Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hành Eview

Được đăng lên bởi Quỳnh Hoa
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS – CAO HỌC KHÓA 17
Buổi 1: Yêu cầu
1.
Các thao tác cơ bản: nhập số liệu từ bàn phím/ mở tập số liệu có sẵn/
/chỉnh sửa số liệu, tên biến/ lưu giữ file/ tạo biến mới từ các biến có sẵn/ xem các thống
kê cơ bản của số liệu (matrận tương quan, giá trị trung bình, trung vị, v.v)
2.

Thực hiện hồi quy bằng phương pháp OLS/ hiểu và biết giải thích bản

báo cáo bao gồm: hệ số ước lượng/ KTC, sai số chuẩn, tỷ số t và P-value/ hệ số xác định
Thực hiện:
Giới thiệu cách mở chương trình Eviews/ một số lựa chọn chính trên menu
Nhập số liệu từ bàn phím: Cho tập số liệu
Tiêu dùng: 12 15

18

14

16

20

Thu nhập: 15 20

25

20

18

30

I.
1.

Một số thao tác cơ bản:

Tạo Workfile trong Eviews
File  New  Workfile  Cửa sổ Workfile Range: chọn dạng số liệu: structure
type:unstructured; observations: 6  O.K
Cửa sổ Workfile
c
Ngầm định cho hệ số chặn (β0)
resid
Ngầm định là Phần dư (ei) , mỗi khi thực hiện hồi quy máy sẽ tự
update lại giá trị của các phần dư.
2.
Nhập số liệu theo 2 biến trên:
Cách 1: Trong ô gõ lệnh: genr tieudung thunhap/ chọn các biến này + nháy đúp chuột/ gõ
số vào
Cách 2: Quick  Empty Group => điền tên biến và số liệu vào

3.

Chỉnh sửa biến
Nếu vào nhầm và muốn đổi tên: chọn biến/ bấm chuột phải  rename ( tên phải được gõ
liền nhau, không nên quá 16 chữ)
Nếu muốn sửa số liệu: chọn biến+ đúp chuột/ edit và thay giá trị cần sửa
Thêm biến mới:
Object  New Objectseries / đặt tên biến mới  O.K/ chọn biến+ đúp chuột/ nhập
giá trị
4.
Lưu giữ file: File  Save as : đặt tên file với đuôi .wf

5.

Tạo biến mới:
1. Biến mới hoàn toàn, chẳng hạn với tên “tài sản”:

gõ ở cửa sổ lệnh: genr taisan/ nháy đúp chuột vào biến này trong màn
hình
workfile và nhập số liệu vào
2. Biến tạo từ các biến đã có sẵn trong mô hình:
gõ ở cửa sổ lệnh: genr taisan2 = taisan^2; genr lnthunhap =log(thunhap),.. ( sử
dụng các hàm có sẵn trong Eviews để tạo biến
mới)
6.
Xem các thống kê cơ bản của các biến số:
a.
Quick  group statistics  Descriptive statistics  common
sample/ trên cửa số serial list gõ tên các biến muốn xem xét

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Thu nhập
50.20
41.65
113.80
10.80
31.60
0.48
1.70

tài sản
1323.07
965.35
3422.30
254.00
976.95
0.64
2.05

Jarque-Bera
Probability

15.78
0.00

15.51
0.00

Sum
Sum Sq.
Dev.

7328

193168

144762

138000000

146

146

Observations

b.

giải thích cột 1
Trung bình
Trung vị
Lớn nhất
Nhỏ nhất
Độ lệch chuẩn
Hệ số bất đối xứng
Độ nhọn
Thống kê J-B dùng để kiểm định về tính
chuẩn...
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS – CAO HỌC KHÓA 17
Buổi 1: Yêu cầu
1. Các thao tác bản: nhập số liệu từ n phím/ mở tập số liệu sẵn/
/chỉnh sửa s liệu, tên biến/ lưu gifile/ tạo biến mới tcác biến có sẵn/ xem các thống
kê cơ bản của số liệu (matrận tương quan, giá trị trung bình, trung vị, v.v)
2. Thực hiện hồi quy bằng phương pháp OLS/ hiểu biết giải thích bản
báo cáo bao gồm: hệ số ước lượng/ KTC, sai số chuẩn, tỷ số t và P-value/ hệ số xác định
Thực hiện:
Giới thiệu cách mở chương trình Eviews/ một số lựa chọn chính trên menu
Nhập số liệu từ bàn phím: Cho tập số liệu
Tiêu dùng: 12 15 18 14 16 20
Thu nhập: 15 20 25 20 18 30
I. Một số thao tác cơ bản:
1. Tạo Workfile trong Eviews
File New Workfile Cửa sổ Workfile Range: chọn dạng số liệu: structure
type:unstructured; observations: 6 O.K
Cửa sổ Workfile
c Ngầm định cho hệ số chặn (β
0
)
resid Ngầm định là Phần dư (e
i
) , mỗi khi thực hiện hồi quy máy sẽ tự
update lại giá trị của các phần dư.
2. Nhập số liệu theo 2 biến trên:
Cách 1: Trong ô gõ lệnh: genr tieudung thunhap/ chọn các biến này + nháy đúp chuột/ gõ
số vào
Cách 2: Quick Empty Group => điền tên biến và số liệu vào
3. Chỉnh sửa biến
Nếu o nhầm và muốn đổin: chọn biến/ bấm chuột phải rename ( n phải được
liền nhau, không nên quá 16 chữ)
Nếu muốn sửa số liệu: chọn biến+ đúp chuột/ edit thay giá trị cần sửa
Thêm biến mới:
Object New Objectseries / đặt tên biến mới O.K/ chọn biến+ đúp chuột/ nhập
giá trị
4. Lưu giữ file: File Save as : đặt tên file với đuôi .wf
5. Tạo biến mới:
1. Biến mới hoàn toàn, chẳng hạn với tên “tài sản”:
Hướng dẫn thực hành Eview - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hành Eview - Người đăng: Quỳnh Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hướng dẫn thực hành Eview 9 10 420