Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng layout trong AutoCad

Được đăng lên bởi Linh Hoàng Việt
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1197 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hướng dn s dng Layout trong Autocad Trang 1
Ban NCCL&PTCN Thu Li Vin khoa hc thu li
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LAYOUT .................................................... 3
1.1. Giới thiệu chung: .................................................................................................... 3
1.2. Đặc điểm của Layout ( Paper Space) ...................................................................... 3
CHƢƠNG 2: MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN TRONG LAYOUT. .................................... 6
2.1. Biến TILEMODE ................................................................................................... 6
2.2. Lệnh Mspace (MS), Pspace (PS), Model ................................................................ 6
2.3. Lệnh tạo khung nhìn động ( lệnh Mview) .............................................................. 6
2.4. Lệnh Mvsetup ......................................................................................................... 7
2.5. Tỷ lệ của khung nhìn .............................................................................................. 8
2.6. Khoá một Viewport .............................................................................................. 13
2.7. Đóng băng (Freeze) Layer trong từng khung nhìn ............................................... 13
2.8. Bật và tắt Khung nhìn ........................................................................................... 14
2.9. Xoay các khung nhìn (có vai trò tƣơng tự lệnh Mvsetup ở trên) ......................... 14
2.10. Linetype .............................................................................................................. 15
2.11. Dimstyle .............................................................................................................. 15
2.12. Ghi kích thƣớc trong bản vẽ Layout ................................................................... 17
2.13. Tạo khung tên và khung bản vẽ trong Layout .................................................... 17
CHƢƠNG 3: QUẢN LÝ, IN ẤN, XUẤT BẢN HỐ SƠ VỚI LAYOUT .................. 18
3.1. Định dạng trang in với Page Setup Manager. .................................................... 18
3.2. In ấn, xuất bản với PUBLISH. .............................................................................. 20
3.3. In nhiều bản vẽ trong model mà không thông qua lệnh PUBLISH. ..................... 21
3.4. Sheetset và Sheetset Manager ............................................................................... 22
Hướng dẫn sử dụng layout trong AutoCad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng layout trong AutoCad - Người đăng: Linh Hoàng Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng layout trong AutoCad 9 10 521