4DuyMinh Software

Trang 5Tại cửa sổ chính, bạn chọn Local à Partition à To Imagic (hình 1), bạn phải đặc
biệt lưu ý, không chọn Local à Disk à To Imagic.

(Hình 1)
Một cửa sổ mới hiện ra, sẽ liệt kê tất cả các ổ cứng có trên máy tính của bạn
(lưu ý phân biệt ổ cứng với các phân vùng). Bạn chọn ổ cứng cài đặt hệ điều
hành và nhấn OK. Thông t...
DuyMinh Software Trang 1 www.minh.webhop.net
Hướng dn s dng Ghost
Norton Ghost phn mm rt ph biến và cc
k hu hiu trong vic khôi phc h điu hành.
Ch mt vài phút dùng Norton Ghost bn
th khôi phc HĐH như mi. Hu hết, đa phn
người dùng máy tính nghip dư đều rt mơ h
vè phn mm này.
Chc năng chính ca Norton Ghost
Phn mm này có th sao lưu mt cách nhanh nht toàn b đĩa cng, hoc cũng
th sao lưu tng phân vùng mt cách rt nhanh tin li. Đim mnh ca
Norton Ghost kh năng nén file rt mnh, hơn na, li chnh sa được file
Ghost. S dng phn mm này, bn th phc hi h điu hành như cũ ch
trong cùng lm là 10 pt!
Thc ra, Windows XP cũng chc năng phc hi h điu hành, đó System
Restore. Thế nhưng chc năng y va cng knh va dng. Hơn na, khi
Windows li thì System Restore rt hiếm khi t ra có th hot động.
Bài viết s hướng dn các bn ghost win t DOS mt cách t m. S dng ghost
thành tho, bn s thy vic phc hi h điu hành- trước kia đồng nghĩa vi
vic cài li máy là c mt cc hình - thì nay ch còn là chuyn nh.
Phn I: To file Ghost
ác bn m chương trình ghost bng đĩa boot và s dng nó để khôi
phc khi Windows ca bn có vn đề . Còn phn to file ghost t
Minh s nói trong mt bài khác.
Đầu tiên chúng ta đưa đĩa boot vào, ch qua màn kim tra thiết b chúng ta s
đến vi menu la chn để vào đĩa boot. Các bn ch vic m theo hình:
Để tiến hành ghost thì chúng ta cn có đĩa boot để vào Dos đây Minh dùng
Hirens BootCD v9.2. Trước khi s dng cn thiết đặt boot cho CD trong Bios.
đây Minh không nói đến vn đề này. Mà Minh đây ch hướng dn các bn
m chương trình ghost bng đĩa boot và s dng nó để khôi phc khi Windows
ca bn có vn đề Còn phn to file ghost thì Minh s nói trong mt bài khác.
Đầu tiên chúng ta đưa đĩa boot vào, ch qua màn kim tra thiết b chúng ta s
đến vi menu la chn để vào đĩa boot. Các bn ch vic m theo hình:
C
Hướng dẫn sử dụng file ghost và tạo file ghost - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng file ghost và tạo file ghost - Người đăng: Nguyễn Kháng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng file ghost và tạo file ghost 9 10 168