Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hành centos

Được đăng lên bởi Nhàn Xèo
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CENTOS
Đầu tiên chúng ta tắt Firewall của CENTOS đề có thể cài đặt tất cả các dịch vụ 1 cách
thuận lợi.
Sử dụng quyền root để thực hiện:
Bước 1: Tắt Firewall:
#service iptables stop
Bước 2 : Tắt firewall lúc khởi động
#chkconfig iptables off

Cài đặt dịch vụ WEB Server
1. Cài đặt Apache: Apache là chương trình máy chủ HTTP. Apache chạy trên các hệ điều hành
tương tự như UNIX, Windows, Novell Netware và các hệ điều hành khác. Nó đóng một vai trò
quan trọng trong quá trình phát triển của mạng lưới Web của thế giới.
- B1: Từ giao diện dòng lệnh gõ vào lệnh sau
yum install httpd httpd-devel
- B2: Để khởi động Apache bạn gõ vào lệnh sau
Service httpd restart

2. Cài đặt MySQL: MySQL là hệ cơ sở quản trị dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới và
được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. MySQL là hệ cơ sở
dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành
với một hệ thống các hàm tiện ích rất mạnh.
- B1:Từ của sổ dòng lệnh gõ vào lệnh sau
yum install mysql mysql-server mysql-devel

B2 : Khởi động dịch vụ mysql
Service mysqld start
B3 : chạy dòng lệnh sau để cấu hình lần đầu cho MySQL :
/usr/bin/mysql_secure_installation
Đặt pass root và ok
3. Cài đặt PHP5: PHP là một trong những hệ quản trị nội dung thế hệ đầu. PHP là một mã
nguồn mở xây dựng trên nền tảng PHP và MySQL dưới dạng giao diện người dùng trên web.

-B1: Từ cửa sổ dòng lệnh gõ vào lệnh sau
yum install php php-mysql php-common php-gd php-mbstring php-mcrypt php-devel php-xml
- B2: Khởi độnglại apache
Service httpd restart

4. Cài đặt PHPMyAdmin
B1. Nạp package cần thiết
# CentOS 32-Bit
rpm -Uvh 
rpm -Uvh 
# CentOS 64-Bit
rpm -Uvh 
rpm -Uvh 
B2: Cài đặt phpmyadmin
yum --enablerepo=remi install phpMyAdmin
Sau đó là khởi động lại Apache.
service httpd restart
Truy cập vào phpMyAdmin với đường dẫn http://localhost/phpmyadmin

Cài wordpress trên CentOS
B1. vào http://localhost/phpmyadmin đăng nhập = tài khoản root
Tạo 1 database tên wordpress
B2. download mã nguồn wordpress tại

xả nén vào đường dẫn : /var/www
B4. Truy cập đường dẫn http://localhost/wordpress và bắt đầu cài đặt.

Cài đặt dịch vụ FTP sử dụ...
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CENTOS
Đầu tiên chúng ta tắt Firewall của CENTOS đề có thể cài đặt tất cả các dịch vụ 1 cách
thuận lợi.
Sử dụng quyền root để thực hiện:
Bước 1: Tắt Firewall:
#service iptables stop
Bước 2 : Tắt firewall lúc khởi động
#chkconfig iptables off
Cài đặt dịch vụ WEB Server
1. Cài đặt Apache: Apache là chương trình máy chủ HTTP. Apache chạy trên các hệ điều hành
tương tự như UNIX, Windows, Novell Netware và các hệ điều hành khác. Nó đóng một vai trò
quan trọng trong quá trình phát triển của mạng lưới Web của thế giới.
- B1: Từ giao diện dòng lệnh gõ vào lệnh sau
yum install httpd httpd-devel
- B2: Để khởi động Apache bạn gõ vào lệnh sau
Service httpd restart
2. Cài đặt MySQL: MySQL là hệ cơ sở quản trị dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới và
được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. MySQL là hệ cơ sở
dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành
với một hệ thống các hàm tiện ích rất mạnh.
- B1:Từ của sổ dòng lệnh gõ vào lệnh sau
yum install mysql mysql-server mysql-devel
B2 : Khởi động dịch vụ mysql
Service mysqld start
B3 : chạy dòng lệnh sau để cấu hình lần đầu cho MySQL :
/usr/bin/mysql_secure_installation
Đặt pass root và ok
3. Cài đặt PHP5: PHP là một trong những hệ quản trị nội dung thế hệ đầu. PHP là một mã
nguồn mở xây dựng trên nền tảng PHP và MySQL dưới dạng giao diện người dùng trên web.
Hướng dẫn thực hành centos - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hành centos - Người đăng: Nhàn Xèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hướng dẫn thực hành centos 9 10 8