Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Foxit phantom PDF

Được đăng lên bởi vuongrau102
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
H
Buussssiinneessss
FB
DF
PD
mP
Phhaannttoom
Fooxxiitt P
Dụụnngg F
Dẫẫnn SSửử D
Hưướớnngg D
-Foxit phantom PDF là công cụ xử lý file PDF chuyên
nghiệp . Nó có thể giúp bạn tạo tài liệu từ file word , cho
phép chúng ta chỉnh sửa tài liệu PDF trực tiếp . Bạn có thể
dùng nó để cắt , xóa , ráp các tài liệu PDF , thêm mật khẩu
để bảo vệ tài liệu của bạn . Quét tài liệu sang PDF trực tiếp ,
thêm văn bản vào tài liệu của bạn và nhiều tính năng khác
nữa…

Các tính năng trên File :

+ Open ( Ctrl + 0 ) : Mở một tài liệu mới .
+ Create PDF : Tạo tài liệu PDF bằng những cách sau đây :
A. From file : Tạo tài liệu PDF từ những tài liệu định
dạng khác tài liệu PDF như Word ( Doc, docx… )
B. From Multiple Files : Tạo tài liệu PDF từ những khối
đa tài liệu có các định dạng doc ,docx, xls,xlsx,ppt,
pptx, jpeg, jpg, gif, tif.. . Chức năng của nó sẽ giúp bạn
hợp nhất các tài liệu rời rạc có định dạng như trên về
thành một file PDF hoàn chỉnh. Ví dụ bạn có các bức
có 10 bức ảnh dịnh dạng Jpeg rời rạc bây giờ bạn
muốn chúng được nối lại với nhau thành một file PDF
hoàn chỉnh của 10 bức ảnh đó thì ta sẽ dùng chức năng
này để chuyển đổi 10 bức ảnh đó từ định dang Jpeg 
PDF và chương trình sẽ hợp nhất chúng thành 1 file PDF
duy nhất .

Trong ô Convert Multiple File :
Arrange your file : Sắp xếp tài liệu với tên, vị trí , kích cỡ
, định dạng, số lượng tài liệu.
+ Move up : Di chuyển tài liệu lên trên nếu bạn có hai tài
liệu trở lên muốn sắp xếp tài liệu nào ở trên , dưới theo
thứ tự.
+ Move down : Di chuyển tài liệu xuống dưới.
+ Remove : Di chuyển tài liệu khỏi ô Convert Multiple
File
+ Adds Files… : Thêm những tài liệu định dạng như của
Word, Excel , Power point, Image … để chuyển thành file
PDF .
+ Adds Folder.. : Thêm những tài liệu để chuyển đổi định
dạng PDF trong một Folder.
Choose the type of converted PDF files
+ Convert multiple files to PDF files : Chuyển đổi những
tài liệu này thành định dạng PDF.
+ Merge multiple files into a single PDF file : Chuyển đổi
những tài liệu rời rạc sang định dạng PDF và hợp nhất
chúng thành một file PDF hoàn chỉnh.

C. From scaner : Chuyển đổi tài liệu sang PDF từ những
tài liệu đã được sao chụp từ máy scanner or chèn
những tài liệu cần thiết từ máy scanner.

- Trong ô Foxit scanner :
Scanner : Tên máy scanner được lựa chọn
Color Mode : Chế độ màu tài liệu khi scan
Resolution : Độ phân giải tài liệu khi scan
+ Output :
-New PDF document : Tạo thành file PDF mới sau
khi scan .
-Append : Thêm tài liệu PDF này sau khi scan với
tài liệu PD...
H
H
H
ư
ư
ư
n
n
n
g
g
g
D
D
D
n
n
n
S
S
S
D
D
D
n
n
n
g
g
g
F
F
F
o
o
o
x
x
x
i
i
i
t
t
t
P
P
P
h
h
h
a
a
a
n
n
n
t
t
t
o
o
o
m
m
m
P
P
P
D
D
D
F
F
F
B
B
B
u
u
u
s
s
s
s
s
s
i
i
i
n
n
n
e
e
e
s
s
s
s
s
s
-Foxit phantom PDF là công cụ xử lý file PDF chuyên
nghiệp . Nó có thể giúp bạn tạo tài liệu từ file word , cho
phép chúng ta chỉnh sửa tài liệu PDF trực tiếp . Bạn có thể
dùng nó để cắt , xóa , ráp các tài liệu PDF , thêm mật khẩu
để bảo vệ tài liệu của bạn . Quét tài liệu sang PDF trực tiếp ,
thêm văn bản vào tài liệu của bạn và nhiều tính năng khác
nữa…
Các tính năng trên File :
Hướng dẫn sử dụng Foxit phantom PDF - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Foxit phantom PDF - Người đăng: vuongrau102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Foxit phantom PDF 9 10 861