Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng powerdegsiner

Được đăng lên bởi Thai Le
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Power Designer

Tạ Thúc Nhu

GIỚI THIỆU POWER DESIGNER :
Power Designer là 1 công cụ thiết kế CSDL. Với Power Designer bạn có thể :
 Thiết kế Conceptual Data model (CDM) bằng sơ đồ thực thể kết hợp
 Phát sinh Physical Data Model (PDM) tương ứng trên một DBMS được chọn.
 Phát sinh kích bản tạo CSDL trên một DBMS đích.
 Phát sinh ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (referential integrity triggers) nếu chúng được hổ trợ
bởi CSDL đích.
 Cho phép hiệu chỉnh và in các model
 Phát sinh ngược lại các Database và các application đang tồn tại.
 Định nghiã các thuộc tính mở rộng có các đối tượng PDM.
Khởi động Power Designer:
Start/All Programes/SyBase/ Power Designer Trial 11/ Power Designer Trial

 Object Browser Window: hiện nội dung của vùng làm việc (workspace) trong tree view.
Bạn có thể dùng Object Browser để tổ chức các đối tượng trong mỗi mô hình của bạn.
 Workspace là tên của PowerDesigner session hiện hành. CDM mới sẽ được mở và lưu
trong workspace.
 Output Window: hiển thị progression của các process mà bạn chạy từ PowerDesigner, Ví
dụ tiến trình tạo PDM từ CDM sẽ được hiển thị trong window này.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU
I-

VAI TRÒ CỦA POWERDESIGN TRONG VIỆC THIẾT KẾ MÔ HÌNH QNDL:
 Trình bày mô hình ở dạng đồ họa
 Kiểm tra tính hợp lệ của mô hình được thiết kế
 Phát sinh mô hình dữ liệu vật lý của Database

1

Power Designer

 LÀM VIỆC VỚI CDM:
i. Tạo CDM mới:
(1) Chọn File  New …

(2) Chọn Conceptual Data Model vá click OK.
ii. Khai báo thuộc tính CDM
(1) Chọn ModelModel Properties

(2) Nhập tên (Name), diễn giải(Comment).
(3) Click Ok

2

Tạ Thúc Nhu

Power Designer

Tạ Thúc Nhu

iii. Lưu mô hình CDM:
Chọn File  Save, Nhập tên file, phần mở rộng mặc định là CDM.
 XÂY DỰNG MÔ HÌNH:
1- Hướng dẫn sử dụng những công cụ trong Tool Palette:

Thực thể

Kế thừa

Mối kết hợp

Nhánh liên kết

Tool Name
Pointer
Lasso
Grabber
Zoom In
Zoom Out
Open Package Diagram
Properties

Action
Select symbol
Select symbols in an area
Select and move all symbols
Increase view scale
Decrease view scale
Display diagram for selected package
Display property sheet for selected symbol

Delete

Delete symbol

Package
Entity

Insert package symbol

Relationship

Insert entity symbol
Insert relationship symbol

Inheritance

Insert inheritance symbol

Association

Insert association symbol

Link
Note
Note Link

Insert link symbol
Insert note symbol
Insert link between a note symbol and another symbol

3

Power Designer

Tạ Thúc Nhu

Title

Insert title symbol

T...
Power Designer Tạ Thúc Nhu
GIỚI THIỆU POWER DESIGNER :
Power Designer là 1 công cụ thiết kế CSDL. Với Power Designer bạn có thể :
Thiết kế Conceptual Data model (CDM) bằng sơ đồ thực thể kết hợp
Phát sinh Physical Data Model (PDM) tương ứng trên một DBMS được chọn.
Phát sinh kích bản tạo CSDL trên một DBMS đích.
Phát sinh ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (referential integrity triggers) nếu chúng được hổ trợ
bởi CSDL đích.
Cho phép hiệu chỉnh và in các model
Phát sinh ngược lại các Database và các application đang tồn tại.
Định nghiã các thuộc tính mở rộng có các đối tượng PDM.
Khởi động Power Designer:
Start/All Programes/SyBase/ Power Designer Trial 11/ Power Designer Trial
Object Browser Window: hiện nội dung của vùng làm việc (workspace) trong tree view.
Bạn có thể dùng Object Browser để tổ chức các đối tượng trong mỗi mô hình của bạn.
Workspace là tên của PowerDesigner session hiện hành. CDM mới sẽ được mở và lưu
trong workspace.
Output Window: hiển thị progression của các process mà bạn chạy từ PowerDesigner, Ví
dụ tiến trình tạo PDM từ CDM sẽ được hiển thị trong window này.
XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU
I- VAI TRÒ CỦA POWERDESIGN TRONG VIỆC THIẾT KẾ MÔ HÌNH QNDL:
Trình bày mô hình ở dạng đồ họa
Kiểm tra tính hợp lệ của mô hình được thiết kế
Phát sinh mô hình dữ liệu vật lý của Database
1
hướng dẫn sử dụng powerdegsiner - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng powerdegsiner - Người đăng: Thai Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng powerdegsiner 9 10 830