Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn về phần mềm SPSS cho phân tích và xử lý số liệu thống kê

Được đăng lên bởi Thuhuyen Le
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phaân tích döõ lieäu baèng SPSS
CHÖÔNG 1: KHAÙI QUAÙT VEÀ QUI TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU – XÖÕ LYÙ THOÂNG
TIN VAØ MOÄT SOÁ LYÙ THUYEÁT THOÁNG KEÂ CÔ BAÛN SÖÛ DUÏNG TRONG
PHAÂN TÍCH THOÂNG TIN
1. Qui trình cuûa moät cuoäc nghieân cöùu
Thoâng thöôøng moät qui trình nghieân cöùu bao goàm 8 böôùc:
- Böôùc 1: Xaùc ñònh vaán ñeà caàn nghieân cöùu
- Böôùc 2: Xaùc ñònh loaïi thoâng tin caàn thu thaäp vaø nguoàn cung caáp thoâng tin
- Böôùc 3: Choïn maãu nghieân cöùu
- Böôùc 4: Thieát keá nghieân cöùu vaø xaùc ñònh phöông phaùp thu thaäp thoâng tin.
- Böôùc 5: Thieát keá baûng caâu hoûi
- Böôùc 6: Thu thaäp döõ lieäu
- Böôùc 7: Xöû lyù, phaân tích vaø dieãn giaûi caùc döõ lieäu ñaõ ñöôïc xöõ lyù
- Böôùc 8: Trình baøy vaø baùo caùo keát quaû
2. Xöõ lyù thoâng tin trong nghieân cöùu thöïc ñòa
Coù hai daïng thoâng tin nghieân cöùu caàn thu thaäp, loaïi thöù nhaát laø thoâng tin thöù
caáp vaø vaø loaïi thöù hai laø thoâng tin sô caáp.
- Thoâng tin thöù caáp laø nhöõng thoâng tin ñaõ hieän höõu treân caùc nguoàn taøi lieäu
ñaõ ñöôïc ñaêng taûi, thoâng tin naøy ñaõ ñöôïc toå chöùc thaønh baûng bieåu, ñoà thò.
Loaïi thoâng tin naøy ngöôøi nghieân cöùu chæ vieäc söû duïng vaø dieãn giaûi theo nhu
caàu nghieân cöùu cuûa mình maø khoâng caàn phaûi traõi qua moät quaù trình xöõ lyù
phöùc taïp ñoøi hoûi söï hoã trôï cuûa caùc phaàn meàm phaân tích vaø xöõ lyù thoâng tin
chuyeân duïng.
- Thoâng tin caáp laø thoâng tin chöa hieän höõu, muoán c thoâng tin naøy ñoøi
hoûi caùc nh nghieân cöùu phaûi thöïc hieän moät qui trình nghieân cöùu vôùi nhieàu
böôùc ñaõ trình baøy ôû treân. Trong nghieân cöùu thu thaäp thoâng tin caáp toàn
taïi hai daïng nghieân cöùu chính yeáu nghieân cöùu ñònh tính vaø nghieân cöùu
ñònh löôïng. Thoâng tin trong nghieân cöùu ñònh tính khoâng coùnghóa veà maët
thoáng keâ, quaù trình phaân tích vaø xöõ lyù chæ döøng ôû choå taäp hôïp, phaân nhoùm
nhöõng kieán quan ñieåm khaùc bieät vaø khoâng ñoøi hoûi nhieàu söï hoã trôï cuûa
caùc coâng c vaø kieán thöùc thoáng keâ. Ngöôïc laïi vôùi thoâng tin nghieân cöùu
ñònh löôïng laïi ñoøi hoûi nhieàu kyû naêng vaø kieán thöùc phaân tích thoáng keâ ñeå toå
chöùc vaø phaân ch. Phaàn meàm SPSS laø moät coâng cuï höõu hieäu cho vieäc xöõ
lyù vaø phaân tích nhöõng thoâng tin nghieân cöùu ñònh löôïng naøy.
Bieân soaïn: Ñaøo Hoaøi Nam 1
Hướng dẫn về phần mềm SPSS cho phân tích và xử lý số liệu thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn về phần mềm SPSS cho phân tích và xử lý số liệu thống kê - Người đăng: Thuhuyen Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Hướng dẫn về phần mềm SPSS cho phân tích và xử lý số liệu thống kê 9 10 684