Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LAYOUT TRONG CAD

Được đăng lên bởi giuntogtvt
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhiều bạn chưa nắm được cách tạo bản vẽ kỹ thuật AutoCAD một
cách chuyên nghiệp, các bạn vẽ tất cả những gì cần in ra trong
một khuôn giấy có khung tên ngay trong môi trường Model, kể cả
hình trích với kích thước to hơn với hàm ý rằng như vậy là phóng
nó với tỷ lệ khác với tỷ lệ chung. Làm như vậy sẽ có những nhược
điểm rất phi kỹ thuật sau đây:
Thứ nhất: phải tạo các khung tên to nhỏ khác nhau cho phù hợp
với kích thước mỗi đối tượng cần in.
Thứ hai: phải đặt các tỷ lệ cỡ chữ và cỡ kích thước khác nhau cho
phù hợp với kích thước mỗi đối tượng cần in. Kết quả là mỗi bản
vẽ có thể có các kích cỡ chữ và số khác nhau, chẳng tuân theo
tiêu chuẩn nào cả.
Thứ ba: Các hình trích được tạo với kích thước khác thực tế và giá
trị kích thước dĩ nhiên phải sửa lại cho đúng theo cách thủ công,
rất dễ nhầm và hay bị quên khi sửa đổi gì đó trong thiết kế.
Có một cách mang tính chuyên nghiệp để giải quyết những vấn
đề này, ta chỉ mất công một chút đúng một lần duy nhất này thôi,
sau đó chỉ cần áp dụng một cách nhanh chóng và khoa học. Đó là
sử dụng Layout để tạo trang in.
AutoCAD có 2 cửa sổ: Model và Layout.
Model: dùng để vẽ các đối tượng thiết kế, mỗi tập tin chỉ có 1
không gian Model thôi. Không gian của Model là 3D (X, Y và Z) và
kéo dài vô tận. Việc vẽ trong Model phải tuân thủ nguyên tắc là
phải vẽ đúng theo kích thước thực, các kích thước phải lấy chính
xác và tôn trọng giá trị thực đó, không được gõ giá trị bằng tay.
Layout: dùng để in các đối tượng trong Model, mỗi tập tin có thể
có nhiều Layout, tùy thuộc số bản vẽ bạn cần. Không gian của
Layout chỉ giới hạn trong khổ giấy in mà thôi và chỉ có hai chiều
là X và Y. Layout cho phép chèn nhiều hình ảnh của các đối tượng

trong Model với tỷ lệ hiển thị tùy ý và phạm vi tùy ý. Như vậy, ta
có thể chèn cả hoặc chỉ một phần các đối tượng được vẽ và có
thể chèn nhiều ảnh của 1 đối tượng với các tỷ lệ khác nhau.
Trước tiên, ta cần làm mấy thủ tục, để cho khỏi phải làm lại
những thủ tục này, ta sẽ lưu nó như là một Template, sau đó, mỗi
khi cần thiết kế, ta chỉ việc mở Template này ra để làm việc. Các
thủ tục như sau:
1. Tạo các Layer (lớp đối tượng) cần thiết: Ngoài Layer 0 theo
mặc định, tối thiểu ta cần có thêm hai Layer là Dim1 và Dim 2
dùng cho các kích thước sẽ được hiển thị tại các cổng nhìn khác
nhau.

Các bạn có thể tạo thêm các Layer khác theo nhu cầu, nhớ đặt độ
đậm và màu sắc thích hợp cho chúng. Theo tôi, các nét cơ bản
nên để 0.5mm và các nét mảnh nên là 0.15mm.
2. Tạo trang in: Click nhãn Layout1 dưới đáy, ...
Nhiu bn chưa nm đưc cách to bn v k thut AutoCAD một
cách chuyên nghip, các bn v tt c nhng cn in ra trong
mt khuôn giy có khung tên ngay trong môi trưng Model, k c
nh trích vi kích thước to hơn vi hàm ý rằng n vậy là phóng
nó vi t lkhác với t l chung. Làm như vy s có nhng nhưc
đim rt phi k thut sau đây:
Th nht: phi tạo các khung tên to nh khác nhau cho phù hp
vi kích thưc mỗi đối ng cn in.
Th hai: phi đặt các t l c ch và c kích tc khác nhau cho
phù hp vi kích thưc mỗi đi tưng cn in. Kết qu là mi bản
v có th có các kích c chữ và s khác nhau, chẳng tuân theo
tiêu chun nào cả.
Th ba: Các hình trích đưc to vi kích thưc khác thực tế và giá
tr kích thưc dĩ nhiên phải sa li cho đúng theo cách th công,
rt d nhm và hay bị quên khi sa đi gì đó trong thiết kế.
Có mt cách mang tính chuyên nghip đ gii quyết những vn
đề này, ta ch mt ng một ct đúng mt ln duy nht y thôi,
sau đó ch cần áp dụng một cách nhanh chóng và khoa học. Đó là
s dng Layout đ tạo trang in.
AutoCAD có 2 ca sổ: Model và Layout.
Model: dùng đ v c đi ng thiết kế, mi tp tin ch có 1
không gian Model thôi. Không gian của Model là 3D (X, Y và Z) và
kéo dài vô tận. Việc v trong Model phi tuân th nguyên tc là
phải v đúng theo kích thước thc, các kích thưc phi ly chính
xác và tôn trng giá tr thc đó, không đưc gõ giá tr bng tay.
Layout: dùng đ in các đối tưng trong Model, mỗi tp tin có th
có nhiu Layout, y thuộc s bn v bn cn. Kng gian ca
Layout ch gii hạn trong kh giy in mà thôi và ch có hai chiu
là X và Y. Layout cho phép cn nhiu hình nh ca các đối tưng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LAYOUT TRONG CAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LAYOUT TRONG CAD - Người đăng: giuntogtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LAYOUT TRONG CAD 9 10 170