Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5

Được đăng lên bởi gsss-fgds
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 3241 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5
Nguồn: 

STT
1
2
3
4
5
6

Nội dung
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 1: Toolbox
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 2: Các Panel
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 3: Giới thiệu Layers
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 4: Các menu cơ bản
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 5: Chỉnh sửa ảnh
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 6: Nghệ thuật số

Trang
2
6
19
29
41
52

7

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 7: Thiết kế và trình bày với Type Character
Panel

67

8

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 8: Menu Filters

79

9

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 9: Xóa bỏ những hình nền phức tạp trong
Photoshop

102

10

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 10: Sử dụng Layer Mask và Vector Mask
để xóa ảnh nền

110

11

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 11: Thay đổi màu sắc từ những bức ảnh
đen trắng

118

12
13
14

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 12: Tạo hiệu ứng Light và Glow

125
131
144

15

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 15: Xóa nếp nhăn bằng công cụ Healing
Brush

153

16

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 16: Xóa đối tượng bất kỳ khỏi bức ảnh

160

17

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 17: Xử lý ảnh hàng loạt với Photoshop
Actions

166

18
19
20
21

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 18: Tạo hiệu ứng ảnh lồng nhau

178
189
198
227

22

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 22: Giới thiệu về tính năng Fill Content
Aware

239

23

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 23: Tạo ảnh nghệ thuật

243

24

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 24: Cài đặt, chia sẻ và sử dụng Photoshop
Action

262

25

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 25: Xóa bỏ ảnh nền tự động với
Photoshop Action

265

26

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 26: Tạo hiệu ứng tia sét

271

27

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 27: Tạo hiệu ứng Motion trên đối tượng
bất kỳ

291

28
29

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 28: Tạo bong bóng trong bức ảnh
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 29: Tạo hiệu ứng phóng to trong bức ảnh

299
312

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 13: Tạo hiệu ứng phản chiếu từ mặt nước
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 14: Tạo hiệu ứng vùng chuyển động

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 19: Tạo ảnh Out of bound
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 20: Tạo hình ảnh nắm đấm qua màn hình
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Ph...
1 of 317
Hướng dn s dng Photoshop CS5
Ngun: http://www.quantrimang.com.vn/kienthuc/do-hoa-may-tinh/photoshop/72827_Huong-dan-su-
dung-Photoshop-CS5-Phan-1-Toolbox.aspx
STT Ni dung Trang
1
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 1: Toolbox
2
2
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 2: Các Panel
6
3
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 3: Gii thiu Layers
19
4
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 4: Các menu cơ bn
29
5
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 5: Chnh sa nh
41
6
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 6: Ngh thut s
52
7
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 7: Thiết kế và trình bày vi Type Character
Panel
67
8
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 8: Menu Filters
79
9
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 9: Xóa b nhng hình nn phc tp trong
Photoshop
102
10
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 10: S dng Layer Mask và Vector Mask
để xóa nh nn
110
11
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 11: Thay đổi màu sc t nhng bc nh
đen trng
118
12
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 12: To hiu ng Light và Glow
125
13
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 13: To hiu ng phn chiếu t mt nước
131
14
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 14: To hiu ng vùng chuyn động
144
15
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 15: Xóa nếp nhăn bng công c Healing
Brush
153
16
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 16: Xóa đối tượng bt k khi bc nh
160
17
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 17: Xnh hàng lot vi Photoshop
Actions
166
18
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 18: To hiu ng nh lng nhau
178
19
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 19: To nh Out of bound
189
20
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 20: To hình nh nm đấm qua màn hình
198
21
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 21: To hiu ng gn nước trong bc nh
227
22
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 22: Gii thiu v tính năng Fill Content
Aware
239
23
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 23: To nh ngh thut
243
24
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 24: Cài đặt, chia s s dng Photoshop
Action
262
25
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 25: Xóa b nh nn t động vi
Photoshop Action
265
26
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 26: To hiu ng tia sét
271
27
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 27: To hiu ng Motion trên đối tượng
bt k
291
28
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 28: To bong bóng trong bc nh
299
29
Hướng dn s dng Photoshop CS5 - Phn 29: To hiu ng phóng to trong bc nh
312
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Người đăng: gsss-fgds
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 9 10 41