Ktl-icon-tai-lieu

II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. Suy luận tự nhiên trong
luận lý vị từ

ntsơn

Cây phân tích

[3’]

• Cây phân tích của công thức :
∀x ((p(x) → q(x)) ∧ r(x, y))
∀x

∧
r

→
p

q

x

x

x

y

Chương 3
ntsơn

Hiện hữu

[3’]

• Hiện hữu là ràng buộc nếu có một lượng từ
cùng tên ở trên con đường từ nó hướng về
gốc. Ngược lại là tự do.
Thí dụ : (∀x (p(x) ∧ q(x))) → (¬p(x) ∨ q(y))
→
∨

∀x

∧
p

¬
q

p

q
y
tự do

x
x
x
ràng buộc ràng buộc tự do
Chương 3
ntsơn

Thay thế
• Chỉ những hiện hữu tự do mới được thay thế
• Biến là nguyên từ phải được thay bởi một
nguyên từ.
→
∨

∀x

∧
p

q

¬

q

p

y
tự do

x
x
x
ràng buộc ràng buộc tự do
2 hiện hữu này có thể được thay thế
Chương 3
ntsơn

Thay thế
• Ký hiệu F[t/x] nghĩa là tất cả hiện hữu tự do của
x trong F được thay bởi t.
→
∨

∀y

∧
p

q

x

y

tự do

ràng buộc

¬

q

p

y
tự do

x
tự do

2 hiện hữu của x thay bởi t với F[t/x]
Chương 3
ntsơn

Thay thế
Thí dụ :

→
∨

∀x

∧
p
x
ràng buộc

¬

q

q

p

y

z

x

thay z bằng t ?
thay z bằng x ?
thay z bằng f(t, y) ?
thay z bằng g(x, t) ?

⌧
⌧

Chương 3
ntsơn

Điều kiện thay thế

[3’]

• Nguyên từ t tự do đối với biến x trong công
thức F nếu không có hiện hữu tự do của x xuất
hiện trong phạm vi của ∀y hoặc ∃y với mọi biến
y có trong t.
Nói các khác, hiện hữu của các biến trong t
không trở thành ràng buộc khi thế t vào tất cả
những hiện hữu tự do của x.

Chương 3
ntsơn

Điều kiện thay thế
• Thí dụ :
ràng buộc
t1 = f(y, z)

∧
r

∀y

x
tự do

→

t2 = g(x, x)
t3 = h(x, z)

p

q

x
tự do

y

t1 = f(y, z) không tự do đối với x vì y trở thành ràng buộc.
t2 = g(x, x) tự do đối với x.
t3 = h(x, z) tự do đối với x.
Chương 3
ntsơn

Thay thế
Nhận xét :
– Một số biến cần được đổi tên để thoả mãn
điều kiện thay thế.
– Để F[t/x] luôn luôn được thực hiện, trước
tiên đổi tên tất cả các biến có hiện hữu ràng
buộc trong F xuất hiện trong t. Lúc này t tự
do đối với x.

Chương 3
ntsơn

Thay thế
Thí dụ :
∧
∀y

r
f(y, z) không tự do đối với x.

∀t

Nếu thay biến y bằng t thì
f(y, z) tự do đối với x.

→

x
tự do
p

q

x
tự do

y

t

Chương 3
ntsơn

Suy luận tự nhiên
• Suy luận tự nhiên trong LLVT cũng tương tự
như trong LLMĐ, ngoại trừ các qui tắc liên quan
đến lượng từ.
• Ký hiệu bằng nhau t = s với t và s là nguyên từ
là vị từ eq(t, s).
• eq(t, s) có giá trị đúng khi t và s :
- cùng là một ký hiệu hằng
- là biểu thức hàm cùng giá trị trên miền đối
tượng.
Chương 3
ntsơn

Suy luận tự nhiên

[3’]

• Qui tắc bằng nhau i (=i)
dòng m : eq(t, t),
với t là nguyên từ.
Đương nhiên viết được dòng m.
Chú thích :
qui tắc (=i...
ntsơn
II. Suy lun t nhiên trong
lun lý v t
II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ 9 10 423