Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Proshow Producer

Được đăng lên bởi key4on
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1864 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GVHD: Võ Đình Anh Thư

Lớp : PC032B1SC

Mục Lục
Phần I: Giới Thiệu Về Sản Phẩm ProShow Producer 4.0 ................................................... 2
Phần II: Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Proshow Producer 4.0...................................... 3
A/ Hướng Dẫn Cài Đặt: .................................................................................................... 3
B/Hướng dẫn Sử Dụng: .................................................................................................... 5
I/ Các Tab Chính Trong Cửa Sổ Slide Options: ........................................................... 8
1/ Tab Slide: ............................................................................................................... 9
a/ Ở Tab Slide styles: ............................................................................................ 10
b/ Ở Tab Slide Settings: ........................................................................................ 10
c/ Ở Tab Background:........................................................................................... 11
2/ Tab Layers: .......................................................................................................... 13
a/ Ở Tab Layer settings :....................................................................................... 14
b/ Ở Tab Video Settings: ...................................................................................... 16
c/ Ở Tab Editing:................................................................................................... 18
3/ Tab Effects: .......................................................................................................... 20
a/Ở tab Motion Effects:......................................................................................... 20
b/ Ở Tab adjusment Effects: ................................................................................. 22
4/ Tab Captions: ....................................................................................................... 24
b/Ở Tab Caption Settings:..................................................................................... 24
b/ Ở Tab Caption Monito:..................................................................................... 27
5/ Tab Sounds:.......................................................................................................... 28
II/ Cửa Sổ Show Option: .....................................................................................
GVHD: Võ Đình Anh Thư Lớp : PC032B1SC
Thực Hiện : Nguyễn Cường page - 1 -
Mục Lục
Phần I: Giới Thiệu Về Sản Phẩm ProShow Producer 4.0 ................................................... 2
Ph
ần II: Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Proshow Producer 4.0...................................... 3
A/ Hướng Dẫn Cài Đặt: .................................................................................................... 3
B/Hướng dẫn Sử Dụng: .................................................................................................... 5
I/ Các Tab Chính Trong C
ửa Sổ Slide Options: ........................................................... 8
1/ Tab Slide: ............................................................................................................... 9
a/
Ở Tab Slide styles:............................................................................................ 10
b/
Ở Tab Slide Settings:........................................................................................ 10
c/
Ở Tab Background:........................................................................................... 11
2/ Tab Layers: .......................................................................................................... 13
a/
Ở Tab Layer settings :....................................................................................... 14
b/
Ở Tab Video Settings: ...................................................................................... 16
c/
Ở Tab Editing:................................................................................................... 18
3/ Tab Effects: .......................................................................................................... 20
a/
Ở tab Motion Effects:......................................................................................... 20
b/
Ở Tab adjusment Effects: ................................................................................. 22
4/ Tab Captions: ....................................................................................................... 24
b/
Ở Tab Caption Settings:..................................................................................... 24
b/
Ở Tab Caption Monito:..................................................................................... 27
5/ Tab Sounds:.......................................................................................................... 28
II/ C
ửa Sổ Show Option:............................................................................................. 29
III/ C
ửa Sổ Create Output: .......................................................................................... 31
Hướng dẫn sử dụng Proshow Producer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Proshow Producer - Người đăng: key4on
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Proshow Producer 9 10 919