Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng ngành may LECTRA

Được đăng lên bởi Phạm Thùy Linh
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1722 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
híng dÉn sö dông phÇn mÒm
( Gi¸c mÉu & §i s¬ ®å Lectra)
A-PhÇn gi¸c s¬ ®å :
1- C¸ch më :
2- NhÊn ®óp chuét tr¸i vµo biÓu tîng Diamino trªn mµn h×nh , chê sau 5 gi©y sÏ hiÖn lªn Mµn
h×nh Giao diÖn chÝnh
3- HoÆc chän Start - Program – Lechtra System – Diamino 5.2c – BiÓu tîng Diamino5.2c
4- Mµn h×nh giao diÖn Gi¸c s¬ ®å xuÊt hiÖn :
NhÊn ®óp vµo nót
nµy trªn mµn h×nh
nÒn
NhÊn ®óp vµo nót
nµy
Cã 5 lÖnh phÝa trªn File, Edit, Displa
y
, Tools , Motifs
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng ngành may LECTRA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng ngành may LECTRA - Người đăng: Phạm Thùy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng ngành may LECTRA 9 10 580