Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn Trình khởi động Tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm của Google

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1977 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn Trình khởi động Tối ưu
hoá Công cụ Tìm kiếm của Google
Phiên bản 1.1, xuất bản ngày 13 tháng 11 năm 2008

Chào mừng bạn đến với Hướng dẫn Trình khởi động Tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm của Google. Mục
đích ban đầu của tài liệu này là nhằm trợ giúp cho các nhóm trong Google, tuy nhiên chúng tôi nghĩ
rằng đây cũng là tài liệu hữu ích cho người quản trị web vẫn còn bỡ ngỡ về vấn đề tối ưu hoá công
cụ tìm kiếm và muốn cải thiện sự tương tác giữa các trang web của họ với cả người dùng và công cụ
tìm kiếm. Mặc dù hướng dẫn này không tiết lộ cho bạn bất kỳ bí mật nào sẽ tự động xếp hạng trang
web của bạn thứ nhất đối với các truy vấn trong Google (rất tiếc!), làm theo các thực tiễn tốt nhất
được ghi rõ dưới đây sẽ giúp các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung của bạn
dễ dàng hơn.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm thường là việc thực hiện các sửa đổi nhỏ cho các phần trong trang web
của bạn. Khi được xem riêng, các thay đổi này có vẻ như là các cải tiến tăng thêm nhưng khi được
kết hợp với các hoạt động tối ưu hoá khác, chúng có thể có những tác động đáng kể đối với trải
nghiệm và hiệu suất của người dùng trang web của bạn trong các kết quả tìm kiếm theo hệ thống.
Bạn có thể đã quen với nhiều chủ đề trong hướng dẫn này bởi vì các chủ đề này là các thành phần
cần thiết cho bất kỳ trang web nào, nhưng bạn có thể chưa vận dụng chúng một cách tối đa.

Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm chỉ ảnh hưởng đến các kết quả tìm kiếm theo hệ thống, không
ảnh hưởng đến các kết quả có tính phí hoặc "được tài trợ", như Google AdWords

Hướng dẫn Trình khởi động Tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm của Google, Phiên bản 1.1, ngày 13 tháng 11 năm 2008, phiên
bản mới nhất tại Trung tâm Quản trị Trang web của Google

Mặc dù tiêu đề của hướng dẫn này chứa các từ "công cụ tìm kiếm", chúng tôi muốn khuyên bạn
trước tiên nên dựa trên các quyết định tối ưu hoá của mình và tốt nhất là nên tập trung vào điều gì là
tốt nhất cho khách truy cập trang web của bạn. Họ là khách hàng chính cho nội dung của bạn và
đang sử dụng các công cụ tìm kiếm để tìm kiếm tài liệu của bạn. Việc tập trung quá sâu vào các thay
đổi cụ thể nhằm giành được xếp hạng trong các kết quả theo hệ thống của công cụ tìm kiếm có thể
không cung cấp các kết quả mong muốn. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm giúp trang web của bạn có
được thứ hạng tốt nhất khi nó hiển thị trong các công cụ tìm kiếm.
Ví dụ có thể trợ giúp phần giải thích của chúng tôi, do đó chúng tôi đã tạo trang web ảo để làm theo
hướng dẫn. Đối với mỗi chủ đề, c...
Hướng dn Trình khi động Ti ưu hoá Công c Tìm kiếm ca Google, Phiên bn 1.1, ngày 13 tháng 11 năm 2008, phiên
bn mi nht ti Trung tâm Qun tr Trang web ca Google
Hướng dn Trình khi động Ti ưu
hoá Công c Tìm kiếm ca Google
Phiên bn 1.1, xut bn ngày 13 tháng 11 năm 2008
Chào mng bn đến vi Hướng dn Trình khi động Ti ưu hoá Công c Tìm kiếm ca Google. Mc
đích ban đầu ca tài liu này là nhm tr giúp cho các nhóm trong Google, tuy nhiên chúng tôi nghĩ
rng đây cũng là tài liu hu ích cho người qun tr web vn còn b ng v vn đề ti ưu hoá công
c tìm kiếm và mun ci thin s tương tác gia các trang web ca h vi c người dùng và công c
tìm kiếm. Mc dù hướng dn này không tiết l cho bn bt k bí mt nào s t động xếp hng trang
web ca bn th nht đối vi các truy vn trong Google (rt tiếc!), làm theo các thc tin tt nht
được ghi rõ dưới đây s giúp các công c tìm kiếm thu thp d liu và lp ch mc ni dung ca bn
d dàng hơn.
Ti ưu hoá công c tìm kiếm thường là vic thc hin các sa đổi nh cho các phn trong trang web
ca bn. Khi được xem riêng, các thay đổi này có v như là các ci tiến tăng thêm nhưng khi được
kết hp vi các hot động ti ưu hoá khác, chúng có th có nhng tác động đáng k đối vi tri
nghim và hiu sut ca người dùng trang web ca bn trong các kết qu tìm kiếm theo h thng.
Bn có th đã quen vi nhiu ch đề trong hướng dn này bi vì các ch đềy là các thành phn
cn thiết cho bt k trang web nào, nhưng bn có th chưa vn dng chúng mt cách ti đa.
Ti ưu hoá công c tìm kiếm ch nh hưởng đến các kết qu tìm kiếm theo h thng, không
nh hưởng đến các kết qu có tính phí hoc "được tài tr", như Google AdWords
Hướng dẫn Trình khởi động Tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm của Google - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn Trình khởi động Tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm của Google - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Hướng dẫn Trình khởi động Tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm của Google 9 10 861