Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Word 2007

Được đăng lên bởi Văn Đức Bùi
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2139 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Höôùng daãn söû duïng Word 2007
Baèng Laêng 1
HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG WORD 2007
CHƢƠNG I
1. Làm quen với giao diện mới
Trong Word 2007, bạn sẽ không còn thấy các menu lệnh như phiên bản trước mà thay
vào đó
là hệ thống “ribbon” với 3 thành phần chính: thẻ (Tab), nhóm (Group) và các nút lệnh
(Command button). Các nút lệnh có liên quan đến nhau được gom vào một nhóm, ví dụ
như các
nút chọn font, cỡ chữ, in đậm, nghiêng, gạch chân... được gom vào nhóm Font. Nhiều
nhóm có
chung một tác vụ lại được gom vào trong một thẻ.
Bạn hãy để ý, ở góc trên bên tay trái có một nút hình tròn , nó có tên là Microsoft Office
Button. Nhấn nút này sẽ xuất hiện một bảng lệnh tương tự như menu File của phiên bản
Word
trước, bao gồm các lệnh: New, Open, Save, Print...
Quick Access Toolbar là thanh công cụ nằm cạnh nút Microsoft Office Button, giúp truy
cập
nhanh đến những nút lệnh thường dùng. Bạn có thể nhấn chuột vào nút mũi tên ở cuối
thanh và
bổ sung thêm những nút lệnh bạn hay dùng khác vào thanh công cụ này bằng cách đánh
dấu
chọn vào nó.
2. Sử dụng phím tắt để mở các thẻ, nút lệnh
Ngoài phương pháp nhấn chuột, bạn có thể sử dụng phím tắt để truy cập đến các thẻ, nút
lệnh
một cách nhanh chóng. Rất
đơn giản, hãy giữ phím Alt
trong 2 giây, lập tức xuất
hiện các chữ cái trên các
thẻ, bạn nhấn tiếp chữ cái
trên thẻ nào mình muốn mở,
thẻ đó sẽ được kích hoạt.
Bây giờ trên các nút lệnh lại
xuất hiện một loạt chữ cái
để bạn kích hoạt nó với cách
tương tự.
3. Tạo một tài liệu mới
Tương tự như Word 2003, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word 2007 là Ctrl+N.
Cách
khác: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button , chọn New, nhấn đúp chuột vô mục
Blank
document.
Tạo một tài liệu mới từ mẫu có sẵn: Nhấn Microsoft Office Button , chọn New. Nhấn

Installed Templates, sau đó chọn một mẫu đã cài vào máy hay chọn một mẫu từ
Microsoft Office
Online (yêu cầu có kết nối Internet để tải về). Nhấn nút Create để tạo một tài liệu mới từ
mẫu đã
chọn. Höôùng daãn söû duïng Word 2007
Baèng Laêng 2
4. Mở tài liệu có sẵn trên máy
Tương tự như Word 2003, phím tắt mở tài liệu có sẵn là Ctrl+O. Bạn cũng có thể vào
Microsoft Office Button , chọn Open.
5. Lƣu tài liệu
Phím tắt để lưu tài liệu là Ctrl+S (giống Word 2003). Cách khác: Nhấn Microsoft Office
Button , chọn Save.
Nếu file tài liệu này trước đó chưa được lưu lần nào, bạn sẽ được yêu cầu đặt tên file và
chọn
nơi lưu.
Để lưu tài liệu với tên khác (hay định dạng khác), bạn nhấn Microsoft Office Button ,
chọn
Save As (phím tắt F12, tương tự như Word 2003).
...
Höôùng daãn söû duïng Word 2007
Baèng Laêng 1
HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG WORD 2007
CHƢƠNG I
1. Làm quen với giao diện mới
Trong Word 2007, bạn sẽ không còn thấy các menu lệnh như phiên bản trước mà thay
vào đó
là hệ thống “ribbon” với 3 thành phần chính: thẻ (Tab), nhóm (Group) và các nút lệnh
(Command button). Các nút lệnh có liên quan đến nhau được gom vào một nhóm, ví dụ
như các
nút chọn font, cỡ chữ, in đậm, nghiêng, gạch chân... được gom vào nhóm Font. Nhiều
nhóm có
chung một tác vụ lại được gom vào trong một thẻ.
Bạn hãy để ý, ở góc trên bên tay trái có một nút hình tròn , nó có tên là Microsoft Office
Button. Nhấn nút này sẽ xuất hiện một bảng lệnh tương tự như menu File của phiên bản
Word
trước, bao gồm các lệnh: New, Open, Save, Print...
Quick Access Toolbar là thanh công cụ nằm cạnh nút Microsoft Office Button, giúp truy
cập
nhanh đến những nút lệnh thường dùng. Bạn có thể nhấn chuột vào nút mũi tên ở cuối
thanh và
bổ sung thêm những nút lệnh bạn hay dùng khác vào thanh công cụ này bằng cách đánh
dấu
chọn vào nó.
2. Sử dụng phím tắt để mở các thẻ, nút lệnh
Ngoài phương pháp nhấn chuột, bạn có thể sử dụng phím tắt để truy cập đến các thẻ, nút
lệnh
một cách nhanh chóng. Rất
đơn giản, hãy giữ phím Alt
trong 2 giây, lập tức xuất
hiện các chữ cái trên các
thẻ, bạn nhấn tiếp chữ cái
trên thẻ nào mình muốn mở,
thẻ đó sẽ được kích hoạt.
Bây giờ trên các nút lệnh lại
xuất hiện một loạt chữ cái
để bạn kích hoạt nó với cách
tương tự.
3. Tạo một tài liệu mới
Tương tự như Word 2003, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word 2007 là Ctrl+N.
Cách
khác: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button , chọn New, nhấn đúp chuột vô mục
Blank
document.
Tạo một tài liệu mới từ mẫu có sẵn: Nhấn Microsoft Office Button , chọn New. Nhấn
Hướng dẫn sử dụng Word 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Word 2007 - Người đăng: Văn Đức Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Word 2007 9 10 756