Ktl-icon-tai-lieu

III. Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
III. Ngữ nghĩa của
luận lý mệnh đề

Chương 2
ntsơn

Truth Assignments[*]
• Truth Assignments (Environments)
A truth assignment assigns a value T or F to
each propositional variable.
Computer scientists call any assignment of
values to variables an environment.
If we know the environment, we can find the
value of any propositional formula.
Example: Suppose environment, v, assigns
v(P) = T, v(Q)= T, v(R) = F.
[*] Sept. 10, 2007 Copyright © Albert R. Meyer, 2007. All rights reserved. lec 2M.17
@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Diễn dịch
• Công thức của LLMĐ tự thân không có giá trị
đúng sai.
• Khi “nhúng” công thức vào một thế giới thực thì
công thức sẽ lấy giá trị đúng sai của cái tương
ứng của nó làm giá trị đúng sai của công thức.
• Khi khảo sát công thức trong 1 thế giới thực,
cái quan tâm hàng đầu là giá trị đúng sai.
Do đó mọi “hoạt động” đều hướng về việc tìm
giá trị đúng sai và chỉ có một ý hướng duy nhất
là giá trị đúng sai.

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Diễn dịch
• Diễn dịch của một công thức là thế giới thực
cùng với cách nhúng từng yếu tố của công thức
vào thế giới thực đó.
• Nói cách khác diễn dịch là “gán” cho công thức
một ý nghĩa của thế giới thực mà công thức
được nhúng vào.
• Một số tài liệu định nghĩa khái niệm diễn dịch
của một lớp các công thức.

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Diễn dịch
Thí dụ :
Công thức ((H ∧ O) → W) chưa có giá trị đúng sai.
Thế giới Luận lý mệnh đề
…
(H ∧ O) → W

H2 + O2 → H2O

Nếu

H Hồ Dzếnh là nhà thơ

→

∧ và
O Gái quê là 1 tập thơ

thì

W Hồ Dzếnh là tác giả của Gái quê

Thế giới thực (hoá học)
Thế giới thực (văn học sử)
@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Diễn dịch
• Việc khảo sát công thức chỉ quan tâm đến giá
trị đúng sai của công thức trong từng thế giới
thực.
• Dù số thế giới thực là vô hạn, nhưng
mỗi công thức chỉ có hữu hạn các CTN,
nên chỉ có hữu hạn trường hợp đánh giá đúng
sai cho mỗi công thức trong mọi thế giới thực.

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Diễn dịch
• Diễn dịch trong LLMĐ có hữu hạn trường hợp
đánh giá.
A sai, B đúng

A sai, B sai

(A ∧ B) → ¬A

A đúng, B đúng

A sai, B sai

A đúng, B sai

• Số trường hợp tương ứng với với số dòng của
bảng thực trị.
@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Diễn dịch
• Có thể đặc trưng diễn dịch của LLMĐ bằng 1
hàm đánh giá ν trên các CTN có trong công
thức.
Thí dụ :
Qui ước CT đúng có giá trị 1 và sai là 0.
Công thức (P ∧ Q) → R có diễn dịch I được đặc
trưng bằng hàm đánh giá ν như sau :
ν(P) = 1, ν(Q) = 0, ν(R) = 1.
• Để tiện cho việc trình bày, còn sử dụng ký hiệu
νF thay cho ν(F).
@Nguyễn Thanh...
ntsơn
Chương 2
III. Ng nghĩa ca
lun lý mnh đề
III. Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
III. Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
III. Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề 9 10 955