Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thiết kế mô hình học 3D

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thiết kế mô hình học 3D

Ch−¬ng 2
h−íng dÉn thiÕt kÕ m« h×nh h×nh häc 3D
2.1 vÏ ph¸c Sketch

1. ThiÕt lËp m«i tr−êng

Tr−íc khi thiÕt kÕ, cÇn thiÕt lËp m«i tr−êng. Trong ®ã®Æt ®¬n vÞ ®o l−êng.
C¸ch lµm trong Sketch vµ Modeling nh− sau:
Khëi ®éng Inventor
61

Më New>Part>Standard.ipt
Chän Units
Vào Tool > Document Settings, chọn Units đơn vị đo và cách ghi độ chính
xác dài và góc. Xác định đơn vị đo khối lượng.

Chọn Sketch
Chuyển sang bảng 2D Sketch.
Chọn khoảng cách bắt điểm 2D theo trục X và Y.
Bắt điểm trong Mô hình hóa 3D
Để bắt điểm trong mô hình 3D, chọn bảng Modeling. Nhập khoảng cách bắt
điểm 3D.
62

2.2 THIẾT KẾ CHI TIẾT

- Parts

Trong mục này, hướng dẫn xây dựng một chi tiết hình khối từ hình vẽ đơn
giản và sử dụng các Feature để tạo hình khối phức tạp.
1. Nội dung học:
•

Thiết kế Project.

•

Vẽ phác hình và ghi chú kích thước.

•

Sử dụng chế độ vẽ hình Sketch

•

Sử dụng chung Sketches.

•

Lệnh Quay Rotate

•

Vuốt Extrude Sketches.

•

Vát mép Chamfer và Tạo lỗ Hole.

2. Giới thiệu Quick Start
Autodesk Inventor quản lý các File
trong Projects.
Một Project định nghĩa không gian
làm việc, cũng như xác định vị trí và
đường

dẫn

trong

mạng.

Nhờ xác định một Project, bảo đảm
Autodesk Inventor sẽ có đủ các tiện ích
để tìm kiếm File.
Kích Next để thiết kế một Project
63

3. Thiết kế một Project
Project dùng để hướng dẫn các mục hiện có nằm trong Autodesk Inventor
đã được khởi động.

Để mở một thiết kế project:
•

Đóng mọi File đang mở.

•

Chọn File>Projects.

•

Kích

2

lần

vào

Tutorial_Files.ipj.
•

Đóng cửa sổ

Ta có thể truy nhập vào File hướng
dẫn

4. Khởi động một File chi tiết mới

Autodesk

Inventor

dùng File template để
mặc định cho các File chi
tiết, cụm lắp, và bản vẽ.
Sau khi làm quen, có thể
tự tạo ra các Templates
riêng.

64

Các thông tin cần:: Số lượng, số
chi tiết, mô tả
Kích Parts List.
•

Chọn hình chiếu Assenbly

Kích OK để chấp nhận đặt mặc
định trong hộp thoại, sau đó kéo
bảng chi tiết vào vị trí.

Soạn thảo danh mục chi tiết
Trong cột 1 cột số thứ tự chi
tiết thành phần Part Number, cột 2
tên chi tiết.
Trong mục này ta có thể xoá danh
mục chi tiết bằng cách cho mỗi
thành phần một số và đặt tên chi
tiết.
Thay đổi:
Làm sáng danh mục chi tiết bằng
chọn chúng.
Kích chuột phải và chọn Edit
Parts List.
Kết thúc soạn thảo danh mục
chi tiết.
Để thay đổi đối tượng, kích vào
trường trong hộp thoại Edit Parts
List và nhập giá trị.
Xoá danh mục chi tiết và kích
108

OK:
Số TT chi tiết

Tên

LNV145

Body

LNV146

...
Hướng dn thiết kế mô hình hc 3D
Hướng dẫn thiết kế mô hình học 3D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thiết kế mô hình học 3D - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng dẫn thiết kế mô hình học 3D 9 10 56