Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm AGI 32

Được đăng lên bởi Cường Đoàn Anh
Số trang: 172 trang   |   Lượt xem: 1816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

CHƢƠNG 1:

KHAI THÁC, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AGI32 TRONG THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM AGI32

I) GIỚI THIỆU:
AGI32 là phần mềm tính toán chiếu sáng của hãng Lighing Analysists Inc – Mỹ,
cho phép chúng ta thiết kế chiếu sáng nội thất, ngoài trời và chiếu sáng đƣờng.
Đây là bộ phần mềm phân tích và thiết kế chiếu sáng chuyên nghiệp đƣợc thiết
kế và phát triển từ năm 1984. Bộ phần mềm này đƣợc thiết kế trên hệ thống máy
tính cá nhân.
Hiện nay, các chuyên gia chiếu sáng đã chọn bộ phần mềm này dựa trên các đổi
mới và các hỗ trợ tối ƣu về mặt kỹ thuật. Các công cụ, các tính năng dễ sử dụng,
đáng tin cậy…Bộ phần mềm này đƣợc:
 Xây dựng và phát triển liên tục cách nay 24 năm với nhiều kinh nghiệm thiết
kế chiếu sáng.
 Tạo bởi những kỹ sƣ thiết kế chiếu sáng với sự am hiểu tƣờng tận về quá trình
thiết kế chiếu sáng.
 Là sản phẩm phần mềm công ty chuyên về lĩnh vực thiết kế chiếu sáng.
 Tạo theo những ý kiến mong muốn thu thập đƣợc từ ngƣời sử dụng.

II) CÀI ĐẶT PHẦN MỀM AGI32:
- Mở đĩa phần mềm AGI32.
- Double click vào biểu tƣợng Setup.exe
AGI32.
- Màn hình Macromedia Flash Player 7 xuất hiện.

LÊ THÁI DŨNG – ĐỖ BÌNH DÂN

trên

đĩa

Trang 1

CD

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

KHAI THÁC, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AGI32 TRONG THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

- Click chuột vào dòng AGI32 Setup (click here to install AGI32), hộp thoại cài đặt
xuất hiện:

- Click chuột vào nút Next để tiếp tục quá trình cài đặt.
LÊ THÁI DŨNG – ĐỖ BÌNH DÂN

Trang 2

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

KHAI THÁC, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AGI32 TRONG THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

- Click chuột chọn mục I accept the terms in the licence agreement.
- Sau đó nhấp chuột vào nút Next để tiếp tục quá trình cài đặt.

- Nhập tên của ngƣời sử dụng vào mục User Name.
- Nhập tên của tổ chức hay cơ quan vào mục Organization.
- Nhấp Next để tiếp tục quá trình cài đặt.
LÊ THÁI DŨNG – ĐỖ BÌNH DÂN

Trang 3

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

KHAI THÁC, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AGI32 TRONG THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

- Nhấp Next để tiếp tục.

- Nhấp Install để tiếp tục quá trình cài đặt.
LÊ THÁI DŨNG – ĐỖ BÌNH DÂN

Trang 4

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

KHAI THÁC, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AGI32 TRONG THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

- Đợi khoảng vài phút để chƣơng trình thực hiện cài đặt.

- Nhấp Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

LÊ THÁI DŨNG – ĐỖ BÌNH DÂN

Trang 5

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

KHAI THÁC, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AGI32 TRONG THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

III) KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM AGI32:
- Double click vào biểu ...
TỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM KHAI THÁC, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AGI32 TRONG THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG
LÊ THÁI DŨNG – ĐỖ BÌNH DÂN Trang 1
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM AGI32
I) GIỚI THIỆU:
AGI32 là phần mềm tính toán chiếu sáng của hãng Lighing Analysists Inc Mỹ,
cho phép chúng ta thiết kế chiếu sáng nội thất, ngoài trời và chiếu sáng đƣờng.
Đây bộ phần mềm phân tích thiết kế chiếu sáng chuyên nghiệp đƣợc thiết
kế phát triển từ năm 1984. Bộ phần mềm này đƣợc thiết kế trên hệ thống máy
tính cá nhân.
Hiện nay, các chuyên gia chiếu sáng đã chọn bphần mềm này dựa trên các đổi
mới các hỗ trợ tối ƣu về mặt kthuật. Các công cụ, các tính năng dễ sử dụng,
đáng tin cậy…Bộ phần mềm này đƣợc:
Xây dựng và phát triển liên tục cách nay 24 năm với nhiều kinh nghiệm thiết
kế chiếu sáng.
Tạo bởi những kỹ sƣ thiết kế chiếu sáng với sam hiểu tƣờng tận về quá trình
thiết kế chiếu sáng.
sản phẩm phần mềm công ty chuyên về lĩnh vực thiết kế chiếu sáng.
Tạo theo những ý kiến mong muốn thu thập đƣợc từ ngƣời sử dụng.
II) CÀI ĐẶT PHẦN MỀM AGI32:
- Mở đĩa phần mềm AGI32.
- Double click vào biểu tƣợng Setup.exe trên đĩa CD
AGI32.
- Màn hình Macromedia Flash Player 7 xuất hiện.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm AGI 32 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm AGI 32 - Người đăng: Cường Đoàn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
172 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm AGI 32 9 10 419