Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Keil C

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bước làm việc với Keil C

Các bước thực hiện.
Bạn xem hình minh họa cho dễ dùng

__________________

Để có thể hiểu được những vấn đề tôi viết thì yêu cầu bạn phải có kiến thức căn bản về C như hàm con, sử
dụng con trỏ, các kiểu dữ liệu(int, float, double,char, unsigned char,..)
Tôi xin đi vào bài thứ nhất. Nói về cấu trúc cho chương trình C:
1/Phần đầu tiên là liệt kê các header file mà các bạn dùng bằng từ khóa
Code:

#include"tên header file"
hoặc

Code:

#include< tên header file>

Khi bạn viết theo cách thứ nhất thì trình biên dịch sẽ tìm kiếm file .h hoặc .c này trong thư mục hiện tại chứa
dự án của bạn, nếu không có thì sẽ tìm kiếm trong thư mục Inc trong thư mục cài đặt KeilC.
Viết theo cách thứ hai thì trình biên dịch sẽ tìm luôn trong thư mục /INC luôn.
Để có thể sử dụng đúng các file .h cho các vi điều khiển của mình thì bạn nên mở thư mục /inc trong thư
mục này có các thư mục con như tên của hãng sản xuất. Ví dụ như của Atmel thì bạn tìm trong th ư mục
/Atmel thì sẽ thấy được file reg51.h ,.. Bạn mở từng file nên mà khám phá sẽ có nhiều điều hay đấy.
2/Định nghĩa các macro cho chương trình sáng sủa. Việc định nghĩa này được dùng bằng từ khóa #define
Ví dụ: bạn định nghĩa led1 là P1_0 tức là led1 được nối với chân 0 của Port 1.
Code:

#define led1 P1_0

3/ Các hàm ngắt như ngắt timer0, timer1, ngắt nối tiếp, ngắt ngoài. Tôi sẽ nói chi ti ết cái này sau. Còn bây
giờ tôi chỉ giới thiệu sơ sơ thôi.
Ví dụ bạn dùng ngắt nối tiếp là ngắt 4 trong bảng vector ngắt thì hàm sẽ có dạng như sau:
Code:

void inter_4(void) interrupt 4 using 2{
// làm gì thì làm ở đây
}

Cú pháp các ngắt khác cũng tương tự chỉ thay số 4 bằng số thứ tự của ngắt trong bảng vector ngắt.
4/ Các hàm con như Delay, khởi tạo,.. như:
Code:

void delay( unsigned char time){
//code viết ở đây
}

5/ Chương trình chính:
Code:

void main(void){
// viết mã ở đây
}

đối tượng của chương trình là vi điều khiển nên hàm main không có giá trị trả về và không có tham số đưa
vào. Và thực chất cũng chẳng cần biến toàn cục vì ta chỉ cần viết 1 file thôi. nên tôi không đưa biến toàn cục
vào đây.
Kết luận, chương trình của chúng ta sẽ có dạng như sau:
Code:

// liệt kê header file
#inlucde"tên header file"
....................
// các marco
#define led1 P1_0
...........
// các hàm ngắt
void inter_1 interrupt 1 using 3{
}
..........
// các hàm bình thường
void delay( unsigned char time){
///
}
..............
// chương trình chính
void main(void){
}

Hàm trễ delay()

Đáng lẽ ra tôi phải...
Các b c làm vi c v i Keil Cướ
Các b c th c hi n.ướ
B n xem hình minh h a cho d dùng
Hướng dẫn sử dụng Keil C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Keil C - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Keil C 9 10 673