Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2003

Được đăng lên bởi tuanthanh147
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2615 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
POWERPOINT 2003

Mục lục
PHẦN 1:......................................................................................................................................... 3
TẠO MỘT BẢN TRÌNH BÀY .................................................................................................... 3
I. Tạo một bản trình bày ......................................................................................................... 3
II. Cách tạo nội dung 1 slide.................................................................................................... 5
III.
Lưu một bản trình bày..................................................................................................... 8
IV.
Thêm slide mới ............................................................................................................. 11
V. Chèn hình ảnh vào bản trình bày ...................................................................................... 19
VI.
Định dạng văn bản ........................................................................................................ 24
VII. Định dạng hình ảnh....................................................................................................... 30
VIII. Xem lại bản trình bày.................................................................................................... 37
PHẦN 2:....................................................................................................................................... 42
CHỈNH SỬA CÁC BẢN TRÌNH BÀY ..................................................................................... 42
I. Chèn bảng và biểu đồ........................................................................................................ 42
II. Sử dụng mẫu thiết kế ........................................................................................................ 54
III.
Sử dụng slide chuyên nghiệp ........................................................................................ 58
IV.
Sắp xếp lại các slide...................................................................................................... 66
PHẦN 3:....................................................................................................................................... 69
LÀM VIỆC VỚI CÁC HÌNH ĐỘNG ....................................................................................... 69
I. Làm văn bản chuyển động ......................................................................
HƯỚNG DN S DNG
POWERPOINT 2003
Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2003 - Người đăng: tuanthanh147
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2003 9 10 768