Ktl-icon-tai-lieu

IP và chia subnet

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
IP và chia subnet

NỘI DUNG
2.

Giới thiệu
Địa chỉ IP
Chia subnet

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

3.

02/2009

1.

2

GIỚI THIỆU - 1
02/2009

85 NĐC Q1

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

227 NVC Q5

42/5 LTK Q10

5 NTMK Q1

3

GIỚI THIỆU - 2
02/2009

192.168.0.2

192.168.0.3

192.168.0.4

4

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

192.168.0.1

GIỚI THIỆU - 3
02/2009

Địa chỉ mạng (identifier): là 1 định danh cho 1 node
mạng
¢ Phân loại:

¢

Địa chỉ vật lý - MAC (Media Access Control)
¢

—

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—

do nhà sản xuất ấn định trên sản phẩm

Địa chỉ logic
do người dùng ấn định
¢ Các dạng: Unicast, Multicast, Broadcast, …
¢ VD: địa chỉ IP (Internet Protocol)
¢

5

CHIA SUBNET - 5

02/2009

Giá trị các subnetmask:
¢

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

29

BÀI TẬP
02/2009

Cho 172.100.112.4/19. Hãy cho biết:
2.
3.
4.

5.

Địa chỉ trên thuộc về đường mạng nào?
Số IP hợp lệ có thể dùng trong đường mạng
đó. Và hãy cho biết gồm những địa chỉ nào?
Địa chỉ broadcast của đường mạng đó
Với địa chỉ đường mạng trên, hãy chia thành
5 subnet như sau: 2 subnet có 1000 host, 2
subnet có 500 host, 1 subnet có 100 host
(theo 2 cách)
Với địa chỉ đường mạng trên, hãy chia thành
17 subnet như sau: 4 subnet có 1000 host, 6
subnet có 500 host, 7 subnet có 100 host

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

1.

30

...
IP vàchiasubnet
IP và chia subnet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IP và chia subnet - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
IP và chia subnet 9 10 982