Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng word 2007

Được đăng lên bởi Punny Kim
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2845 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Hướng dẫn sử dụng Word 2007

HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG WORD 2007
CHƢƠNG I
1. Làm quen với giao diện mới
Trong Word 2007, bạn sẽ khơng cịn thấy các menu lệnh như phiên bản trước mà thay vào đĩ
là hệ thống “ribbon” với 3 thành phần chính: thẻ (Tab), nhĩm (Group) và các nút lệnh
(Command button). Các nút lệnh cĩ liên quan đến nhau được gom vào một nhĩm, ví dụ như các
nút chọn font, cỡ chữ, in đậm, nghiêng, gạch chân... được gom vào nhĩm Font. Nhiều nhĩm cĩ
chung một tác vụ lại được gom vào trong một thẻ.
Bạn hãy để ý, ở gĩc trên bên tay trái cĩ một nút hình trịn , nĩ cĩ tên là Microsoft Office
Button. Nhấn nút này sẽ xuất hiện một bảng lệnh tương tự như menu File của phiên bản Word
trước, bao gồm các lệnh: New, Open, Save, Print...
Quick Access Toolbar là thanh cơng cụ nằm cạnh nút Microsoft Office Button, giúp truy cập
nhanh đến những nút lệnh thường dùng. Bạn cĩ thể nhấn chuột vào nút mũi tên ở cuối thanh và
bổ sung thêm những nút lệnh bạn hay dùng khác vào thanh cơng cụ này bằng cách đánh dấu
chọn vào nĩ.
2. Sử dụng phím tắt để mở các thẻ, nút lệnh
Ngồi phương pháp nhấn chuột, bạn cĩ thể sử dụng phím tắt để truy cập đến các thẻ, nút lệnh
một cách nhanh chĩng. Rất
đơn giản, hãy giữ phím Alt
trong 2 giây, lập tức xuất
hiện các chữ cái trên các
thẻ, bạn nhấn tiếp chữ cái
trên thẻ nào mình muốn mở,
thẻ đĩ sẽ được kích hoạt.
Bây giờ trên các nút lệnh lại
xuất hiện một loạt chữ cái
để bạn kích hoạt nĩ với cách
tương tự.
3. Tạo một tài liệu mới
Tương tự như Word 2003, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word 2007 là Ctrl+N. Cách
khác: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button , chọn New, nhấn đúp chuột vơ mục Blank
document.
Tạo một tài liệu mới từ mẫu cĩ sẵn: Nhấn Microsoft Office Button , chọn New. Nhấn
Installed Templates, sau đĩ chọn một mẫu đã cài vào máy hay chọn một mẫu từ Microsoft Office
Online (yêu cầu cĩ kết nối Internet để tải về). Nhấn nút Create để tạo một tài liệu mới từ mẫu đã
chọn.

Bằng Lăng

1

Hướng dẫn sử dụng Word 2007

4. Mở tài liệu cĩ sẵn trên máy
Tương tự như Word 2003, phím tắt mở tài liệu cĩ sẵn là Ctrl+O. Bạn cũng cĩ thể vào
Microsoft Office Button , chọn Open.

5. Lƣu tài liệu
Phím tắt để lưu tài liệu là Ctrl+S (giống Word 2003). Cách khác: Nhấn Microsoft Office
Button , chọn Save.
Nếu file tài liệu này trước đĩ chưa được lưu lần nào, bạn sẽ được yêu cầu đặt tên file và chọn
nơi lưu.
Để lưu tài liệu với tên khác (hay định dạng khác), bạn nhấn Microsoft Office Button , chọn
Save As (phím tắt F12, tương tự như Word 2003).
6. Mặc đị...
Höôùng daãn söû duïng Word 2007
Baèng Laêng 1
HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG WORD 2007
CHƢƠNG I
1. Làm quen với giao diện mới
Trong Word 2007, bạn sẽ không còn thấy các menu lệnh như phiên bản trước mà thay vào đó
hệ thống “ribbon” với 3 thành phần chính: thẻ (Tab), nhóm (Group) các nút lệnh
(Command button). Các nút lệnh có liên quan đến nhau được gom o một nhóm, ví dụ như các
nút chọn font, cỡ chữ, in đậm, nghiêng, gạch chân... được gom o nhóm Font. Nhiều nhóm
chung một tác vụ lại được gom vào trong một thẻ.
Bạn y để ý, góc trên bên tay trái một nút hình tròn , tên là Microsoft Office
Button. Nhấn nút y sẽ xuất hiện một bảng lệnh tương tự như menu File của phiên bản Word
trước, bao gồm các lệnh: New, Open, Save, Print...
Quick Access Toolbar thanh công cụ nằm cạnh nút Microsoft Office Button, giúp truy cập
nhanh đến những nút lệnh thường dùng. Bạn thể nhấn chuột vào nút mũi tên cuối thanh
bổ sung thêm những nút lệnh bạn hay dùng khác vào thanh công cụ y bng cách đánh dấu
chọn vào nó.
2. Sử dụng phím tắt để mở các thẻ, nút lệnh
Ngoài phương pháp nhấn chuột, bạn có thể sử dụng phím tắt để truy cập đến các thẻ, nút lệnh
một cách nhanh chóng. Rt
đơn giản, y giữ phím Alt
trong 2 giây, lập tức xuất
hiện các ch cái trên các
thẻ, bạn nhấn tiếp chữ cái
trên thẻ nào mình muốn mở,
thẻ đó sẽ được kích hoạt.
Bây giờ trên các nút lệnh lại
xuất hiện một loạt chữ cái
để bạn kích hot nó với cách
tương tự.
3. Tạo một tài liệu mới
Tương tự như Word 2003, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word 2007 là Ctrl+N. Cách
khác: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button , chọn New, nhấn đúp chuột mục Blank
document.
Tạo một tài liệu mới từ mẫu có sẵn: Nhn Microsoft Office Button , chọn New. Nhấn
Installed Templates, sau đó chọn một mẫu đã cài vào máy hay chọn một mẫu từ Microsoft Office
Online (yêu cầu có kết nối Internet đ tải về). Nhấn nút Create để tạo một tài liệu mới từ mẫu đã
chọn.
Hướng dẫn sử dụng word 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng word 2007 - Người đăng: Punny Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng word 2007 9 10 49