Ktl-icon-tai-lieu

II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1835 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. Suy luận tự nhiên trong
luận lý vị từ

ntsơn

Cây phân tích

[3’]

• Cây phân tích của công thức :
∀x ((p(x) → q(x)) ∧ r(x, y))
∀x

∧
r

→
p

q

x

x

x

y

Chương 3
ntsơn

Hiện hữu

[3’]

• Hiện hữu là ràng buộc nếu có một lượng từ
cùng tên ở trên con đường từ nó hướng về
gốc. Ngược lại là tự do.
Thí dụ : (∀x (p(x) ∧ q(x))) → (¬p(x) ∨ q(y))
→
∨

∀x

∧
p

¬
q

p

q
y
tự do

x
x
x
ràng buộc ràng buộc tự do
Chương 3
ntsơn

Thay thế

[3’]

• Chỉ những hiện hữu tự do mới được thay thế
• Biến là nguyên từ nên phải được thay bởi một
nguyên từ.
→
∨

∀x

∧
p

q

¬

q

p

y
tự do

x
x
x
ràng buộc ràng buộc tự do
x và y có thể được thay thế
Chương 3
ntsơn

Thay thế

[3’]

• Nguyên từ t tự do đối với biến x trong công
thức F nếu không có hiện hữu tự do của x xuất
hiện trong phạm vi của ∀y hoặc ∃y với mọi biến
y có trong t.
∧
tự do

ràng buộc

f(x, y) không tự do đối với x.

∀y

r

f(x, x), h(x, z) tự do đối với x.
→

x
tự do
p

Chương 3

x
tự do

q
y
ràng buộc
ntsơn

Thay thế

[3’]

• Ký hiệu F[t/x] nghĩa là tất cả hiện hữu tự do của
x trong F được thay bởi t với điều kiện t tự do
đối với x.
→
∨

∀x

∧
p

q

¬

q

p

y
tự do

x
x
x
tự do
ràng buộc ràng buộc

Chương 3

x
tự do

x được thay bởi nguyên từ f(x,y)
f

Ký hiệu F[f(x,y)/x]
y
tự do

ntsơn

Thay thế

[3’]

• Nhận xét :
Một số biến cần được đổi tên để thoả mãn điều
kiện thay thế.
∧
tự do

ràng buộc

f(x, y) không tự do đối với x.

∀y

r

∀t

Nếu thay biến y bằng t thì
f(x, y) tự do đối với x.

→

x
tự do
p
x
tự do

q
t
y
ràng buộc

Chương 3
ntsơn

Suy luận tự nhiên

[3’]

• Suy luận tự nhiên trong LLVT cũng tương tự
như trong LLMĐ, ngoại trừ các qui tắc liên quan
đến lượng từ.
• Qui tắc bằng nhau i (=i)
dòng m :
t = t, với t là nguyên từ.
Đương nhiên viết được dòng m.

Chương 3
ntsơn

Suy luận tự nhiên

[3’]

• Qui tắc bằng nhau e (=e)
dòng m :
t = t, với t là nguyên từ
dòng k :
F[t1/x]
dòng k+1 :
F[t2/x]
với t1, t2 tự do đối với x trong F.
Nếu có dòng m và k thì viết được dòng k+1.

Chương 3
ntsơn

Suy luận tự nhiên

[3’]

• Chứng minh : t1 = t2 ├─ t2 = t1
1 t 1 = t2
tiền đề
F là công thức x = t1.
2 t 1 = t1
(=i)
đây là F[t1/x]
3 t 2 = t1
(=e) 1, 2
là F[t2/x] với t2 = 1+x.

Chương 3
ntsơn

Suy luận tự nhiên

[3’]

• Chứng minh : t1 = t2 , t2 = t3 ├─ t1 = t3
F là công thức (x = t3).
tiền đề (F[t2/x])
1 t2 = t3
2 t1 = t2
tiền đề
=e 1, 2 (F[t1/x])
3 t 1 = t3

Chương 3
ntsơn

Suy luận tự nhiên

[3’]

• Chứng minh : (x+1) = (1+x), (x+1>1) → (x+1>0)
├─ (1+x>1) → (1+x>0)
1 (x+1) = (1+x)
tiền đề
F là cô...
ntsơn
II. Suy lun t nhiên trong
lun lý v t
II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ 9 10 273