Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM

Được đăng lên bởi Shally Slykarp
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM

Bài 1: Lập trình sự kiện và giới thiệu chung về
Microsoft Visual Studio 2005 (C#)
I.

Lập trình hướng sự kiện
-

Giới thiệu về lập trình hướng sự kiện

-

Giới thiệu một số sự kiện cơ bản: Form_Load, Button_Click, Key_Press,…

II.

Giới thiệu chung về Control trên windows
-

Label

-

Button

-

Textbox

-

Listbox

-

Combobox

-

Checkbox, RadioButton

-…

III.

Giới thiệu lập trình ứng dụng WinForm
1.

Bài tập 1: Viết chương trình tính tổng hai số

o

Khởi động Microsoft Visual Studio 2005

o

Tạo project: Từ menu File chọn New\Project

Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM

Sau khi tạo project xong:

Thiết kế giao diện như sau (trên thanh công cụ Toolbox kéo thả các control vào

o
form):

Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM

Label

Textbox

Button
Trên cửa sổ properties đặt lại tên (thuộc tính name) và caption (thuộc tính text)

o

cho các control
Với Form: đặt lại thuộc tính name là frmTinhTong, đặt lại tiêu đề form



thông qua thuộc tính Text


Với label: đặt lại thuộc tính text, không cần đặt thuộc tính name



Với Textbox: đặt thuộc tính name lần lược là txtSohang1, txtSohang2,
txtTong



Với Button: đặt thuộc tính name lần lược là btnTinhTong, btnThoat và
đặt lại thuộc tính text như giao diện trên

o

Đăng ký và xử lý sự kiện cho button Tính tổng

Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM

o

Đăng ký và xử lý sự kiện cho button Tính tổng

o

Nếu người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ?

o

Cần phải kiểm tra ràng buộc dữ liệu hợp lệ trước khi tính tổng

o

Dùng cú pháp Try.. Catch để chặn lỗi

Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM

o

Đăng ký và xử lý sự kiện cho button Thoát

2.

Bài tập 2: Thiết kế giao diện và cài đặt chương trình như sau:

3.

Bài tập 3: Viết chương trình Calculator đơn giản như sau:

Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM

Bài 2: Lập trình sự kiện và giới thiệu chung về
Microsoft Visual Studio 2005 – C# (tt)
IV.
V.

Mục tiêu: tìm hiểu cách sử dụng một số control cơ bản
Xây dựng chương trình ứng dụng:
1.
2.

Tạo ứng dụng WinForm
Thiết kế giao diện như hình sau:

ListBo
x

List_Thucdon

List_Chon

Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM

Đặt lại thuộc tính và tên cho form
Đặt lại thuộc tính và tên cho các control trên form
3.
Đăng ký và xử lý sự kiện Button “Thêm”
- Thêm một item mới vào List_Thucdon:
List_Thucdon.Items.Add(txt_Mon.Text);

-

Sau khi thêm xong thì clear txt_Mon
txt_Mon.Text = "";

4.
-

Đăng ký và xử lý sự kiện cho Button
Thêm một item được chọn trong List_Thucdon vào List_Chon
List_Chon.Items.Add(...
Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM
Bài 1: Lập trình sự kiện và giới thiệu chung về
Microsoft Visual Studio 2005 (C#)
I. Lập trình hướng sự kiện
- Giới thiệu về lập trình hướng sự kiện
- Giới thiệu một số sự kiện cơ bản: Form_Load, Button_Click, Key_Press,…
II. Giới thiệu chung về Control trên windows
- Label
- Button
- Textbox
- Listbox
- Combobox
- Checkbox, RadioButton
- …
III. Giới thiệu lập trình ứng dụng WinForm
1. Bài tập 1: Viết chương trình tính tổng hai số
o Khởi động Microsoft Visual Studio 2005
o Tạo project: Từ menu File chọn New\Project
Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM - Người đăng: Shally Slykarp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM 9 10 760