Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng phần mền kế toán misa

Được đăng lên bởi lethihangcntt
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 6870 lần   |   Lượt tải: 13 lần
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ............................................................................................................5
CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU ...........................................................................................9
GIẢI THÍCH KÝ HIỆU, KIỂU CHỮ TRONG TÀI LIỆU...................................11
GIẢI THÍCH KÝ HIỆU TRONG SƠ ĐỒ MÔ HÌNH HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG
KẾ TOÁN ..............................................................................................................12
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI MISA SME.NET 2010 ..........................13
BẢNG KÊ PHÍM TẮT TRONG MISA SME.NET 2010 .....................................14
CHƯƠNG 01: BẮT ĐẦU VỚI MISA SME.NET 2010 .......................................20
1. Khởi động MISA SME.NET 2010.................................................................20
2. Tạo dữ liệu kế toán mới .................................................................................20
3. Mở dữ liệu kế toán .........................................................................................20
CHƯƠNG 02: CÁC THAO TÁC THƯỜNG DÙNG ...........................................22
1. Sao chép chứng từ ..........................................................................................22
2. Định khoản tự động........................................................................................23
3. Thêm nhanh danh mục ...................................................................................24
4. Lọc dữ liệu .....................................................................................................25
5. Tìm kiếm ........................................................................................................26
CHƯƠNG 03: THIẾT LẬP THÔNG TIN VÀ SỐ LIỆU KẾ TOÁN BAN ĐẦU 27
1. Thiết lập thông tin về hệ thống.......................................................................27
2. Nhập số dư ban đầu........................................................................................28
2.1. Số dư TK theo dõi chi tiết theo TK ngân hàng .......................................29
2.2. Số dư TK theo dõi chi tiết theo VTHH, CCDC ......................................31
2.3. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng..............................................32
2.4. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí.....................34
2.5. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Ngoại tệ ................................................35
2.6. Số dư các TK khác .......................
1
MC LC
GII THIU ............................................................................................................5
CÁCH ĐỌC TÀI LIU ...........................................................................................9
GII THÍCH KÝ HIU, KIU CH TRONG TÀI LIU...................................11
GII THÍCH KÝ HIU TRONG SƠ ĐỒ MÔ HÌNH HÓA CÁC HOT ĐỘNG
K TOÁN ..............................................................................................................12
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH LÀM VIC VI MISA SME.NET 2010 ..........................13
BNG KÊ PHÍM TT TRONG MISA SME.NET 2010 .....................................14
CHƯƠNG 01: BT ĐẦU VI MISA SME.NET 2010 .......................................20
1. Khi động MISA SME.NET 2010.................................................................20
2. To d liu kế toán mi .................................................................................20
3. M d liu kế toán .........................................................................................20
CHƯƠNG 02: CÁC THAO TÁC THƯỜNG DÙNG ...........................................22
1. Sao chép chng t..........................................................................................22
2. Định khon t động........................................................................................23
3. Thêm nhanh danh mc...................................................................................24
4. Lc d liu .....................................................................................................25
5. Tìm kiếm ........................................................................................................26
CHƯƠNG 03: THIT LP THÔNG TIN VÀ S LIU K TOÁN BAN ĐẦU27
1. Thiết lp thông tin v h thng.......................................................................27
2. Nhp s dư ban đầu........................................................................................28
2.1. S dư TK theo dõi chi tiết theo TK ngân hàng .......................................29
2.2. S dư TK theo dõi chi tiết theo VTHH, CCDC......................................31
2.3. S dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng..............................................32
2.4. S dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng tp hp chi phí.....................34
2.5. S dư TK theo dõi chi tiết theo Ngoi t ................................................35
2.6. S dư các TK khác..................................................................................36
CHƯƠNG 04: QUY TRÌNH HCH TOÁN K TOÁN TRÊN MISA SME.NET
2010........................................................................................................................37
1. Ngân sách.......................................................................................................41
1.1. Ni dung..................................................................................................41
1.2. Quy trình thc hin .................................................................................42
hướng dẫn sử dụng phần mền kế toán misa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng phần mền kế toán misa - Người đăng: lethihangcntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng phần mền kế toán misa 9 10 972