Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn xử lý số liệu bằng SPSS

Được đăng lên bởi Không Phải Xoắn
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2077 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỐ LIỆU
THỰC NGHIỆM BẰNG SPSS
1. SỰ KHÁC BIỆT CÓ Ý NGHĨA THỐNG KẾ GIỮA CÁC GIÁ TRỊ
TRUNG BÌNH
2. PHÂN TÍCH HỒI QUY

Người trình bày: Nguyễn Văn Tặng

Nha Trang - 4/2013

VẤN ĐỀ ĐẶT RA
 Thủ tục xử lý thống kê cần áp
dụng là gì?
 Phần mềm hỗ trợ như thế nào?
 Thao tác xử lý ra sao?
 Cách đọc kết quả như thế nào?

1. SỰ KHÁC BIỆT CÓ Ý NGHĨA THỐNG
KẾ GIỮA CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
• Khi biểu diễn kết quả thí nghiệm
Thông tin cần có trên bảng, biểu đồ gồm:
- Giá trị trung bình
- Độ lệch chuẩn
- Ký hiệu chỉ có hay không sự khác biệt có
ý nghĩa thông kê (p<0,05) giữa các giá trị
trung bình (thường dùng chữ cái a,b,c)

Bảng 1-Năng suất sấy rong nho tươi, năng suất chiết và hàm
lượng phenolic tổng số của rong nho sấy nhiệt, sấy lạnh đông
và chè Ôlong

Loại nguyên
liệu
Rong nho sấy
nhiệt
Rong nho sấy
lạnh đông
Chè Ôlong

Hàm lượng
Năng suất sấy
(g/100 g nguyên Năng suất chiết phenolic tổng số
(g/100 g chất
(mg GAE*/g
liệu tươi)
khô)
chất khô)
2.21 ± 0.08a**
7.62 ± 0.11c
1.30 ± 0.02c
2.26 ± 0.09a
11.02 ± 0.05b
2.04 ± 0.03b
15.99 ± 0.09a
13.58 ± 0.01a
nd

*GAE, Gallic acid equivalent; nd, Không xác định
Nguồn: Nguyễn và cộng sự (2011)

100
Vitamin C C
Vitamin

Hiệu quả khử gốc tự do DPPH (%).

90

a

Rong nho sấy
nhiệtthermal-drying
Seagrape
with

80

a

Rong nho sấy
lạnh freeze-drying
đông
Seagrape
with

70

b

Chè Ôlongtea
Oolong

60

a

b
b

50
a

40

b
30
a
b

20

c
c

10
c

c

c

c

c

c

c

c

0
20

40

60
Nồng độ dịch chiết (ppm)

80

100

Hình 1-Khả năng khử gốc tự do DPPH của dịch chiết rong nho sấy nhiệt
và sấy lạnh đông so sánh với chè Ôlong và vitamin C (chất chuẩn).
Nguồn: Nguyễn và cộng sự (2011)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
• Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ ethanol
đến hàm lượng polyphenol trong dịch
chiết chè đen
• Mục tiêu cần giải quyết:
- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về
hàm lượng polyphenol trong dịch chiết chè
đen ở các nồng độ ethanol khác nhau hay
không?

Số liệu thực nghiệm
Nồng độ
Ethanol

TPC (ppm)
Lần 1

Lần 2

50

419.730

399.636

60

507.152

480.356

70

524.320

528.264

80

602.112

617.600

90

614.528

619.520

99,5

222.870

242.604

Nguồn: Trần và Nguyễn (2013)

 Thủ tục xử lý thống kê cần áp dụng:
- Phân tích phương sai 1 yếu tố
- Yếu tố: Nồng độ ethanol với số mức k = 6
(tương ứng với các nồng độ: 50; 60; 70; 80;
90; và 99,5%)
- Giá trị quan sát: Hàm lượng polyphenol (ppm)

 Phần mềm SPSS hỗ trợ xử lý:
1. Dùng One way ANOVA – chỉ ra có hay
không sự khác biệ...
1. S KHÁC BIT CÓ Ý NGHĨA THNG K GIA CÁC GIÁ TR
TRUNG BÌNH
2. PHÂN TÍCH HI QUY
Nha Trang - 4/2013
TRƯỜNG ĐẠI HC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGH THC PHM
HƯNG DN X LÝ S LIU
THC NGHIM BNG SPSS
Ngưi trình bày: Nguyn Văn Tng
Hướng dẫn xử lý số liệu bằng SPSS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn xử lý số liệu bằng SPSS - Người đăng: Không Phải Xoắn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Hướng dẫn xử lý số liệu bằng SPSS 9 10 243