Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hành ADS

Được đăng lên bởi Thảo Béo
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔNG QUAN
Hạng mục san nền là một hạng mục lớn trong thiết kế và thi công công trình xây dựng. Thông
thường hạng mục này chiếm từ 15-20% tổng mức đầu tư của công trình. Có một số trường hợp đặc
biệt san nền chiếm đến 30% tổng mức đầu tư. Do đó việc tính toán chính xác khối lượng san nền là
✓đặc biệt quan trọng.
Công tác tính toán khối lượng san nền gồm 2 phần
* Tính toán trong biên đào đắp
* Tính toán đào đắp taluy
Để tính toán khối lượng san nền cần đầy đủ 3 yếu tố:
* Bề mặt tự nhiên (còn gọi là bề mặt hiện trạng hay bề mặt trước san lấp ...)
* Bề mặt thiết kế (còn gọi là bề mặt sau san lấp hay bề mặt hoàn công trong trường hợp tính hoàn công
san nền ...)
* Biên lô đào đắp (gồm cả biên ngoài và biên trong (vùng bỏ qua không san lấp))
Trong thực tế, các bài toán san nền khá đa dạng. Các bài toán này chỉ khác nhau về mô hình thiết kế.
Có thể kể ra các ứng dụng của bài toán tính toán khối lượng san nền như:
* Thiết kế tính toán san nền đào đắp thông thường
* Thiết kế tính toán hoàn công san nền
* Thiết kế tính toán khối lượng nút giao
* Thiết kế tính toán dung tích hồ chứa (Hồ điều hòa, lòng hồ thủy điện, …)
San nền trong biên đào đắp
Công tác tính toán khối lượng san nền trong lô có thể thực hiện theo 2 phương pháp:
✓Tính toán theo phương pháp lưới ô vuông (Phương pháp tích phân giải tích)
✓Tính toán theo phương pháp hình học không gian 3D
Các phương pháp trên đều có những ưu nhược điểm riêng và có sự chênh lệch về kết quả tính toán do
được xây dựng trên các lý thuyết tính toán khác nhau. Phương pháp lưới ô vuông thường chỉ áp dụng
hiệu quả cho địa hình bằng phẳng (cả tự nhiên và thiết kế đều tương đối bằng phẳng) còn phương
phương pháp hình học có thể áp dụng cho bất kỳ trường hợp nào
.Phương pháp lưới ô vuông
1. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN

Theo phương pháp này, vùng tính toán khối lượng san nền được chia thành các đơn vị tích phân. Mỗi
đơn vị là một khối lăng trụ chữ nhật với 2 mặt đáy trên và đáy dưới là các mặt làm tròn trung bình của
bề mặt tự nhiên và bề mặt thiết kế.
Thể tích của mỗi đơn vị tích phân được tính theo công thức thể tích của khối lăng trụ:

Trong đó:
V
S

: Thể tích khối lăng trụ tích phân đơn vị
: Diện tích mặt chiếu bằng khối lăng trụ tích phân đơn vị

: Cao độ thiết kế và tự nhiên nội suy tại các nút lưới
Thể tích toàn vùng đào đắp được cộng dồn theo các hàng (hoặc cột) và cộng tổng các hàng (cột) với
nhau
2. SAI SỐ TÍNH TOÁN
Theo các tính toán này xuất hiện 3 sai số :
Sai số do việ...

 
!"#$%&'()*+,-.!/012!"34,5
67,8()*+,-.!9,17:;:;2!3
,567<.=
0;:;2!3>'4-
? :;6@,,A4
? :;,,A4.
BC:;2!3-,-,/8.2D
?E5@FG=65765!H4I
?E5FG=65.H465!"34:
I
?E@,,A4F>J6@6@FK6L<.H4II
 M;6;;,0;6;N;.
01CC;+/6;:;2!3!D
? :;,,A4!"
? :;
? :;2!3O
? :;.:>+F>,.GMG>/,7MPI

0;:;2!31C7Q'4!R4;4D
:;Q4!R4;4!.FS!R4;4:4J:I
:;Q4!R4;4=89
0;4!R4;4@,.1T!.!3,C@1@7<.J:;
,!3@;U.:;;.S!R4;4!.!"N;4
7.<.J,V6W4XFJ@,.!R,26W4XIG4!R
4!R4;4=1C;46HY!"34
 !" 
#$%&'()&*+
Hướng dẫn thực hành ADS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hành ADS - Người đăng: Thảo Béo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Hướng dẫn thực hành ADS 9 10 402