Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng win 2003

Được đăng lên bởi nhahuynh_jacky
Số trang: 685 trang   |   Lượt xem: 2549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Download tài liu này ti din đàn qun tr mng và qun tr h thng | http://www.adminviet.net
1
Mc
lc
Mc
lc
.....................................................................................................................................................
2
GII
THIU
............................................................................................................................................
16
GIÁO
TRÌNH
THUYT
......................................................................................................................
18
TÀI
LIU
THAM
KHO
...........................................................................................................................
18
Bài
1
GII
THIU
V
MNG
.................................................................................................................
19
Tóm
tt....................................................................................................................................................
19
Bài
1
GII
THIU
V
MNG
.................................................................................................................
20
I.
CÁC
KIN
THC
CƠ
S
...............................................................................................................
20
II.
CÁC
LOI
MNG
MÁY
TÍNH
..........................................................................................................
21
II.1.
Mng
cc
b
LAN
(Local
Area
Network)
...............................................................................
21
II.2.
Mng
đô
th
MAN
(Metropolitan
Area
Network).....................................................................
21
II.3.
Mng
din
rng
WAN
(Wide
Area
Network)..........................................................................
21
II.4.
Mng
Internet
........................................................................................................................
22
III.
CÁC
HÌNH
X
MNG
.........................................................................................................
22
III.1.
hình
x
mng
tp
trung
...............................................................................................
22
III.2.
hình
x
mng
phân
phi..............................................................................................
23
III.3.
hình
x
mng
cng
tác.
...............................................................................................
23
IV.
CÁC
HÌNH
QUN
MNG
....................................................................................................
24
IV.1.
Workgroup.............................................................................................................................
24
IV.2.
Domain
..................................................................................................................................
24
V.
CÁC
HÌNH
NG
DNG
MNG
................................................................................................
24
V.1.
Mng
ngang
hàng
(peer
to
peer)
..........................................................................................
24
V.2.
Mng
khách
ch
(client-
server)
............................................................................................
25
VI.
CÁC
DCH
V
MNG......................................................................................................................
25
VI.1.
Dch
v
tp
tin
(Files
Services)..............................................................................................
26
VI.2.
Dch
v
in
n
(Print
Services)
................................................................................................
26
VI.3.
Dch
v
thông
đip
(Message
Services)................................................................................
26
VI.4.
Dch
v
thư
mc
(Directory
Services)
..................................................................................
27
VI.5.
Dch
v
ng
dng
(Application
Services)
..............................................................................
27
VI.6.
Dch
v
cơ
s
d
liu
(Database
Services)
..........................................................................
27
VI.7.
Dch
v
Web
..........................................................................................................................
27
VII.
CÁC
LI
ÍCH
THC
T
CA
MNG..............................................................................................
27
VII.1.
Tiết
kim
được
tài
nguyên
phn
cng.
.................................................................................
27
VII.2.
Trao
đổi
d
liu
tr
nên
d
dàng
hơn.
..................................................................................
28
VII.3.
Chia
s
ng
dng..................................................................................................................
28
VII.4.
Tp
trung
d
liu,
bo
mt
backup
tt.
............................................................................
28
VII.5.
S
dng
các
phn
mm
ng
dng
trên
mng.
.....................................................................
28
VII.6.
S
dng
các
dch
v
Internet.
...............................................................................................
28
Bài
2
HÌNH
THAM
CHIU
OSI.........................................................................................................
29
Tóm
tt....................................................................................................................................................
29
I.
HÌNH
OSI.
.................................................................................................................................
30
I.1.
Khái
nim
giao
thc
(protocol).
.............................................................................................
30
I.2.
Các
t
chc
định
chun.
......................................................................................................
30
I.3.
hình
OSI.
.........................................................................................................................
30
I.4.
Chc
năng
ca
các
lp
trong
hình
tham
chiếu
OSI
........................................................
31
II.
QUÁ
TRÌNH
X
VN
CHUYN
CA
MT
GÓI
D
LIU.
.................................................
33
hướng dẫn sử dụng win 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng win 2003 - Người đăng: nhahuynh_jacky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
685 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng win 2003 9 10 288