Ktl-icon-tai-lieu

Interaction Design

Được đăng lên bởi Pa SD
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1980 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Term: Feb-July
2014(term 2)
Date Due: 28th april 2014

Interaction
Design
Comp 1649

Pham Dang
DANGPAGC60177

1|Page

Contents
Introduction ....................................................................................................... 2
Introduction technique: ...................................................................................... 2
What is Interaction Design? ................................................................................ 3
The goals of interaction design ......................................................................... 4
Experience for user ................................................................................... 4
Conclusion ......................................................................................................... 5
What is responsive web design? ......................................................................... 5
Interaction with user when using responsive website ..................................... 10
Introduction about the website ........................................................................ 10
Assumption .................................................................................................... 11
Features:........................................................................................................ 11
Overview site: ................................................................................................ 12
Introduction product (website): ............................................................... 13
Site page: ................................................................................................... 13
Guide User: ................................................................................................. 13
Notes: ............................................................................................................. 26
Testing website ............................................................................................. 29
Reference ..................................................................................................... 33

Document

2|Page

Introduction
Design a website can using mobile, this website help new student research the
information about school, Website have every information about Greenwich
University, Website can interaction with user, easy for student can have check
information, Document share people about the experience when design a
website for user, this document giv...
Term: Feb-July
2014(term 2)
Date Due: 28
th
april 2014
Interaction
Design
Comp 1649
Pham Dang
DANGPAGC60177
Interaction Design - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Interaction Design - Người đăng: Pa SD
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Interaction Design 9 10 123