Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tạo giao diện trên WinCC

Được đăng lên bởi Võ Bá Việt Nghĩa
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1148 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài 1:Dự Án Bồn Trộn Hoá Chất

BÀI 1
DỰ ÁN BỒN TRỘN HÓA CHẤT
1. Nội dung dự án
Tạo bồn trộn hóa chất với nguyên lý hoạt động như sau.
-

Ban đầu hiện lên file ảnh BAITAP1.

-

Khi nhấn nút B1 thì chuyển qua file ảnh BON1.

-

Khi nhấn nút B2 thì chuyển qua file ảnh BON2.

-

Khi nhấn nút B12 thì chuyển qua file ảnh BON12.

-

Khi nhấn nút sự cố, đèn báo hoạt động. Nhấn StopSuCo đèn ngưng hoạt động

Khi các bồn làm việc sảy ra sự cố, đèn báo sáng các bồn ngưng hoạt động. Dự án bồn
trộn hóa chất được thực hiện theo các bước sau.
2. Thực hiện dự án
2.1 Khởi động WINCC

1

Bài 1:Dự Án Bồn Trộn Hoá Chất
Hộp thoại WINCC Explore xuất hiện, chọn mục Single-User-Project và nhấp OK
tạo dự án mới.
Hộp thoại Create a New Project xuất hiện, tại mục Project Name, đặt tên dự án cần
làm. Trong khung Project Path, chọn thư mục lưu trữ dự án vừa tạo

Để chọn Driver, nhấp phải vào mục Tag Management, chọn Add New Driver từ
menu đổxuống.

2

Bài 1:Dự Án Bồn Trộn Hoá Chất
Hộp thoại Add new driver xuất hiện, chọn mạng để kết nối, đối với s7-200 chọn
OPC.chn > Open.

Bên dưới mục Tag management, một kết nối mới xuất hiện.

2.2 Tạo biến nội
Nhấp chọn dấu “+” ở mục Tag management, nhấp phải chuột ở mục Internal
Tags chọn NewTag.
3

Bài 1:Dự Án Bồn Trộn Hoá Chất

Hộp thoại thuộc tính biến Tag properties xuất hiện như hình.

Mục name chọn BON1.pdl. Ở mục Data type, chọn kiểu dữ liệu Usigned 8 bitvalue.

4

Bài 1:Dự Án Bồn Trộn Hoá Chất

Tương tự cách tạo biến nội giống như trên ta có các biến nội BON2, BON12
đối với biến DENBAO và SUCO Ở mục Data type, chọn kiểu dữ liệu Usigned 8 bitvalue Binary Tag.
Cuối cùng ta có các biến như trong hình sau.

5

Bài 1:Dự Án Bồn Trộn Hoá Chất
2.3 Cách tạo ảnh
Click chuột phải vào mục Graphics Desiger. Chọn newpicture

Ta có ảnh mới NewPdl0.Pdl.
Click phải vào NewPdl0.Pdl chọn Rename picture.

Đặt tên là mà bạn muốn đặt (ví dụ BAITAP1).

6

Bài 1:Dự Án Bồn Trộn Hoá Chất

Nhấn OK.

Tương tự tạo thêm 3 file hình có tên là : BON1, BON2, BON12.
2.2.1 Tạo ảnh file BAITAP1
Click phải vào ảnh BAITAP1.pdl chọn Open picture. Chương trình đang mở file
ảnh BAITAP1.pdl như sau.

Giao diện đồ hoạ như sau.

7

Bài 1:Dự Án Bồn Trộn Hoá Chất

Vào View > Library để mở thư viện .

• Thiết lập ảnh bồn trộn
Ở hộp thoại Library, nhấp đúp vào Global Library và chọn PlantElenments
8

Bài 1:Dự Án Bồn Trộn Hoá Chất

Chọn Tanks

Vào Preview để hiện thị các biểu tượng ảnh trên hộp thoại.

9

Bài 1:Dự Án Bồn Trộn Hoá Chất

Chọn Tank1 và kéo ảnh bỏ vào giao diện thiết...
Bài 1:Dự Án Bồn Trộn Hoá Chất
1
BÀI 1
DỰ ÁN BỒN TRỘN HÓA CHẤT
1. Nội dung dự án
Tạo bồn trộn hóa chất với nguyên lý hoạt động như sau.
- Ban đầu hiện lên file ảnh BAITAP1.
- Khi nhấn nút B1 thì chuyển qua file ảnh BON1.
- Khi nhấn nút B2 thì chuyển qua file ảnh BON2.
- Khi nhấn nút B12 thì chuyển qua file nh BON12.
- Khi nhấn nút sự cố, đèn báo hoạt động. Nhấn StopSuCo đèn ngưng hoạt động
Khi các bồn làm việc sảy ra sự cố, đèn báo sáng các bồn ngưng hoạt động. Dự án bồn
trộn hóa chất được thực hiện theo các bước sau.
2. Thực hiện dự án
2.1 Khởi động WINCC
Hướng dẫn tạo giao diện trên WinCC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tạo giao diện trên WinCC - Người đăng: Võ Bá Việt Nghĩa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Hướng dẫn tạo giao diện trên WinCC 9 10 903