Ktl-icon-tai-lieu

incoterms 2010

Được đăng lên bởi Cô Nhỏ
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Incoterms 2010

INCOTERMS 2010
Incoterms 2000 –
Các thông lệ tốt nhất
Pavel Andrie
Thư kí Ủy ban ICC Cộng hòa Séc, tư vấn tài chính thương mại

1

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
HỘI THẢO CỦA VCCI VỀ
INCOTERMS 2010
Phòng Thương mại Quốc tế
(ICC)
2

Lịch sử của Incoterms
• Một ủy ban về các điều khoản thương mại với sự hỗ trợ
của các Ủy ban ICC quốc gia đã xây dựng nên 6 qui tắc
đầu tiên vào năm 1923: FOB, FAS, FOT, FOR, giao
hàng CIF và C&F
• Bộ Incoterms đầu tiên ra đời năm 1936
• Các lần sửa đổi: 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000
• Bộ Incoterms 2010 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày
1/1/2011.

3

Hợp đồng mua bán
Trước tiên chúng ta phải nêu rõ:
• Xác định các bên
• Mô tả hàng hóa
• Giá cả hàng hóa (bao gồm những khoản nào?)
• Kiểm tra hàng hóa – nghĩa vụ và các hạn chế
• Các mức dung sai về chất lượng và số lượng sản phẩm
• Thời hạn giao hàng, các điều kiện (hợp đồng vận tải?)
• Chính xác nơi giao hàng cho người mua
• Chuyển giao rủi ro (bảo hiểm?)
• Bảo lưu quyền sở hữu và chuyển quyền sở hữu tài sản
4

Hợp đồng mua bán cũng cần bao gồm những nội dung:
• Ai sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất
và tại cảng nhập và chi phí (thuế xuất, nhập khẩu, VAT)
• Ai sẽ chi khoản gì trong việc giao hàng?
• Phương thức thanh toán bởi người mua
• Người bán phải xuất trình những chứng từ gì
• Các điều khoản bảo hành của người bán và quyền khiếu
nại của người mua
• Quyền của các bên
• Điều khoản bất khả kháng
• Yêu cầu tu chỉnh thư tín dụng
• Ngôn ngữ trong hợp đồng
• Lựa chọn luật điều chỉnh và cơ chế giải quyết tranh chấp

5

Incoterms 2010 rất hữu ích!
• Giá cả hàng hóa (những khoản gì được đưa vào trong
•
•
•
•
•
•
•

giá)
Kiểm tra hàng hóa – nghĩa vụ và các hạn chế
Thời hạn và điều kiện giao hàng (hợp đồng vận tải?)
Chính xác địa điểm giao hàng cho người mua
Chuyển giao rủi ro (bảo hiểm?)
Ai sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan tại cảng
xuất, cảng nhập, chi phí (thuế xuất nhập khẩu, VAT)
Ai sẽ chi khoản gì liên quan đến việc giao hàng
Người bán cần xuất trình những chứng từ gì
6

Incoterms 2010
• Các nghĩa vụ nói chung của người bán và người mua
• Giấy phép xuất khẩu, ủy quyền chính thức được xuất khẩu,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

các thủ tục hải quan cho xuất khẩu
Giấy phép nhập khẩu, ủy quyền chính thức được nhập khẩu,
các thủ tục hải quan cho nhập khẩu
Hợp đồng vận tải và bảo hiểm
Giao hàng – nhận để giao hàng
Chuyển giao rủi ro
Phân bổ chi phí
Thông báo cho người bán/người mua
Xuất trình chứng từ
Kiểm tra, đóng gói, kí hiệu
Hỗ trợ liên quan đến thông tin và ...
Incoterms 2010
INCOTERMS 2010
Incoterms 2000 –
Các thông lệ tốt nhất
Pavel Andrie
Thư kí Ủy ban ICC Cộng hòa Séc, tư vấn tài chính thương mại
1
incoterms 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
incoterms 2010 - Người đăng: Cô Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
incoterms 2010 9 10 590