Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Power Point

Được đăng lên bởi nttiensytp
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Microsoft Powerpoint 2003

S Ử D ỤNG PH ẦN
M ỀM

SOAÏN GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ
10/12/15

Thực hiện: Phạm Viết Công

1

Nội dung trình bày

Microsoft Powerpoint 2003
1. Giới thiệu PowerPoint
2. Taïo trình dieãn vôùi PowerPoint
3. Ñònh daïng cho Slide
4. Moät soá hieäu öùng cho Slide
5. Laøm vieäc vôùi caùc sô ñoà toå chöùc

10/12/15

Thực Hiện: Phạm Viết Công

2

1. Giới thiệu PowerPoint 2003

Microsoft Powerpoint 2003
 Mục đích sử dụng và các tính năng chung:
– Là một công cụ trợ giúp để tạo và trình diễn các bài giảng,
các bài thuyết trình
– Có các tính năng hiện đại cho phép tạo và thay đổi nội dung
một cách nhanh chóng và thuận tiện
– Cho phép tạo các bài giảng đa phương tiện bằng cách hỗ trợ
văn bản, hình vẽ (động và tĩnh), âm thanh

 Ưu điểm của PowerPoint so với phương pháp

soạn bài giảng truyền thống:
– Cho phép tiết kiệm thời gian soạn bài
– Tăng tính sinh động và hấp dẫn của bài giảng
– Cho phép người nghe tiếp cận vấn đề nhanh hơn
10/12/15
3
và sâu hơn
Thực Hiện: Phạm Viết Công

1. Giới thiệu PowerPoint 2003

Microsoft Powerpoint 2003
Giao diện người sử dụng

Menu

Các công cụ
hỗ trợ

10/12/15

Thực Hiện: phạm viết công

Bảng chức
năng
(task pane)
Slide
4

1. Giới thiệu PowerPoint 2003

Microsoft Powerpoint 2003
Giao diện người sử dụng

10/12/15

Thực Hiện: Phạm Viết Công

5

2. Tạo trình diễn PowerPoint

Microsoft Powerpoint 2003
1. Khởi động Power Point:
Nhắp
2. Thoát Power Point:
Nhắp Menu File chọn Exit (Alt + F4)
3. Lưu một trình diễn (Presentation):
Nhắp Menu File chọn Save (Ctrl + S)
4. Xem một trình diễn (View Show):
Nhắp Menu Slide Show chọn View Show (F5)
5. Ngừng một trình diễn:
Nhấn phím ESC
6. Chèn một Slide mới:
Nhấn phím Menu Insert => New Slide (Ctrl + M)

10/12/15

Thực Hiện: Phạm Viết Công

6

2. Tạo trình diễn PowerPoint

Microsoft Powerpoint 2003
7. Tạo một trình diễn PowerPoint mới từ đầu:
Nhắp vào Menu File => New (hoặc nút
)
Trong hộp thoại Slide Layout, chọn một bố cục cho
trình diễn.

10/12/15

Thực Hiện: Phạm Viết Công

7

2. Tạo trình diễn PowerPoint

Microsoft Powerpoint 2003
Nhắp vào Menu Format => Slide Design (hoặc nút
)
Trong hộp thoại Slide Design, chọn một khuôn dạng
(Template) đã định sẵn cho Slide.

10/12/15

Thực Hiện: Phạm Viết Công

8

2. Tạo trình diễn PowerPoint

Microsoft Powerpoint 2003
8. Nhập nội dung trong Slide:
Nhắp chuột vào các hộp Textbox => nhập nội dung

Nhấp chuột để nhập nội dung

10/12/15

Thực Hiện: Phạm Viết Công

9

Microsoft Powerpoint 2003

3. Định dạng cho slide

1. Định d...
Microsoft Powerpoint 2003
Thực hiện: Phạm Viết Công
S D NG PH N
S D NG PH N
M M
M M
SOAÏN GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ
SOAÏN GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ
10/12/15 1
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Power Point - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Power Point - Người đăng: nttiensytp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Power Point 9 10 970