Ktl-icon-tai-lieu

II. Suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. Suy luận tự nhiên trong
luận lý mệnh đề

ntsơn

Thuật ngữ
• Hệ thống F là một tập hợp các công thức
{F1, … , Fn}, tương đương với 1 công thức
F1 ∧ … ∧ Fn
Do đó 1 công thức cũng là một hệ thống.
• Hệ thống F còn được gọi bằng 1 tên khác là
Knowledge base (KB).

Chương 2
ntsơn

Chứng minh
Thí dụ :
Cho 1 tam giác có chiều dài các cạnh là 3, 4, 5
đơn vị. Chứng minh tam giác này vuông.
Chứng minh :
(1)Ta có 3 cạnh có chiều dài 3, 4, 5.
(2) Do đó 52 = 42 + 32.
(3) Từ định lý Pythagore tam giác này vuông.
• Chuỗi 3 phát biểu này được gọi là một “chứng
minh”.
Chương 2
ntsơn

Chứng minh
• Công thức H được gọi là “được chứng minh” từ
hệ thống F nếu viết ra được một chứng minh
mà công thức cuối cùng trong chứng minh là H.
• Chứng minh là một chuỗi các công thức được
viết ra dựa vào hệ thống và các qui tắc suy
luận.
• Qui tắc suy luận gồm :
các qui tắc suy luận tự nhiên và
các suy luận đã được chứng minh.
Chương 2
ntsơn

Qui tắc viết chuỗi công thức
• Viết ra một công thức trên 1 dòng bằng cách :
lấy một công thức từ hệ thống hoặc
áp dụng các qui tắc suy luận.
Với 2 cách trên, khi viết được dòng có nội dung
là công thức cần chứng minh thì dừng.

Chương 2
ntsơn

Chứng minh
• H được chứng minh từ F được ký hiệu là :
(F ├─ H).
• Ký hiệu (F ├─ H) được gọi là một sequent.
F được gọi là tiền đề và H là kết luận.
• Nếu sequent không có tiền đề thì kết luận H
được gọi là định lý (├─ H).
• Nếu F├─ G và F ─┤G thì ký hiệu là
F ─┤├─ G hay
F≡G
Chương 2
ntsơn

Suy luận tự nhiên

[3]

• Qui tắc giao i (∧i)
dòng m :
F
dòng k :
G
dòng p :
F∧G
Nếu có dòng m có nội dung F và dòng k có nội
dung G thì có thể viết ra dòng mới có nội dung
là (F ∧ G).
Ghi chú :
Ký hiệu i có nghĩa là introduction.
Chương 2
ntsơn

Suy luận tự nhiên

[3]

• Qui tắc giao e (∧e)
dòng m :
F∧G
dòng k :
F
dòng p :
G
Nếu đã có một dòng là (F ∧ G) thì có thể viết ra
dòng mới là F (hoặc G).
Ghi chú :
Ký hiệu e có nghĩa là elimination.

Chương 2
ntsơn

Suy luận tự nhiên

[3]

• Qui tắc điều kiện e (Modus ponens) (→e)
dòng m :
F→G
dòng k :
F
dòng p :
G
Nếu có dòng F và dòng F → G thì viết được
dòng mới G.
* Từ modus ponens (MP) có nghĩa là affirming
method.
Chương 2
ntsơn

Suy luận
Chứng minh : P, Q, (P ∧ Q) → (R ∧ S) ├─ S.
1 P
tiền đề
2 Q
tiền đề
3 P∧Q
∧i 1, 2
4 P∧Q→R∧S
tiền đề
5 R∧S
→e 3, 4
6 S
∧e 5

Chương 2
ntsơn

Suy luận tự nhiên

[3]

• Qui tắc điều kiện i (→i)
dòng m :
if
F
dòng m+k :
nif
G
dòng m+k+1 :
F→G
Dòng m có nội dung là F (được chọn tùy ý),
thêm từ khóa ‘if’ trước công thức F.
Dòng m có ngh...
ntsơn
II. Suy lun t nhiên trong
lun lý mnh đề
II. Suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
II. Suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
II. Suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề 9 10 160