Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng WinCC 6.0

Được đăng lên bởi nhatto1225
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LAÄP TRÌNH WINCC CHO
HEÄ THOÁNG SCADA

Heä thoáng giaùm saùt vaø thu thaäp döõ lieäu SCADA ñieån hình
Supervisory Control and Data Aquisition System

Caáu truùc phaân caáp cuûa moät heä thoáng töï ñoäng
Data flow
Planning
- Management
- Production

Production management

Process control

Local control

Sensors,
actuators,
drives

COROSOP15

K1 K2 K3 K4
K5 K6 K7 K8
K9

DEL

8
3

SHIFT
HELP

•

Giaûi phaùp truyeàn thoâng cuûa Siemens: Simatic-net
Industrial
Ethernet
PROFIBUS

Management
Level
(Maïng coâng ty)

Cell Level

(maïng xí nghieäp)

Field Level

(ñ/khieån giaùm
saùt quaù trình)

ActuatorSensor
Interface

ActuatorSensor
Level

+
+
+
+
+

Moät soá chöùc naêng cô baûn cuûa heä thoáng SCADA

Ñieàu khieån (Control)
Hieån thò (Display): Trend (Historical), Table...
Caûnh baùo (Alarm)
Löu tröõ (Archieve)
In aán (Report)

Moät soá phaàn meàm cho heä SCADA hieän coù taïi Vieät Nam
WinCC (Siemens), Fix-Intellution, Wonderware, Scitect,
Plantscape (Honeywell)...
Ñeå trao ñoåi döõ lieäu vôùi PLC caùc phaàn meàm naøy ñeàu söû duïng
khaùi nieäm Tag hay Point

WINCC

WINDOWS CONTROL CENTER

Caøi ñaët WinCC
Caáu hình maùy tính:

Heä ñieàu haønh söû duïng cho WinCC5.0: Win2000 Service Pack
2, WinNT Service Pack 5

Ñöa ñóa CD vaøo

Choïn Next vaø laøm theo höôùng daãn treân maøn hình

Laøm theo chæ daãn treân maøn hình cho ñeán khi hoaøn taát

Caùc böôùc ñeå taïo moät Project trong WinCC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Khôûi ñoäng WinCC
Taïo moät Project môùi
Caøi ñaët Driver keát noái PLC
Ñònh nghóa caùc Tag söû duïng
Taïo vaø soaïn thaûo moät giao dieän ngöôøi duøng
Caøi ñaët thoâng soá cho winCC Runtime
Chaïy chöông trình (Activate)
Coù theå duøng chöông trình WinCC Variable Simulator ñeå
moâ phoûng hoaït ñoäng cuûa caùc Tag

Trình töï taïo moät Project
1. Khôûi ñoäng WinCC:
Nhaán nuùt StartSimaticWinCCWindows Control Center

2.Taïo moät Project
Choïn Single-User Project

Goõ teân Project vaøo project name

3. Caøi ñaët Driver keát noáiPLC
Click chuoät phaûi vaøo Tag Management  Add new Driver

Choïn Driver ñeå keát noái PLC töø hoäp thoaïi sau:

Keát noái vôùi
PLC S7300 choïn
Driver naøy

+ Caàn phaân bieät hai loaïi Internal Tag vaø External (Process) Tag
Taïo External Tag

Goõ teân vaø nhaáp OK töø hoäp thoaïi New Connection Properties

Choïn New Tag töø Connection vöøa taïo

Goõ teân Tag vaø choïn kieåu döõ lieäu cuûa Tag

Click chuoät vaøo nuùt Select ñeå gaùn ñòa chæ cho Tag

Choïn OK ñeå löu
ñòa chæ cho Tag

Coù theå choïn oâ Limit Scaling...
LAÄP TRÌNH WINCC CHO
HEÄ THOÁNG SCADA
Hướng dẫn sử dụng WinCC 6.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng WinCC 6.0 - Người đăng: nhatto1225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng WinCC 6.0 9 10 29