Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mề MapInfo

Được đăng lên bởi dungdtqh09
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
Hướng dẫn sử dụng Mapinfo
I. Khái quát về hệ thống thông tin địa lý GIS và MAPINFO.

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) là một hệ thống
với sự trợ giúp của máy tính phục vụ cho mục đích thu thập, xử lý, phân tích, lưu
trữ và hiển thị các loại dữ liệu mang tính chất không gian cũng như phi không gian
(như vị trí, hình dạng, các mối quan hệ về không gian như kề nhau, gần nhau, nối
với nhau .v.v).
Các bộ phận cấu thành lên một hệ thống thông tin địa lý GIS.
- Phần cứng máy tính.
- Các chương trình phần mềm GIS để:
+ Vào dữ liệu.
+ Lưu trữ và quản lý dữ liệu.
+ Phân tích, xử lý dữ liệu.
+ Hiển thị, xuất dữ liệu.
+ Giao diện với người dùng.
- Người vận hành các thiết bị.
Mapinfo là một trong các phần mềm đang được ding như là một hệ GIS
trong quản lý thông tin bản đồ.
Mapinfo: hiển thị, in ấn, tra cứu các thông tin không gian và phi không gian
trong một khu vực không gian làm việc nào đó (WORKSPACE).
II. Giới thiệu phần mềm MAPINFO.
1. Các dữ liệu trong MAPINFO.
Khi người dùng tạo ra các table trong Mapinfo, lưu cất các WORKSPACE,
nhập hoặc xuất dữ liệu. MAPINFO sẽ tạo ra rất nhiều các file với các phần mở rộng
khác nhau. Các file dữ liệu trong MAPINFO bao gồm:
- Tên file *.DAT

File dữ liệu dạng bảng tính cho một table format của
MAPINFO.

- Tên file *.MAP

Chứa thông tin địa lý mô tả các đối tượng trên bản đồ.

- Tên file *.TAB

Đây là các file chính cho các table của MAPINFO nó
được kết hợp với các file khác như .DAT, DBF…

- Tên file *.ID File index cho các đối tượng đồ hoạ của MAPINFO (file
*.DAT).
- Tên file *.DBF

File dữ liệu bảng tính format dBASE.

- Tên file *.MID

Format nhập/xuất dữ liệu dạng bảng của MAPINFO,
file *.MID kết hợp với file .MIF.

- Tên file .MIF Format nhập/xuất cho các đối tượng đồ hoạ của MAPINFO,
file *.MIF kết hợp với file .MID.
Tên file *.TXT

File bảng thuộc tính format ASCII.
20

Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội

Tên file *.WKS

File thuộc tính format Lotus 1, 2, 3.

Tên file *.WOR

File lưu Workspace trong Mapinfo.

2. Các khái niệm của hệ thông tin địa lý GIS trong MAPINFO.
Các đối tượng trên bản đồ được chia ra thành các lớp (LAYER). Một lớp
chứa các đối tượng có chung các thuộc tính cần quản lý và cách lưu các thuộc tính
này trong máy tính là dưới cùng một dạng (FORMAT).
Các đối tượng không gian được chia thành 4 loại sau:
+ Điểm (POINT).
+ Đường (LINE).
+ Vùng (POLYGON).
+ Chữ (TEXT)
Cách thể hiện...
Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội
Hướng dẫn sử dụng Mapinfo
I. Khái quát về hệ thống thông tin địa lý GIS và MAPINFO.
Hệ thống thông tin địa (Geographic Information System) một hệ thống
với sự trợ giúp của máy tính phục vụ cho mục đích thu thập, xử lý, phân tích, lưu
trữ hiển thị các loại dữ liệu mang tính chất không gian cũng như phi không gian
(như vị trí, hình dạng, các mối quan hệ về không gian như kề nhau, gần nhau, nối
với nhau .v.v).
Các bộ phận cấu thành lên một hệ thống thông tin địa lý GIS.
- Phần cứng máy tính.
- Các chương trình phần mềm GIS để:
+ Vào dữ liệu.
+ Lưu trữ và quản lý dữ liệu.
+ Phân tích, xử lý dữ liệu.
+ Hiển thị, xuất dữ liệu.
+ Giao diện với người dùng.
- Người vận hành các thiết bị.
Mapinfo một trong các phần mềm đang được ding như một hệ GIS
trong quản lý thông tin bản đồ.
Mapinfo: hiển thị, in ấn, tra cứu các thông tin không gian phi không gian
trong một khu vực không gian làm việc nào đó (WORKSPACE).
II. Giới thiệu phần mềm MAPINFO.
1. Các dữ liệu trong MAPINFO.
Khi người dùng tạo ra các table trong Mapinfo, lưu cất các WORKSPACE,
nhập hoặc xuất dữ liệu. MAPINFO sẽ tạo ra rất nhiều các file với các phần mở rộng
khác nhau. Các file dữ liệu trong MAPINFO bao gồm:
- Tên file *.DAT File dữ liệu dạng bảng tính cho một table format của
MAPINFO.
- Tên file *.MAP Chứa thông tin địa lý mô tả các đối tượng trên bản đồ.
- Tên file *.TAB Đây các file chính cho các table của MAPINFO
được kết hợp với các file khác như .DAT, DBF…
- Tên file *.ID File index cho các đối tượng đồ hoạ của MAPINFO (file
*.DAT).
- Tên file *.DBF File dữ liệu bảng tính format dBASE.
- Tên file *.MID Format nhập/xuất dữ liệu dạng bảng của MAPINFO,
file *.MID kết hợp với file .MIF.
- Tên file .MIF Format nhập/xuất cho các đối tượng đồ hoạ của MAPINFO,
file *.MIF kết hợp với file .MID.
Tên file *.TXT File bảng thuộc tính format ASCII.
20
Hướng dẫn sử dụng phần mề MapInfo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mề MapInfo - Người đăng: dungdtqh09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mề MapInfo 9 10 529